• Zespół lekarski

 • Marek Napiontek

  Prof. dr hab. n. med.Marek Napiontek

  specjalista w ortopedii
  i traumatologii

  konsultacje:
  poniedziałki 9.00-16.00
  środy 9.00-16.00

  Poczytaj opinie o lekarzu i podziel się swoją tutaj
  zakres usług

  zakres usług

  • Ortopedia dziecięca (pełen zakres ze szczególnym uwzględnieniem wrodzonych zniekształceń kończyn dolnych, w tym wrodzonej stopy końsko-szpotawej)
   – Wrodzona stopa końsko-szpotawa (metoda Ponsetiego, leczenie operacyjne)
  • Ortopedia rekonstrukcyjna u dorosłych, w tym m.in.:
   – chirurgia stopy i stawu skokowo-goleniowego (zniekształcenia palucha i palców)
   – rekonstrukcja przodostopia i stępu z użyciem implantów niewchłanialnych i wchłanialnych
   – następstwa urazów i powikłań leczenia operacyjnego
   – korekcja osi kończyn dolnych
  życiorys

  życiorys

  • 1974 Absolwent VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • 1980 Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Od 1980 roku w Klinice Ortopedii Instytutu Ortopedii i Rehabilitacji AM.
  • 1983 Specjalizacja I stopnia z ortopedii i traumatologii
  • 1986 Specjalizacja II stopnia z ortopedii i traumatologii
  • 1988 roku obrona pracy doktorskiej: „Wartość repozycji okołoskokowej w leczeniu wrodzonej stopy płaskiej (pes plano-valgus taloflexus congenitus)”
  • Staże naukowe w Austrii, Holandii i USA.
  • Od 1989 w Klinice Ortopedii Dziecięcej Instytutu Ortopedii i Rehabilitacji AM na stanowisku adiunkta, a po zmianie nazwy jednostki w Klinice Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
  • W latach 1989-2005 na stanowisku lekarza oddziałowego w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym nr 4 im. W. Degi w Poznaniu.
  • W 1998 roku habilitował się na podstawie rozprawy „Kształtowanie się wrodzonej stopy końsko-szpotawej po rozległym leczeniu operacyjnym”.
  • W latach 2000-2005 zastępca kierownika Katedry i Kliniki Ortopedii Dziecięcej.
  • Od 2004 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego w ówczesnej Akademii Medycznej, a obecnie Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.
  • W 2005 r. otrzymał tytuł naukowy profesora.
  • Od 1 X 2008 pracuje wyłącznie w ramach praktyki prywatnej ( zwolniony z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przez ówczesnego rektora prof. G. Bręborowicza z powodu odmowy podjęcia pracy etatowej w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Degi w Poznaniu).

  Członek towarzystw naukowych:

  • Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego (PTOiTr)
  • Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr (członek założyciel, przewodniczący w latach 2005-2006)
  • European Paediatric Orthopaedic Society (EPOS)
  • Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa ASAMI Poland
  • Pediatric Orthopaedic Society of North America (POSNA)
  • Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego (założyciel)

  Inne funkcje:

  • Członek Rady European Foot and Ankle Society na kadencję czerwiec 2016 – czerwiec 2018 (pierwszy Polak w historii tej funkcji)
  • Członek European Foot and Ankle Society Educational Committee – kwiecień 2013 – kwiecień 2014
  • Councillor w European Paediatric Orthopaedic Society 2009-2012
  • Członek Editorial Board w Journal of Pediatric Orthopaedics (Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins)
  • Członek Editorial Board w Journal of Pediatric Orthopaedics Part B (Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins
  • Associated editor w Journal of Children Orthopaedics (Springer)
  • Członek komitetu redakcyjnego Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research (Wydawnictwo Salve)
  • Recenzent grantów badawczych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Członek rady naukowej Centrum Medycznego LIM do 2010 r.
  • Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

  Współpracuje z Prywatnym Szpitalem MedPolonia w Poznaniu i Kliniką Kolasiński w Swarzędzu.
  Uhonorowany indywidualną nagrodą naukową Ministra Zdrowia (2002 r.)
  Autor licznych publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

  publikacje

  publikacje

  Prace oryginalne:
  • Konieczna D., Napiontek M., Janaszewski J.: Występowanie skolioz u chorych leczonych w Instytucie Ortopedii i Rehabilitacji AM w Poznaniu w latach 1975-1979. W: Wczesne wykrywanie i zapobieganie progresji bocznych skrzywień kręgosłupa, pod red. W. Degi, (Materiały z sesji naukowej, Poznań, 10 – 11 XI 1980) PZWL, Warszawa, 1983: 17-19.
  • Napiontek M., Wysocki H., Siekierka H., Wierusz-Wysocka B.: Chemotaksja granulocytów obojętnochłonnych oraz właściwości chemotaktyczne osocza pacjentów poddanych endoprotezoplastyce stawów biodrowych z użyciem cementu kostnego. Materiały XXV Jubileuszowego Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego 24-26 IX 1984 r., Łódź 1985: 288-291.
  • Bernardczyk K., Szulc A., Napiontek M., Radziejowski M.: Skuteczność leczenia wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego wyciągiem nad głową. Materiały XXV Jubileuszowego Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego 24-26 IX 1984 r., Łódź 1985, 438-439.
  • Napiontek M., Marciniak W., Szulc A.: Wyniki leczenia wrodzonej stopy płaskiej z pionowym ustawieniem kości skokowej (Pes planus taloflexus congenitus) metodą repozycji okołoskokowej. Materiały XXV Jubileuszowego Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego 24-26 IX 1984 r., Łódź 1985, 501-503.
  • Napiontek M., Rzymski K., Kruczyński J.: Tomografia komputerowa w diagnostyce wrodzonego zwichnięcia biodra [Computerized tomography in the diagnosis of congenital hip dislocation (preliminary report)]. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 1985, 50: 89-94.
  • Marciniak W., Napiontek M.: Ocena radiologiczna pes planus taloflexus congenitus [Radiological evaluation of pes planus taloflexus congenitus]. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 1985, 50: 469-474.
  • Napiontek M., Marciniak W., Szulc A.: Pes planus taloflexus congenitus – wyniki leczenia operacyjnego metodą repozycji okołoskokowej [Pes planus taloflexus congenitus–results of surgical treatment by the method of peritalar repositioning]. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 1985, 50: 475-81.
  • Napiontek M.: Wartość repozycji okołoskokowej w leczeniu wrodzonej stopy płaskiej (pes plano-valgus taloflexus congenitus). Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych. Akademia Medyczna w Poznaniu, 1988. [Value of peritalar reduction in the treatment of congenital vertical talus (pes plano-valgus taloflexus congenitus). Doctor’s thesis].
  • Szulc A., Napiontek M., Drews W.: Plastyka dachu panewki w leczeniu wrodzonej dysplazji stawu biodrowego [Plastic surgery of the acetabulum in the treatment of congenital hip dysplasia]. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 1988, 53: 215-219.
  • Nowakowski A., Napiontek M.: Wpływ długości spondylodezy na zachowanie się części lędźwiowej kręgosłupa po leczeniu operacyjnym skolioz idiomatycznych [Effect of the extent of spondylodesis on the status of the lumbar vertebrae after surgical treatment of idiopathic scoliosis]. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 1989, 54: 203-208.
  • Nowakowski A., Napiontek M., Rzymski K.: Skoliozy idiopatyczne w obrazie tomografii komputerowej. Materiały Naukowe XXVIII Zjazdu PTOiTr, Szczecin 1990: 89-91.
  • Napiontek M., Jóźwiak M., Czubak J.: Ocena wyniku leczenia operacyjnego stopy końsko-szpotawej w arthrogryposis multiplex congenita. Materiały Naukowe XXVIII Zjazdu PTOiTr, Szczecin 1990: 231-234.
  • Nowakowski A., Napiontek M., Rzymski K.: Torsja i rotacja kręgu szczytowego oraz zniekształcenie klatki piersiowej w idiopatycznych skoliozach piersiowych badanych w tomografie komputerowym [Torsion and rotation of apical vertebrae and thoracic deformity in idiopathic thoracic scoliosis in computer tomography]. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 1991, 56: 6-8.
  • Napiontek M., Ruszkowski K.: Współistnienie stopy końskiej porażennej i zwłóknienia mięśni pośladkowych po iniekcjach domięśniowych – implikacje terapeutyczne [Coexistent paralytic drop foot and gluteal fibrosis after intramuscular infections–therapeutic implications]. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 1991, 56: 126-128.
  • Napiontek M., Czubak J.: Total Sacral Agenesis: A Review of Four Cases with Hip Dislocation. J. Neurol. Orthop. Med. Surg. 1991, 12: 280-283.
  • Napiontek M., Rzymski K.: Femoral head anteposition after surgery of congenital dislocation of the hip. A computerised tomography study of 22 hips suspected of anterior dislocation. Fortschr. Röntgenstr. 1991, 155, 6: 527-531.
  • Czubak J., Głowacki M., Jóźwiak M., Napiontek M.: Ultrasonograficzna ocena rotacji kręgosłupa w skoliozach idiopatycznych. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 1992, 57 supl.1: 186-189.
  • Napiontek M., Czubak J.: Wrodzony brak kości krzyżowej ze zwichnięciem stawów biodrowych jako problem kliniczny i terapeutyczny. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 1992, 57 supl.4: 3-6.
  • Napiontek M., Marciniak W.: Wczesne wyniki operacyjnego leczenia wrodzonej stopy końsko-szpotawej metodą całkowitego uwolnienia podskokowego z dojścia Cincinnati. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 1992, 57 supl. 4: 7-9.
  • Kozlowski K., Napiontek M., Beim E.R.: Spondylometaphyseal dysplasia, Sutcliffe type: a rediscovered entity. Can. Assoc. Radiol. J. 1992, 43: 364-368.
  • Napiontek M., Ruszkowski K.: Paralytic drop foot and gluteal fibrosis after intramuscular injections. J. Bone Joint Surg. (Br) 1993, 75B: 83-5.
  • Napiontek M., Marciniak W., Jóźwiak M., Posadzy P.: Wyniki leczenia nieoperacyjnego noworodków z wrodzoną stopą końsko-szpotawą w Poradni Wad Wrodzonych Stopy Kliniki Ortopedii Dziecięcej IOR AM w Poznaniu w latach 1981-1988. – W: Wczesne nieoperacyjne leczenie wrodzonej stopy końsko-szpotawej, pod red. W. Marciniaka, Wydawnictwo Folium, Lublin 1993, 74-79. [Results of non-operative treatment of newborns with congenital talipes equinovarus at the Congenital Foot Defects Clinic of the Department of Pediatric Orthopaedics Karol Marcinkowski University of Medical Sciences of Poznań (1981-1988)].
  • Napiontek M., Shadi M., Czubak J.: Wielopoziomowa osteotomia z zespoleniem prętem Rusha w leczeniu osteogenesis imperfecta. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 1994, 54: 441-446. [Multilevel osteotomy with Rush pin fixation in the treatment of osteogenesis imperfecta].
  • Napiontek M., Jóźwiak M.: Stopa serpentynowa (koślawo-przywiedziona) — etiologia, klinika, leczenie. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 1994, 54: 461-470. [Skew-foot — etiology, clinical appearance, management].
  • Napiontek M., Kotwicki T.: Osteotomia kości klinowatej przyśrodkowej w leczeniu przywiedzenia przodostopia. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 1994, 54: 529-535. [Osteotomy of the medial cuneiform in the treatment of forefoot adduction].
  • Napiontek M., Nazar J.: Tibial osteotomy as a salvage procedure in the treatment of congenital talipes equinovarus. J. Pediatr. Orthop. 1994, 14: 763-767.
  • Napiontek M.: Intraoperative ultrasound for evaluation of reduction in congenital talipes equino-varus. J. Pediatr. Orthop. Part B. 1995, 4: 55-57.
  • Napiontek M.: Congenital vertical talus. A retrospective and critical review of 32 feet operated on by peritalar reduction. J. Pediatr. Orthop. Part B. 1995, 4: 179-187.
  • Jóźwiak M., Napiontek M.: Złamania kończyn dolnych w przepuklinie oponowo-rdzeniowej. Biblioteka Ortopedii Dziecięcej, 1995, 2: 135-140. [Lower limb fractures in children in myelomeningocele].
  • Napiontek M., Nazar J.: Siła mięśni goleni i stopy po operacyjnym leczeniu wrodzonej stopy końsko-szpotawej. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 1995, 60: 393-401. [Leg and foot muscles strength after surgical treatment for clubfoot].
  • Napiontek M.: Clinical and radiographic appearance of congenital talipes equinovarus after successful nonoperative treatment. J. Pediatr. Orthop. 1996, 16: 67-72.
  • Napiontek M.: Transposed skin graft for wound closure after Cincinnati incision. Experience in 7 patients with severe foot deformities. Acta Orthop. Scand. 1996, 67: 280-282.
  • Napiontek M., Koczewski P.: Leczenie młodzieńczego złuszczenia głowy kości udowej jednoczesną transfiksacją głowowo-szyjkową i korekcyjną osteotomią podkrętarzową. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 1996, 56: 275-281.
  • Napiontek M., Marciniak W.: Wyniki leczenia wrodzonej stopy końsko-szpotawej metodą uwolnienia tylno-przyśrodkowego i bocznego. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 1996, supl. 3A: 249-253.
  • Napiontek M., Marciniak W.: Wyniki operacyjnego leczenia wrodzonej stopy końsko-szpotawej metodą całkowitego uwolnienia podskokowego z dojścia Cincinnati. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 1996, supl. 3A: 255-258.
  • Napiontek M.: Operacyjne leczenie stopy płasko-koślawej statycznej osteotomią kości piętowej i działaniem na tkankach miękkich. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 1996, supl. 3A: 267-271.
  • Koczewski P., Shadi M., Napiontek M.: Wczesne wyniki leczenia deformacji końsko-szpotawej stóp z użyciem instrumentarium Ilizarowa. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 1996, supl. 3A: 273-278.
  • Napiontek M., Czubak J.: Wrodzony niedorozwój dalszej części ciała w następstwie braku części lędźwiowej i krzyżowej kręgosłupa. Biblioteka Ortopedii Dziecięcej 1996; 3: 175-179.
  • Napiontek M.: Kształtowanie się wrodzonej stopy końsko-szpotawej po rozległym leczeniu operacyjnym [Surgical modelling of congenital talipes equinovarus. Comparison of the extended peritalar reduction and complete subtalar release]. Wydawnictwa Uczelnianie Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 1997. Rozprawa habilitacyjna.
  • Napiontek M., Czubak J.: Hamstring shortening: postural defect or congenital contracture. J. Pediatr. Orthop. Part B 1998; 7: 71-76.
  • Napiontek M., Koczewski P., Shadi M., Musielak D., Schmidt G.: Krytyczna analiza postępowania diagnostycznego i leczniczego u dzieci z przemijającym zapaleniem stawu biodrowego. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 1998; 63, supl.3: 55-59.
  • Napiontek M.: Wrodzony brak kości piszczelowej – amputacja, czy rekonstrukcja. Wybór pierwotnego sposobu leczenia. Biblioteka Ortopedii Dziecięcej 1999; 5: 62-64.
  • Pietrzak S., Napiontek M., Tomaszewski M.: Zgodność klasyfikacji radiologicznych Catteralla i Herringa w ocenie choroby Perthesa (Inter-observer variability of the Catterall and Herring classifications in Perthes disease). Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 2000; 64: 33-38.
  • Napiontek M.: Muscular strength after extensive operative treatment of congenital talipes equinovarus. J. Pediatr. Orthop. B 2000; 9: 128-136.
  • Napiontek M.: Zasady rehabilitacji chorych leczonych metodą Ilizarowa w obrębie kończyn dolnych (Rehabilitation principles following treatment with the Ilizarov method of the lower extremities). Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 2000; 65: 287-294.
  • Koczewski P., Shadi M., Napiontek M., Marciniak W: Powikłania wydłużania uda przy zastosowaniu aparatu Ilizarowa w modyfikacji włoskiej. (Problems, obstacles and complications of femoral lengthening with the use of the Italian modification of the Ilizarov device). Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 2000; 65: 277-286.
  • Koczewski P., Napiontek M.: Perthes disease or late avascular necrosis after developmental dislocation of the hip? 10 children followed for 6-35 years. Acta Orthop. Scand. 2001; 72: 331-334.
  • Napiontek M., Walczak M., Shadi M., Jóźwiak M.: Ocena wyników leczenia wrodzonej stopy końsko-szpotawej metodą uwolnienia podskokowego (Evaluation of treatment of congenital clubfoot by subtalar release). Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 2001; 66 (3), 285-291.
  • Koczewski P., Shadi M., Napiontek M. Leczenie stawów rzekomych kończyn dolnych przy pomocy aparatu Ilizarowa. Doniesienie wstępne. [Lower limb pseudoarthroses treatment with the use of Ilizarov external fixators.] Nowiny Lekarskie. 2001; 10-11: 1137-1144.
  • Napiontek M.: Wydłużenie IV kosci śródstopia w skróceniu palca stopy (Lengthening of the IV metatarsal in treatment of brachymetatarsia). Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 2001; 66 (4), 407-411.
  • Koczewski P., Shadi M., Napiontek M.: Foot lengthening using the Ilizarov device: the transverse tarsal joint resection versus osteotomy. J. Pediatr. Orthop. B, 2002: 11 (1): 68-72.
  • Koczewski P., Shadi M., Napiontek M.: Leczenie niskiego wzrostu metodą Ilizarowa – zbiorcza analiza wyników z pięciu ośrodków w Polsce (Short stature treatment by lower limb lengthening – multicenter study from five centers). Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., 2002; 67: 197-206.
  • Koczewski P., Shadi M., Napiontek M.: Możliwości zastosowania metody Ilizarowa w leczeniu zniekształceń stóp. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2002; 4: 348-359.
  • Koczewski P., Shadi M., Napiontek M.: Leczenie chirurgiczne niedoboru wzrostu – taktyka postępowania i doświadczenia własne. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2002; 4: 421-426.
  • Kotwicki T., Napiontek M.: Torsional deformity of apical vertebra in adolescent idiopathic scoliosis. Stud Health Technol. Inform., 2002; 88: 360-364.
  • Napiontek M.: Fibular shortening on congenital clubfeet. J. Pediatr. Orthop. B, 2003; 12(3): 56-58.
  • Napiontek M., Kotwicki T., Tomaszewski M.: Opening wedge osteotomy of the medial cuneiform before age 4 years in the treatment of forefoot adduction. J. Pediatr. Orthop., 2003; 23(1): 65-69.
  • Tomaszewski M., Napiontek M., Młynarczyk C.: Dolegliwości bólowe w obrębie goleni związane ze wzmożoną aktywnością fizyczną u żołnierzy zasadniczej służby wojskowej. W: Aktywność ruchowa, edukacja i zdrowie w (kon)tekstach proobronnych, pod red. M. Marcinkowskiego i M. Sokolowskiego, AWF im. E. Piaseckiego w Poznaniu, 2003: 209-211.
  • Kostrzewa M., Bręborowicz A., Napiontek M., Warzywoda A., Alkiewicz J.: Ocena częstości występowania i czynniki rozwoju nadwrażliwości na lateks u dzieci z przewlekłą niewydolnościa nerek oraz u dzieci po operacji przepukliny oponowo-rdzeniowej. Postępy Aerozoloterapii, 2003; 11(1): 24-28.
  • Koczewski P., Tomaszewski M., Napiontek M.: Przewlekły, przeciążeniowy zespół ciasnoty przedziałów powięziowych goleni z przepukliną powięziową – opis przypadku i omówienie piśmiennictwa (Chronic exertional anterior compartment syndrome of the leg with fascial hernia – case report and review of literature). Chir. Narz. Ruchu Ortop. Polska, 2004; 69(1): 49-53.
  • Pietrzak Sz., Napiontek M., Tomaszewski M.: Klasyfikacje radiologiczne Catteralla i Herringa w ocenie choroby Perthesa – zgodność i powtarzalność oceny [Catterall and Herring classifications in assessing Perthes disease – inter- and intra-observer study]. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2004; 6(5): 561-566.
  • Napiontek M., Pietrzak Sz.: Operacyjne leczenie choroby Perthesa podwójna osteotomią – transiliakalna Degi oraz podkretarzową (Double osteotomy in the surgical treatment of Perthes’ disease: Degas’s transiliac osteotomy and subtrochanteric osteotomy). Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2004; 6(6): 728-732.
  • Pietrzak Sz., Napiontek M., Kraiz S.: Wpływ sposobu leczenia na przebieg i wynik końcowy choroby Perthesa. Porównanie wyników leczenia nieoperacyjnego i operacyjnego (The effect of therapeutic approach on the course of Perthes’ disease and its outcome: Conservative vs. surgical treatment). Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2004; 6(6): 751-757.
  • Kotwicki T., Napiontek M., Nowakowski A.: Transverse plane of apical vertebra of structural thoracic curve: vertebra displacement versus vertebra deformation. Stud. Health Technol. Inform. 2006; 123:164-8.
  • Walczak M., Napiontek M.: The variability of plantar pressure pattern distribution in healthy children and its telation to flexible flatfoot [Zmienność rozkładu sił nacisku stopy na podłoże u dzieci zdrowych oraz ze stopami płaskimi statycznymi]. J. Orthop. Trauma Surg. Rel. Res. 2007; 1 (5): 13-26.
  • Kotwicki T, Napiontek M.: Intravertebral deformation in idiopathic scoliosis: a transverse plane computer tomographic study. J. Pediatr. Orthop. 2008; 28 (2): 225-229
  • Kołodziej Ł., Napiontek M.: Techniki operacyjnego leczenia paluchów koślawych stosowane w Polsce – na podstawie opinii członków Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego [Surgical treatment of hallux valgus in Poland-analysis based on opinion of Polish Foot and Ankle Society members]. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 2009; 74(2): 89-93.
  • Napiontek M., Pietrzak: Potrójna artrodeza stępu
   po leczonym złamaniu kości skokowej – opis 3 przypadków (Triple
   arthrodesis after treated talar fracture). Chir. Narz. Ruchu
   Ortop. Pol., 2009, 74(5): 309-13
  • Napiontek M., Pietrzak K. Artrodeza stawu Lisfranca w leczeniu pourazowych zmian zwyrodnieniowo-zniekształcjących [Arthrodesis of the Lisfranc joint as salvage procedure after trauma injury]. Chir. Narządów Ruchu Ortop. Pol.. 2010; 75(2): 98-102.
  • Napiontek M., Pietrzak K.: Korekcyjna artrodeza w leczeniu następstw zespołów ciasnoty powięziowej i niedokrwiennych goleni i stopy [Corrective arthrodesis to treat sequelae of compartment syndrome and ischaemic syndrome of lower leg and foot]. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2010; 4(6)Vol. 12: 338-346.
  • Kołodziej Ł., Napiontek M. Sposoby leczenia i diagnostyki złamań kostek goleni – opinia członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego (Methods of Diagnosis And Treatment of Ankle Fractures – the Opinion of Members and Supporters of the Polish Foot and Ankle Society). Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2011; 4(6) Vol. 13: 387-397.
  • Napiontek M. Wrodzony paluch szpotawy – możliwości leczenia w zależności od typu zniekształcenia. Znaczenie osteotomii wydłużającej I kości śródstopia z podłużną zawiasową nasadą (Congenital hallux varus (CHV) – treatment option according to deformity type. Role of lengthening osteotomy of the 1st metatarsal with longitudinal epiphyseal bracket (LEB). J Ortop Trauma Surg Rel. Research 2011; 5 (25): 60-65.
  • Napiontek M., Pietrzak K. Triple arthrodesis of the foot after calcaneal fractures. Twelve patients treated using K wires stabilization. Foot and Ankle Surgery 2011; 17: 128-130.
  • Prace kazuistyczne:
   • Szulc A., Napiontek M.: Dysplasia epiphysealis hemimelica – wrodzone zaburzenia w rozwoju nasady [Dysplasia epiphysealis hemimelica–congenital developmental disorders of the epiphyses]. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 1985, 50: 499-502.
   • Napiontek M., Bernardczyk K., Kruczyński J.: Rodzinnie występująca pseudoachondroplazja [Familial occurrence of pseudoachondroplasia]. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 1986, 51: 47-51.
   • Napiontek M. Opis przypadków w: Borejko M., Dziak A.: Badanie radiologiczne w ortopedii, PZWL Warszawa, 1988: 166.
   • Nowakowski A., Napiontek M.: Jałowa martwica połączenia kulszowo-łonowego (osteochondrosis ischiopubica) jako przyczyna trudności diagnostycznych w patologii biodra dziecięcego. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 1990, 50: 43-45.
   • Napiontek M., Jóźwiak M.: Karłowatość wykrzywiająca (dysplasia diastrophica) z wrodzonymi paluchami szpotawymi. Pol. Przegl. Radiol. 1992, 56: 32-33.
   • Napiontek M., Kraśny J.: Współczulna dystrofia odruchowa u dziecka. Pol. Przegl. Radiol. 1993, 57: 13-14.

   Prace poglądowe:

   • Napiontek M.: Leczenie zniekształceń narządu ruchu w arthrogryposis multiplex congenita. Materiały Naukowe XXVIII Zjazdu PTOiTr, Szczecin 1990: 221-225.
   • Napiontek M.: Patogeneza i patomorfologia wrodzonej stopy końsko-szpotawej w odniesieniu do współczesnych metod leczenia. – w: Wczesne nieoperacyjne leczenie wrodzonej stopy końsko- szpotawej, pod red. W. Marciniaka, Wydawnictwo Folium, Lublin 1993, 21-34.
   • Napiontek M., Marciniak W., Jóźwiak M.: Zniekształcenia stóp u dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową: taktyka postępowania, przegląd metod leczenia. Biblioteka Ortopedii Dziecięcej, 1995, 2: 93-97.
   • Napiontek M.: Zasady wyboru techniki pierwotnego leczenia operacyjnego wrodzonej stopy końsko-szpotawej (Principles of choice of primary operative techniques for congenital clubfoot). Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 2001; 66 (2): 207-215.
   • Napiontek M.: Congenital Clubfoot – the role of clinical examination and imaging techniques in selecting the method of treatment. J. Bone Joint Surg (Br), 2002, 84-B, suppl. 114-115. Orthopaedic Proceedings. Instructional Course Lectures of EFORT, Prague, Czech Republik, June 22-25, 2000.
   • Napiontek M.: Skewfoot. J. Pediatr. Orthop., 2002; 22(1): 130-133.
   • Napiontek M.: Koczewski P., Shadi M.: Psychologiczne aspekty leczenia metodą Ilizarowa. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja [Psychological aspects of Ilizarov method treatment. 2002; 4: 473-476.
   • Walczak M., Napiontek M.: Stopa płaska statyczna dziecięca – kontrowersyjny temat. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 2003; 68(4): 261-267.
   • Napiontek M. Paluch koślawy – od etiologii do leczenia, uwagi praktyczne [Hallux valgus – from etiology to treatment, practical remarks]. Ortop.i Traum. 2006; 1 (3): 15-24.

   Prace inne:

   • Napiontek M., Marciniak W.: Technika operacyjnego leczenia wrodzonej stopy końsko-szpotawej metodą całkowitego uwolnienia podskokowego z dojścia Cincinnati [Technique of surgical treatment for congenital clubfoot using complete subtalar release by the Cincinnati approach]. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 1991, 56: 122-125.
   • Marciniak W., Napiontek M., Czubak J., Jóźwiak M.: Możliwości a wykorzystanie bazy do badań ultrasonograficznych w Poznaniu. Materiały I Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr 6 XII 1991 nt: Profilaktyka wrodzonej dysplazji stawów biodrowych u dzieci. Badanie ultrasonograficzne w profilaktyce wrodzonej dysplazji stawów biodrowych (pod red. I.P. Wośko): 68-69.
   • Napiontek M.: Głos w dyskusji.W: Profilaktyka wrodzonej dysplazji stawów biodrowych u dzieci. Badanie ultrasonograficzne w profilaktyce wrodzonej dysplazji stawów biodrowych. I Sympozjum, pod red. I.P. Wośki, Wydawca – Sekcja Ortopedii Dziecięcej PTOiTR, Lublin 1991: 104.
   • Napiontek M.: Głos w dyskusji – W: Wczesne nieoperacyjne leczenie wrodzonej stopy końsko-szpotawej. Materiały Naukowe Seminarium Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr z 11 XII 1992 r. w Poznaniu pod red. W. Marciniaka, Wydawnictwo Folium, Lublin 1993: 92-129.
   • Napiontek M.: Sprawozdanie z pobytu szkoleniowego w Austrii (23 IV – 5 V 1990). Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 1990, 55: 576-577.
   • Napiontek M.: Sprawozdanie z pobytu szkoleniowego w Wiedniu (15.04.-01.05.1991 r.). Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 1991, 56: 86-87.
   • Napiontek M.: Sprawozdanie z pobytu szkoleniowego w Utrechcie (06.05.-20.05.1991 r.). Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 1991, 56: 87.
   • Napiontek M., Jóźwiak M., Czubak J.: Sprawozdanie z uczestnictwa w zjeździe naukowym w Kolonii (RFN) (14-16 VI 1991 r.). Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 1991, 56: 172-173.
   • Napiontek M.: Sprawozdanie z pobytu naukowo-szkoleniowego w USA (1 X – 30 XI 1991 r.). Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 1991, 56: 173-175.
   • Napiontek M.: Sprawozdanie z 11 Kongresu European Paediatric Orthopaedic Society, Jerozolima, 25-27 marca 1992 r. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 1992, 57: 372-374.
   • Napiontek M., Karski T.: Sprawozdanie z 12 Meeting European Paediatric Orthopaedic Society, Wiedeń, 25-27 marca 1993. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 1993, 58: 315-319.
   • Napiontek M.: Postępy w leczeniu wrodzonych i nabytych zniekształceń stóp. W: Księga Pamiątkowa w 85 – lecie Ortopedii Poznańskiej. Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Poznań 1998: 114-116.
   • Napiontek M.: Kronika. Prof. zw. dr hab. med. Witold Marciniak – kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii Dziecięcej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, z okazji 70-lecia urodzin. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., 2000; 65: 101-103.
   • Napiontek M.: Wady wrodzone kończyny dolnej. Wrodzona stopa końsko-szpotawa. Chirurgia Estetyczna, 2002; 6: 19-22.
   • M. Napiontek: komentarz do: Kermond S. et al. Stosowanie ibuprofenu u dzieci z przejściowym zapaleniem stawu biodrowego skracało czas utrzymywania się objawów choroby. Medycyna Praktyczna – Pediatria 1/2003
   • Napiontek M.: Postępy w leczeniu wrodzonych i nabytych zniekształceń stóp. W: Księga Pamiątkowa w 90 – lecie Ortopedii Poznańskiej. Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Poznań 2003: 172-174.
   • Napiontek M. „Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej” Fakty AM nr 9/10 (9-10), rok I, 2000: 16.
   • Napiontek M. „Wizyta Pani Jolanty Kwaśniewskiej” Fakty AM nr 11 (11), rok I, 2000: 12.
   • Napiontek M., Ostiak W., Kaczmarek M. Wrodzona stopa końsko-szpotawa. Przewodnik dla rodziców (i nie tylko) dzieci dotkniętych wadą.
    [Poznań]: Ortopedia Dziecięca Plus, 2006.
   • Napiontek M. (przekład): Clubfoot: Ponseti Management [2nd edition, Global-HELP 2007], www.global-help.org
   • Napiontek M.: Ortopedia dziecięca w Polsce w latach Dekady Kości i stawów 2000-2010. Postęp w leczeniu zniekształceń stóp u dzieci i dorosłych. W: Postępy w zakresie epidemiologii, stanu profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób układu kostno-stawowego w Polsce i na świecie w okresie dekady 2000-2010, pod red. J. Kruczyńskiego., Fundacja Rozwoju Ortopedii i Rehabilitacji, Warszawa 2010: 143-148

   Rozdziały podręczników:

   • Napiontek M.: Operative treatment of the flexible flatfeet by tibialis anterior split transfer tendosuspension, the anterior calcaneal osteotomy and gastrocnemius lengthening. A preliminary report. W: Flatfoot and forefoot deformities, T. Epeldegui ed., A. Madrid Vicente, Ediciones 1995: 153-157.
   • Napiontek M., Jóźwiak M.: Congenital skewfoot. Clinical and radiographic appearance, management with emphasizing of surgical treatment. W: Flatfoot and forefoot deformities, T. Epeldegui ed., A. Madrid Vicente, Ediciones 1995: 296-305.
   • Napiontek M.: Complications of surgical management of congenital vertical talus (outline). W: Flatfoot and forefoot deformities, T. Epeldegui ed., A. Madrid Vicente, Ediciones 1995: 259-261.
   • Napiontek M.: Tarsectomy for correction of recurrent clubfoot. Editors Scientifiques et Medicales Elsevier SAS (Paris). Surgical Techniques in Orthopaedics and Traumatology, 55-660-A-10, 2001, 4p.
   • Napiontek M.: Vertical talus. W: Orthopaedics, ed. Fitzgerald, Kaufer, Malkani:, W.B. Saunders Company, 2002: 1489-1495.
   • Napiontek M.: Wrodzona stopa końsko-szpotawa. Leczenie operacyjne. W: Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja, pod red. W. Marciniaka i A. Szulca, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa, 2003: 275-282.
   • Napiontek M.: Przywiedzenie przodostopia. W: Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja, pod red. W. Marciniaka i A. Szulca, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa, 2003: 282-285.
   • Napiontek M.: Wrodzone zwichnięcie stawu kolanowego. W: Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja, pod red. W. Marciniaka i A. Szulca, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa, 2003: 222-224.
   • Napiontek M.: Zaburzenia osi kolan u dzieci i młodzieży. W: Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja, pod red. W. Marciniaka i A. Szulca, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa, 2003: 228-231.
   • Napiontek M.: Przemijające zapalenie stawu biodrowego. W: Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja, pod red. W. Marciniaka i A. Szulca, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa, 2003: 202-203.
   • Napiontek M.: Choroba Legg-Calve-Perthesa. W: Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja, pod red. W. Marciniaka i A. Szulca, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa, 2003: 204-211.
   • Napiontek M.: Bolesny staw kolanowy u dzieci. W: Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja, pod red. W. Marciniaka i A. Szulca, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa, 2003: 251-253.
   • Napiontek M.: Zniekształcenia wzrostowe i nabyte stopy. W: Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja, pod red. W. Marciniaka i A. Szulca, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa, 2003: 296-305.
   • Napiontek M.: Congenital anomalies of the foot causing rigid flatfoot deformity in adolescents and adults. W.: European Instructional Course Lectures Vol. 8; 2007: 160-167. 8th EFORT Congress, Florence, Italy, ed. Lemaire R., Bentley G, Scott J., Horan F., Khanduja V.
   • Napiontek M. Wrodzone zniekształcenia stóp. W: Ortopedia i traumatologia, pod red. T. S. Gaździka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2008, 359-381.
   • Napiontek M. Congenital Vertical Talus / Oblique
    Talus. W: Drennan’s Child’s Foot and Ankle, red. J. J.
    McCarthy i J. C. Drennan, Wolters Kluwer, Lippincott
    Williams & Wilkins 2010: 126-135

  Streszczenia:

    • Kubiak A., Kulpińska M., Napiontek M., Roczek E.: Występowanie dysfunkcji narządu ruchu u dzieci 6-letnich zamieszkałych na terenie Trzcianki Lubuskiej. Streszczenie, XX Uczelniana Konferencja SKN, 30 XI 1976.
    • Napiontek M., Misiek E., Okupniak I., Roczek E.: Postawa ciała u młodzieży klas ósmych szkół podstawowych na terenie Trzcianki Lubuskiej. Streszczenie, XXII Uczelniana Konferencja SKN, 17 XI 1977.
    • Napiontek M., Philips R.: Analiza przyczyn opóźnionego leczenia wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego. Streszczenie, XXIII Uczelniana Konferencja SKN, 26 IV 1978.
    • Napiontek M.: Ocena porównawcza elementów wady postawy u dzieci 8-letnich z terenu Trzcianki Lubuskiej w odniesieniu do badań tej samej grupy dzieci prowadzonych przed dwoma laty. Streszczenie, XXIV Uczelniana Konferencja SKN, 22 XI 1978.
    • Kasiński T., Napiontek M.: Złamania kości udowej u dzieci leczonych z powodu wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego osteotomią z użyciem łączników metalowych. a) Streszczenie, XXV Uczelniana Konferencja SKN, 26 IV 1979, b) Streszczenie, Sympozjum SKN Łódź – Uniejów 1980 r. „Urazy – zagadnienie o wzrastającym znaczeniu”.
    • Janaszewski J., Napiontek M.: Boczne skrzywienie kręgosłupa u dzieci w wieku od 13 do 15 lat zamieszkałych na terenie Trzcianki Lubuskiej. Streszczenie, XXVI Uczelniana Konferencja SKN, 20 XI 1979.
    • Napiontek M., Pruska E., Janaszewski J.: Środowiskowe uwarunkowania wykrywania i leczenia bocznego skrzywienia kręgosłupa na terenie makroregionu poznańskiego w materiale Poradni Skolioz IOR AM w latach 1975-1979. Streszczenie, XXIX Uczelniana Konferencja SKN, 29 IV 1981.
    • Napiontek M., Janaszewski J., Pruska E.: Podstawowe dane kliniczne dotyczące bocznego skrzywienia kręgosłupa w materiale Poradni Skolioz przy IOR AM w latach 1975-1979. Streszczenie, XXIX Uczelniana Konferencja SKN, 29 IV 1981.
    • Napiontek M., Kruczyński J., Nowakowski A.: The usefulness of CT in differentiation of some complications after surgical treatment of congenital dislocation of the hip. In Proc. International Congress of Orthopaedics, Prague, Czechoslovakia, September 6-9, 1988: 180.
    • Napiontek M., Rzymski K.: Przydatność tomografii komputerowej w różnicowaniu niektórych powikłań operacyjnego leczenia wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego. Materiały 32 Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Poznań, 1989: 77.
    • Nowakowski A., Napiontek M., Rzymski K.: Skoliozy idiopatyczne w obrazie tomografii komputerowej (KT). Materiały 32 Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Poznań, 1989: 81.
    • Kraśny J., Grudziak J., Napiontek M.: Obraz ultrasonograficzny kości stępu u noworodków i niemowląt. Materiały XXXII Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Poznań, 17-19 V 1989: 96.
    • Napiontek M., Rzymski K.: So called femoral head anteposition after operative treatment of CDH and its reasons in computerised tomography. In Proc. Czechoslovak Congress of Orthopaedics, Brno, Czechoslovakia, May 16-18, 1990: 94.
    • Napiontek M., Rzymski K.: So called femoral head anteposition after operative treatment of congenital dislocation of the hip: a computerised tomography study of 22 hips suspected of anterior dislocation. Kurzfassungen der Vorträge. 40. Jahrestagung der Vereinigung Nordwestdeutscher Orthopäden E.V. 14-16 Juni 1991 in Köln: 165.
    • Rzymski K., Napiontek M.: So called femoral head anteposition after operative treatment of CDH and its reasons in computerised tomography. Eur. Radiol. 1991, Vol.1, suppl. S, S281.
    • Napiontek M.: The value of peritalar reduction in treatment of congenital vertical talus (pes plano-valgus taloflexus congenitus). Orthopädie Mitteilungen. 1991, 3: 170.
    • Napiontek M.: The value of peritalar reduction in treatment of congenital vertical talus: a retrospective and critical review of 32 feet. 11th Meeting of European Paediatric Orthopaedic Society, Jerusalem, Israel, March 25-27, 1992.
    • Napiontek M., Nazar J.: Tibial osteotomy as a salvage procedure in the treatment of congenital talipes equinovarus. In Proc. 12th Meeting of European Paediatric Orthopaedic Society, Vienna, Austria, 25-27 March, 1993.
    • Napiontek M.: Clinical and radiographic appearance of congenital talipes equinovarus after successful non-operative treatment. 13th Meeting of European Paediatric Orthopaedic Society, Porto, Portugal, April 7-9, 1994.
    • Czubak J., Napiontek M.: Open reduction with combined pelvic and/or subtrochanteric osteotomy between 6 and 18 months of age in the treatment of DDH. 14th Meeting of European Paediatric Orthopaedic Society, Brussels, Belgium, April 5-8, 1995.
    • Napiontek M., Jóźwiak M.: Skewfoot – clinical and radiographic appearance, classification and treatment. 14th Meeting of European Paediatric Orthopaedic Society, Brussels, Belgium, April 5-8, 1995.
    • Napiontek M., Koczewski P.: Pinning in situ and subtrochanteric corrective osteotomy as one stage procedure in the treatment of slipped capital femoral epiphysis. 14th Meeting of European Paediatric Orthopaedic Society, Brussels, Belgium, April 5-8, 1995.
    • Napiontek M.: Operative treatment of congenital talipes equinovarus. SICOT Regional and XIV. Turkisch National Congress of Orthopaedic Surgery and Traumatology, Izmir, Turkey, 29 IX – 4 X 1995.
    • Napiontek M.: Muscular strength after operative treatment of congenital talipes equinovarus: a comparison of posteromedial – lateral release and complete subtalar release. 15th Meeting of European Paediatric Orthopaedic Society, Prague, Czech Republic, April 11-13, 1996.
    • Czubak J., Napiontek M.: Poznań’s experience in the operative treatment of DDH before walking age. 15th Meeting of European Paediatric Orthopaedic Society, Prague, Czech Republic, April 11-13, 1996.
    • Napiontek M.: Transposed skin graft for wound closure following child’s foot surgery from Cincinnati incision. 15th Meeting of European Paediatric Orthopaedic Society, Prague, Czech Republic, April 11-13, 1996.
    • Napiontek M.: Muscular strength after operative treatment of congenital talipes equinovarus. A comparison of limited posteromedial – lateral release and complete subtalar release. Second International Congress on Clubfeet. Amsterdam, The Netherlands, August 15-16, 1996. (streszczenie w J Pediatr Orthop Part B 1997; 6: 285).
    • Napiontek M.: Evaluation of calcaneocuboid joint deformity in congenital talipes equinovarus treated by c0mplete subtalar release. Second international Congress on Clubfeet. Amsterdam, The Netherlands, August 15-16, 1996. (streszczenie w J Pediatr Orthop Part B 1997; 6: 291).
    • Napiontek M.: Comparative review of operative treatment of congenital talipes equinovarus by limited posteromedial – lateral release and complete subtalar release. Second International Congress on Clubfeet. Amsterdam, The Netherlands, August 15-16, 1996. (streszczenie w J Pediatr Orthop Part B 1997; 6: 295).
    • Napiontek M.: Muscular strength after operative treatment of congenital talipes equinovarus (CTEV). A comparison of posteromedial – lateral and complete subtalar release. SICOT 20th World Congress, Amsterdam, August 18-23, 1996.
    • Napiontek M., Marciniak W., Shadi M., Czubak J., Kotwicki T.: Multilevel osteotomy with Rush pin fixation in the treatment of osteogenesis imperfecta. VI (Sixth) International Conference on Osteogenesis Imperfecta, Zeist, September 19-21, 1996.
    • Kotwicki T., Napiontek M., Marciniak W.: Medical and social complaints of osteogenesis imperfecta adult patients previously treated in the Pediatric Orthopaedic Department, Poznań. VI (Sixth) International Conference on Osteogenesis Imperfecta, Zeist, September 19-21, 1996.
    • Napiontek M.: Medial malalignment syndrome after operative treatment of congenital talipes equinovarus. A clinical, radiographic and CT study. 16th Meeting of European Paediatric Orthopaedic Society, Mannheim, Germany, 19-22.03.1997.
    • Napiontek M.: Transposed skin graft for wound closure after Cincinnati incision. Experience in 7 patients with severe foot deformities. Acta Orthop. Scand. 1996, 67: 280-282. Streszczenie i komentarz w Foot & Ankle International 1997; 18: 184.
    • Koczewski P., Shadi M., Napiontek M.: Trwałość korekcji w leczeniu deformacji stóp z użyciem instrumentarium Ilizarowa z osteotomiami. XI Konferencja Naukowa Poświęcona 10-leciu Stosowania Metody Ilizarowa w Polsce. Polanica Zdrój, 18-20. VI 1998.
    • Napiontek M.: Operative treatment of the flexible flatfeet by tibialis anterior split transfer tendosuspension, the anterior calcaneal osteotomy and gastrocnemius lengthening. A preliminary report. 2nd Combined Meeting of the Foot and Ankle Surgeons, Venice, Italy, Sept. 16-19. 1998.
    • Czarny M., Gożdzicka-Józefiak A., Rogala P., Krawczyński M., Ignyś A., Głowacki M., Kołodziej Ł., Napiontek M., Latos-Bieleńska A.: Analiza mutacji genu COL2A1 w dysplazjach kostnych. XXXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Bialystok 15-18 IX 1998 (streszczenie), s.160.
    • Czarny M., Rogala P., Krawczyński M., Ignyś A., Głowacki M., Kołodziej Ł., Napiontek M., Czubak J., Królewski J., Latos-Bieleńska A.: Analysis of collagen genes in patients with chondrodysplasia. J. Appl. Genet. 1998, Vol.39, s.66. The 13th Symposium of Polish Genetics Society, Warsaw, Sept. 22-25 1998.
    • Napiontek M.: Fibular shortening in congenital talipes equinovarus. 18th Meeting of European Paediatric Orthopaedic Society, Goteborg, Sweden, April 14-17, 1999, C2
    • Koczewski P., Napiontek M.: Perthes disease after developmental dislocation of the hip. 18th Meeting of European Paediatric Orthopaedic Society, Goteborg, Sweden, April 14-17, 1999, E8
    • Napiontek M.: Rehabilitacja chorych leczonych metodą Ilizarowa. XII Międzynarodowa Konferencja Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa ASAMI (Poland), Zakopane 24-25. IX 1999.
    • Koczewski P., Shadi M., Napiontek M., Marciniak W.: Powikłania wydłużania uda przy zastosowaniu aparatu Ilizarowa w modyfikacji włoskiej. XII Międzynarodowa Konferencja Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa ASAMI (Poland), Zakopane 24-25. IX 1999.
    • Koczewski P., Shadi M., Napiontek M., Marciniak W.: Ustawienie stawu kolanowego i skokowo-goleniowego podczas wydłużania goleni metodą Ilizarowa – problem stabilizacji sąsiednich stawów. XII Międzynarodowa Konferencja Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa ASAMI (Poland) ), Zakopane 24-25. IX 1999.
    • Shadi M., Koczewski P., Napiontek M., Marciniak W.: Zastosowanie metody Ilizarowa w leczeniu następstw ropnego zapalenia stawu biodrowego i kolanowego u noworodków i niemowląt. XII Międzynarodowa Konferencja Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa ASAMI (Poland) ), Zakopane 24-25. IX 1999.
    • Kotwicki T., Napiontek M., Marciniak W.: The crankshaft phenomenon – an analysis of three extreme cases. GICD’s 3rd Eastern European Forum. Management of Spinal Disorders. St-Petersburg, Russia, October 14-16, 1999.
    • Napiontek M.: Operative treatment of the flexible flatfeet by tibialis anterior split transfer tendosuspension, the anterior calcaneal osteotomy and gastrocnemius lengthening. A preliminary report. 2nd Combined Meeting of the Foot and Ankle Surgeons, Venice, Italy, Sept. 16-19. 1998. Streszczenie w Foot & Ankle Int., 1999
    • Napiontek M., Kotwicki T., Tomaszewski M.: Opening wedge osteotomy of the medial cuneiform before 4 years of age in the treatment of forefoot adduction. XIX Meeting of the European Pediatric Orthopaedic Society, Milan, April 5-8, 2000, Italy.
    • Koczewski P., Shadi M., Napiontek M.: Knee motion after femoral lengthening with Ilizarov device. XIX Meeting of the European Pediatric Orthopaedic Society, Milan, April 5-8, 2000, Italy.
    • Kotwicki T., Napiontek M.: Torsional deformity of atypical vertebra in adolescent idiopathic scoliosis. Clemont-Ferrand 2000 International Meeting of the IRSSD, 26th-30th May 2000. Abstracts: 67
    • Bieńkowski P, Romanowski L., Napiontek M.: Wartość synowektomii nadgarstka w leczeniu operacyjnym ręki reumatoidalnej. Reumatologia 2000; 38 (2): 192.
    • Napiontek M.: Congenital clubfoot – the role of clinical examination and imaging techniques in selecting the method of treatment. 8th Instructional Lectures of EFORT, Prague, Czech Republic June 22-25, 2000: 3A.
    • Koczewski P., Shadi M., Napiontek M.: Leczenie stawów rzekomych kończyn dolnych przy pomocy aparatu Ilizarowa. XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Kraków, 21-23 IX 2000. Streszczenia. T.2 – Postery. Zesp. Red.: E. Czerwiński: 274.
    • Koczewski P., Shadi M., Napiontek M.: Leczenie niskiego wzrostu metoda Ilizarowa. XIII Międzynarodowe Sympozjum Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa ASAMI (Poland), Sulejów, 5-7. X 2000.
    • Koczewski P., Shadi M., Napiontek M. (współpraca: Dorman T., Faflik J., Grzegorzewski A., Jasiewicz B., Kącki W., Kucharski R., Niedzielski K., Synder M., Tęsiorowski M., Zarzycka M., Żarek S.): Leczenie niskiego wzrostu metoda Ilizarowa. Zbiorcza analiza z 5 ośrodków – Warszawa, Zakopane, Łódź ICZMP, Poznań, Łódź AM. XIII Międzynarodowe Sympozjum Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa ASAMI (Poland), Sulejów, 5-7. X 2000.
    • Koczewski P., Shadi M., Napiontek M.: Leczenie stawów rzekomych kończyn dolnych przy pomocy aparatu Ilizarowa. XIII Międzynarodowe Sympozjum Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa ASAMI (Poland), Sulejów, 5-7. X 2000.
    • Napiontek M., Pietrzak S: Osteotomia podkrętarzowa i transiliakalna według Degi w leczeniu choroby Perthesa. Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Łódź, 14-16. VI 2001.
    • Pietrzak S., Napiontek M., Kraiz S.: Wpływ sposobu leczenia na przebieg i wynik końcowy choroby Perthesa. Leczenie nieoperacyjne kontra operacyjne. Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Łódź, 14-16. VI 2001.
    • Koczewski P., Napiontek M.: Choroba Perthesa czy późne zaburzenia odżywcze głowy kości udowej po rozwojowym zwichnięciu stawu biodrowego. Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Łódź, 14-16. VI 2001.
    • Pietrzak S., Napiontek M., Kraiz S., Płończak M.: Wartość prognostyczna wybranych parametrów klinicznyh i radiologicznych w chorobie Perthesa. Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Łódź, 14-16. VI 2001.
    • Napiontek M.: „Problemy ortopedyczne u dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową”. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Kompleksowa opieka medyczna nad niemowletami i dziećmi z deficytami rozwojowymi” , organizator – Fundacja Promyk Słońca, Wrocław, 23-24. XI 2001.
    • Napiontek M., Walczak M. Ground pressure pattern of congenital vertical talus after open reduction. XXI Annual Meeting of the European Paediatric Society (EPOS), April 17-20th, 2002, Istanbul, Turkey
    • Pietrzak S., Napiontek M., Kraiz S.: Prognostic value of selected clinical and radiographic parameters in Perthes disease. XXI Annual Meeting of the European Paediatric Society (EPOS), April 17-20th, 2002, Istanbul, Turkey
    • Koczewski P., Shadi M., Napiontek M.: Leczenie zniekształceń stóp z zastosowaniem metody Ilizarowa. XIV Międzynarodowa Konferencja Towarzystwa Badania i Stosowania Metody Ilizarowa ASAMI Poland, Kościerzyna – Wdzydze Kiszewskie, 16-18. V 2002.
    • Shadi M., Koczewski P., Napiontek M.: Leczenie typu II wg Achterman-Kalamchi aplazji kości strzałkowej z zastosowaniem metody Ilizarowa. XIV Międzynarodowa Konferencja Towarzystwa Badania i Stosowania Metody Ilizarowa ASAMI Poland, Kościerzyna – Wdzydze Kiszewskie, 16-18. V 2002.
    • Napiontek M.: Leczenie rozwojowego zwichnięcia stawu biodrowego otwartą repozycją z dojścia przyśrodkowego. XII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Lublin/Nałęczów 6-8.VI 2002.
    • Czubak J., Napiontek M., Tomaszewski M.: Leczenie operacyjne rozwojowej dysplazji stawu biodrowego przed rozpoczęciem chodzenia. XII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Lublin/Nałęczów 6-8.VI 2002.
    • Napiontek M., Shadi M.: Fibular hemimelia. One-staged procedure for foot and tibia correction. XXII Meeting of the European Paediatric Orthopaedic Society, London, April 2-5, 2003,
    • Napiontek M., Shadi M. One-staged procedure for foot and tibia correction in fibular hemimelia. J Bone Joint Surg (Br), Orthopaedic Proceedings, Vol 85-B, SUPP III, 278.
    • Napiontek M., Pietrzak Sz.: Combined Dega transiliac and subtrochanteric femoral shortening osteotomy in legg-Calve-Perthes disease (LCPD), 2003 Annual Meeting of the Pediatric Orthopaedic Society of North America, Amelia Island, May 2-5, 2003.
    • Napiontek M., Koczewski P., Shadi M.: Osteotomia nadkostkowa przez chrząstkę wzrostową w leczeniu następstw jej uszkodzenia. Doniesienie wstępne. Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Rzeszów, 12-14. VI 2003.
    • Walczak M., Napiontek M.: Operative treatment of the flexible flatfoot with shortened gastrocnemius muscle. 23rd Meeting of the European Paediatric Orthopaedic Society (EPOS), Geneva, 31st March – 3rd April 2004.
    • Koczewski P., Shadi M., Napiontek M.: Complications of limb lengthening in short stature, a multicenter study. 23rd Meeting of the European Paediatric Orthopaedic Society (EPOS), Geneva, 31st March – 3rd April 2004.
    • Napiontek M., Shadi M.: Czy rozwojowe zwichnięcie stawu biodrowego można leczyć operacyjnie po 10 roku życia? opis dwóch przypadków. XIV Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTR, Otwock – Miedzeszyn, 27-29. V 2004.
    • Kotwicki T., Nowakowski A., Napiontek M.: Rotacja i torsja kręgu szczytowego skoliozy piersiwoej w badaniu tomokomputerowym. XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa ortopedycznego i Traumatologicznego, Szczecin 15-18. IX 2004 r. (wyróżnienie w sesji plakatowej).Streszczenie w Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2004; 6, supl. 1: 37.
    • Napiontek M., Pietrzak Sz. Operacyjne leczenie choroby Perthesa osteotomią transiliakalną Degi oraz podkrętarzową. XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Szczecin 15-18. IX 2004 r. Streszczenie w Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2004; 6, supl. 1: 113.
    • Napiontek M., Shadi M.: Jednoetapowa rekonstrukcja goleni i stopy we wrodzonym braku kości strzałkowej. XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Szczecin 15-18. IX 2004 r. Streszczenie w Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2004; 6, supl. 1: 117.
    • Napiontek M., Shadi M.: Pierwsze doświadczenia w leczeniu wrodzonej stopy końsko-szpotawej metodą Ponsetiego. XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Szczecin 15-18. IX 2004 r. Streszczenie w Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2004; 6, supl. 1: 121.
    • Napiontek M. Shadi M., Ostiak W.: Operative treatment of hip dislocation in mmc. Open reduction, Dega transiliac and subtrochanteric osteotomy combined with iliopsoas transfer. 24rd Meeting of the European Paediatric Orthopaedic Society (EPOS), Palma de Mallorca, 6th – 9th April 2005, str. 154.
    • Walczak M., Napiontek M.: The variability of plantar pressure pattern distribution in healthy hildren and its relation to flexible flatfoot. 24rd Meeting of the European Paediatric Orthopaedic Society (EPOS), Palma de Mallorca, 6th – 9th April 2005, str. 125.
    • Napiontek M.: Historia toczy się kołem. Renesans metody Ponsetiego w leczeniu wrodzonej stopy końsko-szpotawej. Sympozjum Naukowe Dekada Kości i Stawów 2000-2010, rok piąty. Epidemiologia, stan profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób układu kostno-stawowego w Polsce i na świecie. Perspektywy na kolejne pięciolecie. Bydgoszcz, 21 – 24 IV 2005. Streszczenia, str. 142-143.
    • Ostiak W., Napiontek M., Koczewski P., Shadi M.: Możliwości funkcjonalne i jakość życia pacjentów w czasie leczenia metoda Ilizarowa – próba zastosowania nowej skali OFC i skali jakości życia. XVI Międzynarodowa Konferencja Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa ASAMI-Poland, 6-7 maja 2005, Poznań.
    • Napiontek M., Walczak M.: The variability of plantar pressure pattern distribution In healthy children and its relation to flexible flatfoot. Pediatric Orthopaedic Society of North America, 2005 Annual Meeting, Ottawa, Ontario, Canada, May 12-15, 2005 (E-37)
    • Napiontek M., Shadi M., Ostiak W.: Operative treatment of hip dislocation In myelomeningocele. Open reduction, Dega transiliac and subtrochanteric osteotomy combined with iliopsoas transfer. Pediatric Orthopaedic Society of North America, 2005 Annual Meeting, Ottawa, Ontario, Canada, May 12-15, 2005 (E-40)
    • Napiontek M.: Własne doświadczenia w operacyjnym leczeniu porażennego zwichnięcia stawu biodrowego w przepuklinie oponowo-rdzeniowej – osteotomia transiliakalna Degi i przeniesienie mięśnia biodrowo-lęźwiowego – technika operacyjna. XV Jubileuszowe Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Poznań 26-28. V 2005
    • Napiontek M.. M. Shadi, W. Ostiak: Leczenie operacyjne porażennego zwichnięcia stawu biodrowego w przepuklinie oponowo-rdzeniowej – otwarta repozycja z osteotomią miednicy wg Degi, osteotomia podkrętarzowa i przeniesienie mięśnia biodrowo-lędźwiowego wg Mustarda. XV Jubileuszowe Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Poznań 26-28. V 2005.
    • Napiontek M., Walczak M.: Idiopathic form of congenital vertical talus (CVT) treated by one stage open reduction. A clinical, radiographic and pedobarographic study. 2nd Joint Meeting of International Federation of Foot and Ankle Societes IFFAS. Naples, Italy September 15-18, 2005.
    • Walczak M., Napiontek M.: The variability of plantar pressure pattern distribution in healthy children and its relation to flexible flatfoot. 2nd Joint Meeting of International Federation of Foot and Ankle Societes IFFAS. Naples, Italy September 15-18, 2005.
    • M. Napiontek: Operacyjne i nieoperacyjne leczenie palucha koślawego. Materiały konferencyjne. Seminarium Naukowo-Szkoleniowe. Targi Sprzętu Rehabilitacyjnego oraz Sprzętu dla Osób Niepełnosprawnych – Rehabilitacja. Łódź, 20 – 21 X 2005.
    • Napiontek M., Walczak M. Treatment of the adolescent hallux valgus (AHA) by double osteotomy of the first metatarsal. 25th Meeting of European Paediatric Orthopaedic Society, Dresden, April 5-8, 2006.
    • Kotwicki T., Napiontek M., Nowakowski A.. Rotation and torsion at the apex of thoracic scoliosis. 3rd International Conference on Conservative Management of Spinal Deformities and Scientific Meeting of the SOSORT, Poznań, Poland, 7-8.04.2006.
    • Napiontek M., Shadi M., Ostiak W.: Operative treatment of hip dislocation in mmc. Open reduction, Dega transiliac and subtrochanteric osteotomy combined with iliopsoas transfer. Postępy Rehabilitacji (Advances in Rehabilitation), Supplement No4 June 2006, str. 13.
    • Napiontek M.Wrodzona stopa końsko-szpotawa: leczenie redresyjne kontra leczenie operacyjne. [Congenital talipes equinovarus: redressments versus operative treatment] – Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 2006; 71:377.
    • Napiontek M. Wyniki leczenia wrodzonej stopy końsko-szpotawej metodą Ponsetiego [Treatment of congenital clubfoot by Ponseti method – early results] – Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 2006; 71:378.
    • Napiontek M. Niepowodzenia pierwotnego leczenia operacyjnego oraz zniekształcenia przetrwałe i nawrotowe we wrodzonej stopie końsko-szpotawej. [Failure of the primary operative treatment and both persistent and relapsed deformity in congenital talipes equinovarus]. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 2006; 71: 379-380
    • Walczak M., Napiontek M.: Zmienność rozkładu sił nacisku stopy na podłoże u dzieci zdrowych oraz ze stopami płaskimi statycznymi. [The variability of plantar pressure pattern distribution in healthy children and its relation to flexible flatfoot]Chir. Narz. Ruchu 2006 T. 71 nr 5 s. 381-382.
    • Napiontek M. Combined Dega transiliac and subtrochanteric femoral shortening osteotomy in Legg-Calve-Perthes disease. Technique and results. 58th Annual International Congress of the Egyptian Orthopaedic Association, December 4-7, 2006, Cairo, Egypt.
    • Napiontek M. Fibular hemimelia (FH) – one-staged procedure for foot and tibia correction as preparation to limb lemgthening by Ilizarov device. 58th Annual International Congress of the Egyptian Orthopaedic Association, December 4-7, 2006, Cairo, Egypt.
    • Napiontek M. Operative treatment of hip dislocation in mmc. Open reduction, Dega transiliac and subtrochanteric osteotomy combined with iliopsoas transfer. 58th Annual International Congress of the Egyptian Orthopaedic Association, December 4-7, 2006, Cairo, Egypt.
    • Walczak M., Napiontek M., Zmienność rozkładu sił nacisku stopy na podłoże u dzieci zdrowych oraz ze stopami płaskimi statycznymi (The variability of plantar pressure pattern distribution in healthy children and its relation to flexible flatfoot). 1 Spotkanie na temat stopy i stawu skokowo-goleniowego, Jastarnia 19-21 kwietnia 2007 r.
    • Napiontek M.. Stopa płaska statyczna ze skróceniem mięśnia brzuchatego łydki (Flexible flatfoot with shortening of the gastrocnemius muscle). 1 Spotkanie na temat stopy i stawu skokowo-goleniowego, Jastarnia 19-21 kwietnia 2007 r.
    • Napiontek M.. Wrodzone nierozdzielnie kości stępu (Congenital foot synostoses). 1 Spotkanie na temat stopy i stawu skokowo-goleniowego, Jastarnia 19-21 kwietnia 2007 r.
    • Shadi M., Koczewski P., Koch A., Napiontek M.: Plastyka stropu panewki wg Staheli w leczeniu defektu pokrycia głowy kości udowej. XVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Międzyzdroje, 24-26 maj 2007.
    • Shadi M., Koczewski P., Napiontek M.: Leczenie rekonstrukcyjne w aplazji i hipoplazji kości piszczelowej z zastosowaniem metody Ilizarowa. XVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Międzyzdroje, 24-26 maj 2007.
    • Ostiak W., Koczewski P., Shadi M., Napiontek M.: Ocena stopnia ograniczenia czynności życia codziennego pacjentów w trakcie leczenia metodą stabilizacji zewnętrznej. XVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Międzyzdroje, 24-26 maj 2007.
    • Ostiak W., Koczewski P., Shadi M., Napiontek M.: Ocena stopnia ograniczenia czynności życia codziennego pacjentów w trakcie leczenia metodą stabilizacji zewnętrznej. XVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Międzyzdroje, 24-26 maj 2007. J Child Orthop 2008; 2 (Suppl 1), S61
    • Napiontek M., Pietrzak Sz.: Combined treatment of LCP disease using femoral subtrochanteric and Dega pelvic osteotomy. 27th Annual Meeting of European Paediatric Orthopaedic Society, Dega pre-meeting course, April 9th, 2008, Warsaw, Poland
    • Shadi M., Koch A., Napiontek M., Koczewski P.: Staheli acetabular slotted augmentation: results of treatment. J Child Orthop 2008; 2 (Suppl 1), S61
    • Ławniczak D., Napiontek M., Shadi M.: Flexible flatfoot with shortened gastrocnemius muszle – results of operative treatment. J Child Orthop 2008; 2 (Suppl 1), S69
    • Napiontek M.: Current concepts in congenital clubfoot treatment. XII Narodni Kongres CSOT, 15-17. 5. 2008, Praha
    • Napiontek M., Pietrzak K.: Potrójna artrodeza stępu po złamaniu kości piętowej. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2008;10: 86-87 (Supl. 2)
    • Napiontek M., Pietrzak K.: Potrójna artrodeza stępu po złamaniu kości piętowej (Triple arthrodesis of hindfoot after calcaneal fractures). Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research. 2008; 4(12): 125
    • Napiontek M., Shadi M.: Wrodzone zagięcie kości piszczelowej i strzałkowej (typ kifoskoliotyczny) – propozycja leczenia operacyjnego w wybranych przypadkach (Congenital posteromedial bowing of the tibia and fibula – new treatment option in selected patients. XIX Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Łódź 28-30 V 2009
    • Walczak M., Janusz P., Shadi M., Jóźwiak M., Napiontek M.: Analiza radiologiczna niepowodzeń leczenia zachowawczego stopy końsko-szpotawej metodami Ponsetiego i Bosch’a. XIX Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Łódź 28-30 V 2009.
    • Napiontek M.: Flat foot deformity appearing
     during growth of the healthy child. 1st EFORT Comprehensive
     Review Course. EFORT Congress Vienna, Austria – 4 June 2009.
    • Ostiak W., Napiontek M., Koczewski P.: Analiza
     zakresu ruchu stawu kolanowego u pacjentów leczonych metodą
     stabilizacji zewnętrznej. Postępy Rehab. (2), 2009: 101-102.
    • Napiontek M., Dzianach M.: Wariant rozwojowy mięśnia brzuchatego łydki powodem dolegliwości bólowych w okolicy stawów skokowo-goleniowych – opis przypadku. (Developmental defect of gastrocnemius muscle – a reason of ankle pain. Case presentation) – 3 Spotkanie na temat stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego, Jastarnia 22-24 IV 2010, Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research. 2010; 2(18): 92
    • Napiontek M., Krzysztof Pietrzak K.: Artrodeza stawu Lisfranca jako operacja poprawcza w następstwie zmian pourazowych (Arthrodesis of the Lisfranc joint as salvage procedure after trauma injury) – 3 Spotkanie na temat stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego, Jastarnia 22-24 IV 2010, Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research. 2010; 2(18): 104
    • Ostiak W., Koczewski P., Shadi M., Napiontek M., Krzymińska R.: Health Related quality of life after treatment by the external fixation of the lower limb – long term results. International Congress on External Fixation & Bone Reconstruction (6th Meeting of the ASAMI International, 3rd World Congress on External Fixation), October 20-22, 2010, Barcelona, Spain
    • Ostiak W., Koczewski P., Shadi M., Napiontek M., Krzymińska R.: Restrictions on activities of daily living (ADL) after treatment by the external fixation – long term results. International Congress on External Fixation & Bone Reconstruction (6th Meeting of the ASAMI International, 3rd World Congress on External Fixation), October 20-22, 2010, Barcelona, Spain
    • Napiontek M. Congenital hallux varus (CHV) – treatment option according to deformity type. Role of lengthening osteotomy of the 1st metatatrsal with longitudinal epiphyseal bracket (LEB). European Paediatric Orthopaedic Society Annual Meeting, April 6-9, 2011, Basel, Switzerland. E-poster.
    • Napiontek M., Pietrzak K. Leczenie operacyjne stóp u chorych z polineuropatią ruchowo-czuciową. Wyniki jednego chirurga z jednego ośrodka (Operative treatment of the feet in patients with neuro-muscular polineuropathy. Results from one Surgeons from one Medical Center). J. Orthop. Trauma Surg. Rel Research 2011 No 5 (25): 81.
    • Napiontek M. Learning curve of congenital clubfoot treatment by Ponseti method. 63rd Annual International Conference of the Egyptian Orthopaedic Association, 12-15 December, 2011, JW Marriott Hotel, Cairo, Egypt
    • Napiontek M., Shadi M. Congenital posteromedila bowing of the tibia and fibula – natural history and new treatment option. 63rd Annual International Conference of the Egyptian Orthopaedic Association, 12-15 December, 2011, JW Marriott Hotel, Cairo, Egypt
    • Napiontek M. Congenital hallux varus (CHV) – treatment option according to deformity type. Role of lengthening osteotomy of the 1st metatatrsal with longitudinal epiphyseal bracket (LEB). 63rd Annual International Conference of the Egyptian Orthopaedic Association, 12-15 December, 2011, JW Marriott Hotel, Cairo, Egypt
    • Napiontek M. Wrodzony paluch szpotawy – technika leczenia w zależności od typu zniekształcenia. Znaczenie wydłużającej osteotomii I kości śródstopia z nasadową chrząstką zawiasową. – XXII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej, Siedlce / Łochów, 17-19 maja 2012.

  Cytowania w PubMed:

  Cytowania opublikowanych artykułów:

  artykuły prasowe

  artykuły prasowe

  ciekawe przypadki

  ciekawe przypadki

  Paluch szpotawy wrodzony, dodatkowe palce

  Przed leczeniem

  Bezpośrednio po operacji

  Choroba Perthesa (jałowa martwica głowy kości udowej)

  Radiogram 8 letniej dziewczynki z chorobą Perthesa (jałową martwicą głowy kości udowej) po stronie lewej

  3 miesiace później - decyzja o leczeniu operacyjnym

  Bezpośrednio po wyprostnej osteotomii podkrętarzowej kości udowej ze skróceniem oraz osteotomii transiliakalnej wg Degi

  Wczesny wynik po 2 latach, przed usunięciem metalu

  Zespół przewężeń amniotycznych

  7 - miesięczny chłopiec z zezpołem przewężeń amniotycznych, przerostem palucha i palca IV oraz akrosyndaktylią palca II i III

  Bezpośrednio po jednoczesnym, całkowitym wycięciu przewężenia, nacięciu powięzi i plastyce skóry w Z, plastyce palucha i palca 4. i rozdzieleniu syndaktylii

  Wynik po 9 miesiącach

  Paluchy koślawe oraz palce młoteczkowate

  Paluchy koślawe oraz palce młoteczkowate u 62-letniej kobiety

  Radiogramy zniekształconych stóp w pozycji stojącej przed leczeniem operacyjnym. Zmiany zwyrodnieniowe stawów oraz zwiększony kąt pomiędzy I i II kością śródstopia

  Radiogramy stóp na stojąco po leczeniu operacyjnym:
  - resekcji części bliższej paliczka podstawowego palucha,
  - zciosaniu przyśrodkowej części głowy I kości śródstopia,
  - korekcji I kości śródstopia poprzez artrodezę stawu klinowo-śródstopnego I z rozpórką kostną,
  - artrodezy międzypaliczkowej bliższej palca II

  Wynik 3 miesięce po operacji

  Wrodzony paluch szpotawy dodatkowy

  Wrodzony paluch szpotawy dodatkowy

  Stan po odjęciu dodatkowego palucha. Przełożenie płata skórnego wg Farmera z przestrzeni pomiedzy paluchem i palcem II na przyśrodkowy brzeg stopy

  Wynik bezpośrednio po operacji

  Nieleczone wrodzone stopy końsko-szpotawe

  4-letni chłopiec z nieleczonymi wrodzonymi stopami końsko-szpotawymi

  Podczas operacji: uwolnienia tylno-przyśrodkokowego i bocznego z resekcją stawu piętowo-sześciennego

  4 miesiące po operacji

  Zespół płetwistości

  Zespół płetwistości u 9-letniego chłopca

  Podczas operacji - wydłużenie ścięgien i mięśni, plastyka Z

  Wyniki operacji

  Stopa "szeroka" i bolesna u 50-letniej kobiety

  Stopa "szeroka" i bolesna u 50-letniej kobiety

  Bezpośrednio po operacyjnej korecji. Stan po dwupoziomowej osteotomii I i V kości śródstopia

  11 letnia dziewczynka z wrodzonym skróceniem IV kości śródstopia

  11 letnia dziewczynka z wrodzonym skróceniem IV kości śródstopia i odpowiadajacym jej palcem

  W trakcie operacji. Stan po osteotomii i jednoczasowym wydłużeniu IV kości śródstopia aparatem Pumed. W miejscu dystrakcji widoczny przeszczep pobrany z kości strzałkowej. Długość przeszczepu odpowiada wielkości wydłużenia kości śródstopia. Przeszczep oraz wydłużona kość ustabilizowane drutem Kirschnera.

  Wynik bezpośrednio po operacji

  Wynik po 6 miesiącach

  Przykurcz dłoniowy nadgarstka w mózgowym porażeniu dziecięcym

  14-letni chłopiec z mózgowym porażeniem dziecięcym i przykurczem dłoniowym prawej ręki

  W trakcie operacji - po resekcji klinowej nadgarstka i wydłużeniu zginaczy

  Wynik bezpośrednio po operacji

  17-letnia chora z idiopatyczną szpotawością kolan

  17-letnia chora z idiopatyczną szpotawością kolan

  6-miesięcy po osteotomii podkolanowej

  Skrócenie stopy z powodów estetycznych

  Radiogramy stóp 24 letniej kobiety z dużymi stopami (rozmiar obuwia 42) typu egipskiego (długość palucha i palców: 1>2>3>4>5)

  Radiogram 2 lata po operacji skrócenia paliczka podstawowego palucha o 1,5 cm. Stopa egipska została zmieniona operacyjnie w stopę typu greckiego (długość palucha i palców: 1<2>3>4>5)

  Wygląd stóp 2 lata po operacji skrócenia palucha (rozmiar obuwia 40)

  Fotografia przedstawiająca skrócenie paliczków podstawowych palców od II do V

  Wygląd stóp 4 miesiące po operacji. Stopę typu greckiego ponownie zamieniono w stopę typu egipskiego uzyskując jej zmniejszenie.

  Radiogramy stóp 4 miesiące po operacji. Zrost w miejscu osteotomii, ale jeszcze brak przebudowy.

 • Milud Ibrahim Shadi

  Dr n. med.Milud Ibrahim Shadi

  specjalista w ortopedii
  i traumatologii

  konsultacje:
  środy 12:00-20:00

  Poczytaj opinie o lekarzu i podziel się swoją tutaj
  zakres usług

  zakres usług

  • ortopedia dziecięca i dorosłych
  • wrodzone stopy końsko szpotawe (metoda Ponsetiego)
  • metoda Ilizarowa
  • badania stawów biodrowych u niemowląt i dzieci
  życiorys

  życiorys

  • Urodzony w 1960 roku w miejscowości Azizia w Libii.
  • W 1987 r. uzyskał tytuł lekarza na Uniwersytecie Alfatah w Trypolisie.
  • W 1996 r. po odbyciu specjalizacji pod kierunkiem prof. Witolda Marciniaka
   zdał egzamin z wyróżnieniem i uzyskał tytuł specjalisty drugiego stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
  • W 2003 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie pracy doktorskiej pt.:
   „Zaburzenia czynności stawu biodrowego w wyniku zwłóknienia mięśni pośladkowych”.

  Języki obce: arabski, angielski, polski

  Członek Towarzystw Naukowych:

  • Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego
  • Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego
  • A.S.A.M.I. Poland – Towarzystwo Badań i Stosowania Metody Ilizarowa w Polsce

  Prywatnie zapalony maratończyk. Bierze udział w wielu maratonach
  w Polsce i na świecie, m.in. w Poznaniu, Atenach, Rzymie, Paryżu, Berlinie.

  publikacje

  publikacje

  Prace opublikowane w czasopismach polskich:

  1. Napiontek M., Shadi M., Czubak J., Wielopoziomowa osteotomia z zespoleniem Prętem Rusha wleczeniu osteogenesis imperfekta. Chir Narz Ruchu Pol. 1994,LIX;5: 441-446
  2. Koczewski P., Shadi M., Napiontek M., Wczesne wyniki leczenia deformacji końsko-szpotawej o różnej etiologii z użyciem instrumentarium Ilizarowa. [Early results of the treatment of congenital and posttraumatic clubfoot using Ilizarov apparatus] Chir Narz Ruchu Ortop Pol. LXI; 1996, Supl.3a: 273-278.
  3. Shadi M., Koczewski P. Metodyka postępowania i wyniki leczenia operacyjnego przykurczu mięśni pośladkowych ze szczególnym uwzględnieniem roli czynnościowego opatrunku gipsowego. [The management and results of the operative treatment of gluteal muscles fibrosis with particular aspects of the functional plaster cast application] Chir Narz Ruchu Ortop Pol LXI; 1996, Supl.3b: 215-218.
  4. Napiontek M., Koczewski P., Shadi M., Musielak D., Schmidt G., Krytyczna analiza postępowania diagnostycznego i leczniczego u dzieci z przemijającym zapaleniem stawu biodrowego [Critical analysis of diagnosis and treatment of transient hip synovitis.] Chir Narz Ruchu Ortop Pol LXIII; 1998, Supl.3: 55-59.
  5. Koczewski P.,Shadi M., Napiontek M., Marciniak W. Powikłania wydłużania uda za pomocą aparatu Ilizarowa w modyfikacji włoskiej. [Problems, obstacles and complications of femoral lengthening with the use of Italian modification of the Ilizarov device.] Chir Narz Ruchu Ortop Pol 65; 2000, 3: 277-286. KBN 5,000
  6. Napiontek M., Walczak M., Shadi M., Jóźwiak M., Ocena wyników leczenia wrodzonej stopy końsko-szpotawej metodę uwolnienie podskokowego. Chir Narz Ruchu Pol. 66, 2001,3;285-291 KBN 4,000
  7. Koczewski P., Shadi M., Napiontek M. Leczenie stawów rzekomych kończyn dolnych przy pomocy aparatu Ilizarowa. Doniesienie wstępne. [Lower limb pseudoarthroses treatment with the use of Ilizarov external fixators.] Nowiny Lekarskie. 2001; 10-11: 1137-1144. KBN 1,000
  8. Koczewski P., Shadi M., Napiontek M. Leczenie niskiego wzrostu metodą Ilizarowa – Zbiorcza analiza z pięciu ośrodków w Polsce. [Short stature treatment by lower limb lengthening – multicenter study from five centers] Chir Narz Ruchu Ortop Pol. 2002; 67:197-206. KBN 5,000
  9. Koczewski P., Shadi M., Napiontek M. Możliwości zastosowania metody Ilizarowa w leczeniu zniekształceń stóp. [The application of the Ilizarov method in the treatment of foot deformities.] Ortopedia Traumatologia i Rehabilitacja 2002; 4 (3): 348-359 KBN 5,000
  10. Koczewski P., Shadi M., Napiontek M. Leczenie chirurgiczne niedoboru wzrostu – taktyka postępowania i doświadczenia własne. [Surgical treatment of short stature – strategy of treatment and results.] Ortopedia Traumatologia i Rehabilitacja 2002; 4 (4): 421-426. KBN 5,000
  11. Napiontek M., Koczewski P., Shadi M. Psychologiczne aspekty leczenia metodą Ilizarowa. [Psychological aspects of Ilizarov method treatment.] Ortopedia Traumatologia i Rehabilitacja 2002;4 (4): 473-476. KBN 5,000
  12. Koczewski P. Shadi M. :Plastyka aparatu wyprostnego kolana w leczeniu tzw. przykurczu wyprostnego jako powikłania wydłużania uda. Chir Narzadow Ruchu Ortop Pol. 2005;70(2):91-6 KBN 5,000
  13. Shadi M., Koczewski P. Wydłużenie kości ramiennej z zastosowaniem dystraktorów monolateralnych u chorych z achondroplazją. Endokrynol Diabetol chor Przemiany Materii Wieku Rozw. 2007;13(3) 121-4 KBN 9,000
  14. Koczewski P. Shadi M. Chirurgiczne leczenie niedoboru wzrost o różnej etiologii metodą Ilizarowa. Endokrynol Diabetol chor Przemiany Materii Wieku Rozw. 2007;13(3) 143-6 KBN 5,000
  15. Koczewski P., Kotwicki T., Shadi M., Tomaszewski M, Atypowa postać hemimelii strzałkowej – ubytek promienia centralnego [Atypical fibula hemimelia – intermediate ray deficiency] Ortopedia, Rehabilitacja i Traumatologia 2008; 10, Supl 2, 52-53.
  16. Shadi M., Koczewski P., Tomaszewski M, Aplazja kości strzałkowej – protokół wydłużenia [Fibula hemimelia – protocol of lengthening treatment] Ortopedia, Rehabilitacja i Traumatologia 2008; 10, Supl 2, 114.
  17. Koczewski P., Shadi M. Analiza czynników wpływających na indeks wydłużenia u chorych leczonych metodą Ilizarowa [Lengthening index analysis in patients treated with Ilizarov metod] Ortopedia, Rehabilitacja i Traumatologia 2008; 10, Supl 2, 53-54.

  Prace opublikowane w czasopismach zagranicznych:
  1. Czubak J., Shadi M., Koczewski P. Dynamic ultrasound evaluation of the femoral anteversion – an interobserver study. The Journal of Japanese Society of Orthopedics Ultrasonics 1994, 6; 1: 37-40.
  2. Koczewski P., Shadi M., Napiontek M. Foot lengthening using the Ilizarov device: The transverse tarsal Joint Resection versus osteotomy. J Pediatr Orthop Part B. 2002; 11 (1): 68-72. IF 0,415 KBN 7,000
  Rozdziały podręczników
  1. Nierówność kończyn dolnych i zastosowanie metody Ilizarowa w ortopedii.
  Autorzy: Paweł Koczewski, Witold Marciniak, Milud Shadi. W: Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja. Pod red.: Witolda Marciniaka, Andrzeja Szulca. T. 2. Warszawa, 2003 s. 465-495. PZWL – ISBN 83-200-2823-X KBN 3,000

  2. Choroby Mięśni z punktu widzenia ortopedycznego. Autorzy Andrzej Szulc, Milud Shadi. W: Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja. Pod red.: Witolda Marciniaka, Andrzeja Szulca. T. 2. Warszawa, 2003 s. 379388. PZWL – ISBN 83-200-2823-X KBN 5,00

  Prace wygłoszone na zagranicznych sympozjach naukowych:
  1. Czubak J., Shadi M., Koczewski P. Dynamic ultrasound evaluation of the femoral anteversion – an interobserver study. 3rd Congress of the International Society for the Development of Ultrasonography in the Locomotor Apparatus. Kyoto, Japan, April 14-16, 1994. s. 27.
  2. Shadi M., Koczewski P. The management and results of the operative treatment of gluteal muscles fibrosis with particular aspects of the functional plaster cast application. 15-th EPOS Meeting, Prague 1996.
  3. Jóżwiak M., Shadi M., Two levels gracilis muscle tendomyotomy in the treatment of internal rotation gait in spastic cerebral palsy. 15-th EPOS Meeting , Praga 1996.
  4. Napiontek M., Shadi M., Czubak J., Kotwicki T., Multilevel osteotomy with Rush pin fixation in the treatment of osteogenesis imperfecta. 6th International Conference on Osteogenesis Imperfecta. Zeist,the Nethelands, 1996.
  5. Koczewski P., Shadi M., Napiontek M., Foot lengthening – an important goal in treatment of severe clubfoot deformity using Ilizarov distraction osteotomies. 16th EPOS Meeting, Heidelberg/Manheim, 1997.
  6. Koczewski P., Shadi M., Napiontek M. Knee motion after femoral lengthening with Ilizarov device. 19-th EPOS Meeting, – Milano, 05-08.04.2000.
  7. Koczewski P., Shadi M. „Healthy” hip in unilateral slipped capital femoral epiphysis. 21st EPOS Meeting – Istambul. 17-20.04.2002.
  8. Shadi M., Koczewski P. Femoral anteversion measured by ultrasound in gluteal fibrosis. 21st EPOS Meeting – Istambul. 17-20.04.2002.
  9. Napiontek M., Shadi M.: Fibular hemimelia. One-staged procedure for foot and tibia correction. 22th Meeting of the European Paediatric Orthopaedic Society, London, April 2-5, 2003.
  10. Koczewski P., Shadi M., Napiontek M. Complications of limb lengthening in short stature a multicenter study – 23rd EPOS Meeting – 31.03. – 3.04. 2004, Geneva, Switzerland.
  11. Napiontek M., Shadi M., Ostiak W. Operative treatment of hip dislocation In MMC. Open reduction, Dega transiliac and subtrochanteric osteotomy combined with Iliopsoas transfer- 23rd EPOS Meeting – 06-09.04. 2005, Palma de Mallorca
  12. Napiontek M., Shadi M., Ostiak W.: Operative Treatment of Hip Dislocation in Myelomeningocele. Open Reduction, Dega Transiliac and Subtrochanteric Osteotomy Combined with Iliopsoas Transfer. BOSNA meeting 13-15 Maj 2005. – the Pediatric Orthopedics society of North America
  13. Shadi M., Koczewski P., Tomaszewski M.: Evaluation of correction accuracy and permanency of femoral axial deformity due to growth plate injury in patient treated with Ilizarov technique befor end of growth. 4th meeting of A.S.A.M.I. International 11-14.10.2006 Kyoto, Japan
  14. Shadi M., Koczewski P.: Humerus lengthening with monolateral fixator. 4th meeting of A.S.A.M.I. International 11-14.10.2006 Kyoto, Japan
  15. Koczewski P., Shadi M., Plasty of Knee extension appartus in the treatment of “extension contracture” after femoral lengthening. 4th meeting of A.S.A.M.I. International 11-14.10.2006 Kyoto, Japan
  16. Shadi M., Koczewski P. Complex treatment of lower limb infected non-union using external fixators. World congress on external fixation 2007. October 17th-19th 2007 Cairo-Egypt
  17. Shadi M., Koczewski P., Tomaszewski M. Compartment syndrom as a complication o flower limb Arial correction with external fixator- case presentation. World congress on external fixation 2007. October 17th-19th 2007 Cairo-Egypt
  18. Koczewski P., Shadi M. Ilizarov method in pseudoarthrosis – treatment strategy. World congress on external fixation 2007. October 17th-19th 2007 Cairo-Egypt
  19. Koczewski P., Shadi M. Lengthening and axial correction of lower limb in Ollier disease. World congress on external fixation 2007. October 17th-19th 2007 Cairo-Egypt
  20. Koczewski P., Shadi M., Ławniczak D. Lower limb Arial deformity correction in children and juvenils with monolateral external fixators. World congress on external fixation 2007. October 17th-19th 2007 Cairo-Egypt
  21. Koczewski P., Shadi M. Jóźwiak M., Koch A. Lengthening and axial correction of lower limb in Ollier disease. II World Congress of External Fixation, Cairo, Egypt. 16 – 20 X 2007.
  22. Ostiak W., Koczewski P., Shadi M., Napiontek M. Qulity of life restrictions during treatment by external fixator. World congress on external fixation 2007. October 17th-19th 2007 Cairo-Egypt
  23. Ostiak W., Koczewski P., Shadi M., Napiontek M. Evaluation of the restrictions on activities of daily living (ADL) during treatment by external fixators. World congress on external fixation 2007. October 17th-19th 2007 Cairo-Egypt
  24. Koczewski P., Shadi M. Jóźwiak M., Koch A. Lengthening and axial correction of lower limb in Ollier disease 27-th Annual Meeting of EPOS Warsaw, Poland 9-12.04.2008
  25. Koczewski P., Kotwicki T., Shadi M., Tomaszewski M. Atypical fibular hemimelia – intermediate ray deficiency – 5th International Meeting of ASAMI International, St. Petersburg, Russia, 28-30. 05. 2008.
  26. Shadi M., Koczewski P., Tomaszewski M. Fibular hemimelia – protocol of lengthening treatment – 5th International Meeting of ASAMI International, St. Petersburg, Russia, 28-30. 05. 2008.
  27. Koczewski P., Shadi M. Lower limb deformities treatment with external fixators in patients with bone dysplasias – 5th International Meeting of ASAMI International, St. Petersburg, Russia, 28-30. 05. 2008.
  28. Koczewski P., Shadi M., Ławniczak D. Late pin track infection after external fixation – 5th International Meeting of ASAMI International, St. Petersburg, Russia, 28-30. 05. 2008.
  29. Shadi M., Koczewski P. Periosteal grafting in congenital pseudoarthrosis – early results – 5th International Meeting of ASAMI International, St. Petersburg, Russia, 28-30. 05. 2008.
  30. Koczewski P., Shadi M. Lower limb arthrodesis using Ilizarov frame – 6th International Meeting of ASAMI International, 16 – 19. 06.2010, Cairo, Egypt
  31. Koczewski P., Shadi M., Napiontek M. Foot deformity correction with Ilizarov technique with osteotomies– 6th International Meeting of ASAMI International, 16 – 19. 06.2010, Cairo, Egypt
  32. Koczewski P., Shadi M., Ławniczak D. Monolateral external fixators in pediatric lower limb axial deformity correction – 6th International Meeting of ASAMI International, 16 – 19. 06.2010, Cairo, Egypt
  33. Shadi M., Koczewski P. Complex treatment of tibial congenital pseudoarhrosis with periosteal grafting and IM fixation – 6th International Meeting of ASAMI International, 16 – 19. 06.2010, Cairo, Egypt
  34. Shadi M., Koczewski P. Infected non-union treatment with external fixators – 6th International Meeting of ASAMI International, 16 – 19. 06.2010, Cairo, Egypt
  35. Koczewski P., Shadi M. Femoral lengthening with unstable hip – 3rd World Congress on External Fixation, 20 – 22. 10. 2010, Barcelona, Spain
  36. Koczewski P., Shadi M. Knee dislocation as a complication of femoral lengthening – 3rd World Congress on External Fixation, 20 – 22. 10. 2010, Barcelona, Spain
  37. Koczewski P., Shadi M. Lengthening index analysis in patients treated with Ilizarov method – 3rd World Congress on External Fixation, 20 – 22. 10. 2010, Barcelona, Spain
  38. Ostiak W., Koczewski P., Shadi M., Napiontek M., Krzymińska R. Heath-related quality of life after treatment by the external fixation of the lower limb – long term results – 3rd World Congress on External Fixation, 20 – 22. 10. 2010, Barcelona, Spain
  39. Ostiak W., Koczewski P., Shadi M., Napiontek M., Krzymińska R. Restrictions on activities of daily living (ADL) after treatment by the external fixation – long term results – 3rd World Congress on External Fixation, 20 – 22. 10. 2010, Barcelona, Spain
  40. Shadi M., Koczewski P. Acute lengthening of short IV metatarsal bone – 3rd World Congress on External Fixation, 20 – 22. 10. 2010, Barcelona, Spain
  41. Shadi M., Koczewski P. Complications of lengthening in fibular hemimelia – 3rd World Congress on External Fixation, 20 – 22. 10. 2010, Barcelona, Spain

  10) prace oczekujące na publikację:
  a. przyjęte do druku do Postępy nauk medycznych
  Shadi M., Koczewski P. Complex treatment of congenital pseudarthrosis of the tibia with periosteal grafting and intramedullary fixation

  b. wysłane, do Skeletal radiology
  1- Shadi M., Koczewski P. Femoral anteversion after surgical treatment of gluteal fibrosis – ultrasound measurement
  2- Koczewski P., Shadi M., Kotwicki T., Tomaszewski M. Intermediate ray deficiency a- new type of lower limb hypoplasia

  Prace opublikowane w czasopismach zagranicznych:
  1. Czubak J., Shadi M., Koczewski P. Dynamic ultrasound evaluation of the femoral anteversion – an interobserver study. The Journal of Japanese Society of Orthopedics Ultrasonics 1994, 6; 1: 37-40.
  2. Koczewski P., Shadi M., Napiontek M. Foot lengthening using the Ilizarov device: The transverse tarsal Joint Resection versus osteotomy. J Pediatr Orthop Part B. 2002; 11 (1): 68-72. IF 0,415 KBN 7,000

  Rozdziały podręczników:
  1. Nierówność kończyn dolnych i zastosowanie metody Ilizarowa w ortopedii.
  Autorzy: Paweł Koczewski, Witold Marciniak, Milud Shadi. W: Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja. Pod red.: Witolda Marciniaka, Andrzeja Szulca. T. 2. Warszawa, 2003 s. 465-495. PZWL – ISBN 83-200-2823-X KBN 3,000

  2. Choroby Mięśni z punktu widzenia ortopedycznego. Autorzy Andrzej Szulc, Milud Shadi. W: Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja. Pod red.: Witolda Marciniaka, Andrzeja Szulca. T. 2. Warszawa, 2003 s. 379388. PZWL – ISBN 83-200-2823-X KBN 5,00

  Prace wygłoszone na krajowych sympozjach naukowych:
  1. Shadi M., Koczewski P. Metodyka postępowania i wyniki leczenia operacyjnego przykurczu mięśni pośladkowych ze szczególnym uwzględnieniem roli czynnościowego opatrunku gipsowego. [The management and results of the operative treatment of gluteal muscles fibrosis with particular aspects of the functional plaster cast application.] XXXI Symposium PTOiTr. Lublin, 1996.
  2. Koczewski P., Shadi M., Napiontek M., Wczesne wyniki leczenia deformacji końsko-szpotawej o różnej etiologii z użyciem instrumentarium Ilizarowa. [Early results of clubfoot treatment with the use of Ilizarov method.] XXXI Symposium PTOiTr. Lublin, 1996.
  3. Koczewski P., Shadi M., Napiontek M., Trwałość korekcji w leczeniu deformacji stóp z użyciem instrumentarium Ilizarowa z osteotomiami. [Maintenance of correction in foot deformities treatment with the use of Ilizarov method.] XI International Conference A.S.A.M.I. – Poland, Polanica Zdrój 18-20.06.1998.
  4. Napiontek M., Koczewski P., Shadi M., Musielak D., Schmidt G., Krytyczna analiza postępowania diagnostycznego i leczniczego u dzieci z przemijającym zapaleniem stawu biodrowego. [Critical analysis of diagnosis and treatment of transient hip synovitis.] XXXII Meeting PTOiTr. Łódź,1998.
  5. Shadi M., Koczewski P., Napiontek M., Zastosowanie metody Ilizarowa w leczeniu następstw ropnego zapalenia stawu biodrowego i kolanowego u noworodków i niemowląt. [Ilizarov method treatment of late sequele of neonatal septic arthritis.] Seminarium Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Miedzeszyn 3-5.06.1999.
  6. Koczewski P., Shadi M., Napiontek M., Marciniak W. Powikłania wydłużania uda przy zastosowaniu aparatu Ilizarowa w modyfikacji włoskiej. [Problems, obstacles and complications of femoral lengthening with the use of Italian modification of the Ilizarov device.] XII International Conference A.S.A.M.I. – Poland, Zakopane 24-25.09.1999.
  7. Koczewski P., Shadi M., Napiontek M., Marciniak W. Ustawienie stawu kolanowego i skokowo-goleniowego podczas wydłużania goleni metodą Ilizarowa – problem stabilizacji sąsiednich stawów. [Position of the knee and foot during lower leg lengthening – joint stabilization.] XII International Conference A.S.A.M.I. – Poland, Zakopane 24-25.09.1999.
  8. Shadi M., Koczewski P., Napiontek M., Marciniak W. Zastosowanie metody Ilizarowa w leczeniu następstw ropnego zapaleniu stawu biodrowego i kolanowego u noworodków i niemowląt. [Ilizarov method treatment of late sequele of neonatal septic arthritis of the hip and knee.] XII Conference A.S.A.M.I. – Poland, Zakopane 24-25.09.1999.
  9. Koczewski P., Shadi M., Napiontek M. Leczenie stawów rzekomych kończyn dolnych przy pomocy aparatu Ilizarowa. [Lower limb pseudoarthroses treatment with the use of Ilizarov external fixators.] XXXIII Meeting PTOiTr – Kraków 21-23.09.2000.
  10. Koczewski P., Shadi M., Napiontek M. (współpraca:Dorman T., Faflik J., Grzegorzewski A., Jasiewicz B., Kącki W., Kucharski R., Niedzielski K., Synder M., Tęsiorowski M., Zarzycka M., Żarek S. Leczenie niskiego wzrostu metodą Ilizarowa – Zbiorcza analiza z 5 ośrodków. [Short stature treatment by lower limb lengthening – multicenter study from five centers.] – XIII International Symposium A.S.A.M.I. Sulejów – Poland 5-7.10.2000.
  11. Koczewski P., Shadi M., Napiontek M. Leczenie niskiego wzrostu metodą Ilizarowa. [Results of surgical short stature treatment.] – XIII International Symposium A.S.A.M.I. Sulejów – Poland 5-7.10.2000.
  12. Koczewski P., Shadi M., Napiontek M. Leczenie stawów rzekomych kończyn dolnych przy pomocy aparatu Ilizarowa. [Lower limb pseudoarthroses treatment with the use of Ilizarov external fixators.] – XIII International Symposium A.S.A.M.I. Sulejów – Poland- 5-7.10.2000.
  13. Koczewski P., Shadi M., Napiontek M. Leczenie stawów rzekomych kończyn dolnych przy pomocy aparatu Ilizarowa – doniesienie wstępne. [Lower limb pseudoarthroses treatment with the use of Ilizarov external fixators.] – 2 Wielkopolskie Sympozjum Chirurgii Urazowej – Poznań- 12-13.10.2000.
  14. Koczewski P., Shadi M., Napiontek M. Zastosowanie metody Ilizarowa w leczeniu zniekształceń stóp. [Ilizarov method in correction of foot deformities.] – PTOiTr. Poznan 23.03.2002
  15. Koczewski P., Shadi M., Napiontek M. Leczenie zniekształceń stóp z zastosowaniem metody Ilizarowa. [Correction of foot deformities with the use of Ilizarov distraction method.] XIV International Symposium A.S.A.M.I. – Poland Kościerzyna – 16-18.05.2002.
  16. Shadi M., Koczewski P., Napiontek M. Leczenie typu II wg Achterman-Kalamchi aplazji kości strzałkowej z zastosowaniem metody Ilizarowa. [Treatment of Achterman-Kalamchi type II fibular hemimelia with Ilizarov method.] XIV International Symposium A.S.A.M.I. – Poland Kościerzyna – 16-18.05.2002.
  17. Koczewski P., Shadi M., Napiontek M. Leczenie zniekształceń stóp z zastosowaniem metody Ilizarowa. [Correction of foot deformities with the use of Ilizarov distraction method.] XXXIV Meeting PTOiTr . 19-21.09.2002 Bydgoszcz
  18. Napiontek M., Koczewski P., Shadi M. Osteotomia nadkostkowa przez chrząstkę wzrostową w leczeniu następstw jej uszkodzenia. Doniesienie wstępne. [Transphyseal supramaleolar osteotomy in treatment of ankle axial deformities – a preliminary report] Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr – Rzeszów – 12-14.06.2003.
  19. Koczewski P. , Shadi M Osteotomia podgłowowa szyjki kości udowej w leczeniu młodzieńczego złuszczenia głowy kości udowej. [Subcapital osteotomy in treatment of severe slipped capital femoral epiphysis] Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr – Rzeszów – 12-14.06.2003.
  20. Koczewski P., Shadi M. Dobór taktyki leczenia stawów rzekomych kończyn dolnych metodą Ilizarowa. [Strategies of lower limb pseudoarthrosis treatment with Ilizarov method] – XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa ASAMI – Wrocław – 25-27.09.2003.
  21. Koczewski P., Shadi M. Plastyka aparatu wyprostnego kolana w leczeniu tzw. przykurczu wyprostnego jako powikłania wydłużania uda. [Plasty of knee extension apparatus in the treatment of „extension contracture” after femoral lengthening] – XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa ASAMI – Wrocław – 25-27.09.2003.
  22. Napiontek M., Shadi M.: Czy rozwojowe zwichnięcie stawu biodrowego można leczyć operacyjnie po 10 roku życia? opis dwóch przypadków. XIV Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTR, Otwock – Miedzeszyn, 27-29. V 2004
  23. Koczewski P., Shadi M. Leczenie stawów rzekomych kończyn dolnych z zastosowaniem stabilizatorów zewnętrznych. Ortop. Traum. Rehab. 2004; 6 suppl. 1: 79-80. XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. [Szczecin, 15-18 IX 2004].
  24. Shadi M., Koczewski P. Korekcja następstw złamań kości długich kończyn dolnych z zastosowaniem metody Ilizarowa. Ortop. Traum. Rehab. 2004; 6 suppl. 1:86. XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. [Szczecin, 15-18 IX 2004]
  25. Napiontek M., Shadi M.; Jednoetapowa rekonstrukcja goleni i stopy we wrodzonym braku kości strzałkowej. Ortop. Traum. Rehab. 2004; 6 suppl. XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. [Szczecin, 15-18 IX 2004]
  26. Napiontek M., Shadi M. : Pierwsze doświadczenia w leczeniu wrodzonej stopy końsko. Ortop. Traum. Rehab. 2004; 6 suppl. XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. [Szczecin, 15-18 IX 2004]
  27. Ostiak W., Napiontek M., Koczewski P., Shadi M. Możliwości funkcjonalne i jakość życia pacjentów w czasie leczenia metodą Ilizarowa – próba zastosowania nowej skali OFC i skali życia. [Functioning and health-related quality of life of patients during the treatment by the Ilizarov method – trial of use the Functional Assessment of Patients (FAP) scale and the quality of life scale. Preliminary report.] XVI Międzynarodowa Konferencja Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa. Poznań, 6-7 V 2005. s. 47-48.
  28. Shadi M., Koczewski P., Tomaszewski M. Ocena dokładności i trwałości korekcji zaburzeń osiowych kości udowej na tle uszkodzenia chrząstki wzrostowej u chorych leczonych metodą Ilizarowa przed zakończeniem wzrostu. [Evaluation of correction accuracy and permanency of femoral axial deformity due to growth-palate injury in patient treated with Ilizarov technique before end of growth]. XVI Międzynarodowa Konferencja Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa. Poznań, 6-7 V 2005. s. 43-44.
  29. Koczewski P., Shadi M. Korekcje deformacji osiowych kończyn dolnych z zastosowaniem monolateralnych stabilizatorów zewnętrznych. [Correction of lower limb axial deviation with monolateral external fixators]. XVI Międzynarodowa Konferencja Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa. Poznań, 6-7 V 2005. s. 31-32.
  30. Shadi M., Koczewski P. Taktyka leczenia stawów rzekomych septycznych kończyn dolnych z zastosowaniem aparatu Ilizarowa. [The treatment strategy of lower limb infected non-union using Ilizarov technique]. XVI Międzynarodowa Konferencja Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa. Poznań, 6-7 V 2005. s. 35-36.
  31. Koczewski P., Shadi M. Artrodeza stawu kolanowego i skokowo-goleniowgo z zastosowaniem stabilizatorów zewnętrznych. [Knee and ankle joint arthrodesis using external fixator]. XVI Międzynarodowa Konferencja Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa. Poznań, 6-7 V 2005. s. 21-22.
  32. Shadi M, Koczewski P. Zastosowanie dystraktorów monolateralnych w wydłużaniu kości ramiennej. XVI Międzynarodowa Konferencja Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa. Poznań, 6-7 V 2005. s. 29-30.
  33. Koczewski P, Shadi M. Zwichnięcie stawów biodrowego i kolanowego jako powikłanie wydłużania uda metodą Ilizarowa. [Hip and knee joints dislocation as a complication of femoral lengthening with Ilizarov technique]. XVI Międzynarodowa Konferencja Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa. Poznań, 6-7 V 2005. s. 15-16.
  34. Koczewski P., Shadi M. Taktyka leczenia stawów rzekomych goleni z zastosowaniem metody Ilizarowa. [The treatment strategy of lower limb pseudoarthroses using Ilizarov technique]. III Jesień Ortopedyczna, Tleń 30.09. – 02.10. 2005.
  35. Shadi M., Koczewski P. Kompleksowe leczenie stawów rzekomych septycznych z zastosowaniem metody Ilizarowa. [Complex treatment of infected nonunions using Ilizarov method]. III Jesień Ortopedyczna, Tleń 30.09. – 02.10. 2005.
  36. Koczewski P., Shadi M. Taktyka leczenia stawów rzekomych goleni z zastosowaniem metody Ilizarowa. – XXXVI Zjazd naukowy PTOiTr Katowice 2006
  37. Shadi M., Koczewski P. Kompleksowe leczenie stawów rzekomych septycznych z zastosowaniem metody Ilizarow. – XXXVI Zjazd naukowy PTOiTr Katowice 2006
  38. Shadi M. Leczenie metoda Ilizarowa. V Ogólnopolska Sesja Edukacyjna
  „Postępy w ortopedii i traumatologii narządu ruchu”. Poznań 26 – 27 stycznia 2007
  39. Shadi M., Koczewski P., Koch A., Napiontek M. Plastyka stropu wg Staheli w leczeniu defektu pokrycia głowy kości udowe. XVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTR, Międzyzdroje 24-26 Maj 2007.
  40. Koczewski P., Shadi M., Ławniczak D. Korekcja zniekształceń osiowych kończyn dolnych u dzieci i młodzieży z zastosowaniem monolateralnych stabilizatorów zewnętrznych. XVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTR, Międzyzdroje 24-26 Maj 2007.
  41. Koczewski P., Shadi M. Wydłużenie uda metodę Ilizarowa w skrajnych ubytkach bliższego końca kości udowej bez stabilizacji stawu biodrowego – prezentacji dwóch przypadków. XVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTR, Międzyzdroje 24-26 Maj 2007.
  42. Koczewski P. Shadi M. Jóźwiak M., Koch A. Wydłużenie i korekcji osi kończyn dolnych w chorobie Ollier. XVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTR, Międzyzdroje 24-26 Maj 2007.
  43. Shadi M., Koczewski P. Wydłużenie kości ramiennej z zastosowaniem dystraktorów monolateralnych u chorych z achondroplazją. XVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTR, Międzyzdroje 24-26 Maj 2007.
  44. Koczewski P. Shadi M. Artodeza stawów kończyn dolnych z zastosowaniem metody Ilizarowa XVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTR, Międzyzdroje 24-26 Maj 2007.
  45. Shadi M., Koczewski P., Napiontek M. Leczenie rekonstrukcyjne w aplazji kości piszczelowej z zastosowaniem metody Ilizarowa. XVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTR, Międzyzdroje 24-26 Maj 2007.
  46. Ostiak W., Koczewski P., Shadi M., Napiontek M. Ocena stopnia ograniczenia czynności życia codziennego pacjentów w trakcie leczenia metodą stabilizacji zewnętrznej. XVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTR, Międzyzdroje 24-26 Maj 2007.
  47. Koczewski P., Shadi M. Chirurgiczne leczenie niedoboru wzrostu o różnej etiologii metodą Ilizarowa. VI Konferencja Naukowa AWF. Postęp w ocenie zaburzeń rozwoju fizycznego. Warszawa, 2 czerwiec 2007.
  48. Shadi M., Koczewski P. Wydłużenie kości ramiennej z zastosowaniem dystraktorów monolateralnych u chorych z achondroplazją. VI Konferencja Naukowa AWF. Postęp w ocenie zaburzeń rozwoju fizycznego. Warszawa, 2 czerwiec 2007.
  49. Koczewski P., Shadi M., Napiontek M. Problemy techniczne dystrakcji miejsca osteotomii w korekcji zniekształceń stóp metodą Ilizarowa [Technical problems in distraction of osteotomy site during correction of foot deformity with Ilizarov technique] XVII Międzynarodowa Konferencja Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa – ASAMI. Zakopane, 4-6 IV 2008. s. 1.
  50. Koczewski P., Shadi M. Proste wydłużenie uda przy zwichniętym stawie biodrowym jako alternatywa osteotomii podpórczej Schanza [Simple femur lengthening with associated hip luxation as an alternative to Schanz pelvic support osteotomy] XVII Międzynarodowa Konferencja Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa – ASAMI. Zakopane, 4-6 IV 2008. s. 1.
  51. Koczewski P., Shadi M. Korekcje zniekształceń kończyn dolnych u chorych z dysplazjami kostnymi z zastosowaniem stabilizatorów zewnętrznych [Lower limb deformities treatment with external fixators in patients with bone dysplasias] XVII Międzynarodowa Konferencja Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa – ASAMI. Zakopane, 4-6 IV 2008. s. 1.
  52. Shadi M., Koczewski P. Wolny przeszczep okostnej w leczeniu niepowodzeń metody Ilizarowa we wrodzonym stawie rzekomym goleni – doniesienie wstępne [Periosteal grafting in congenital pseudoarhrosis- early results] XVII Międzynarodowa Konferencja Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa – ASAMI. Zakopane, 4-6 IV 2008. s. 1.
  53. Shadi M., Koczewski P., Tomaszewski M. Zespół ciasnoty przedziałów powięziowych (ZCPP) goleni jako powikłanie stosowania stabilizatorów zewnętrznych [Lower limb compartment syndrome – a possible complication of external fixation] XVII Międzynarodowa Konferencja Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa – ASAMI. Zakopane, 4-6 IV 2008. s. 1.
  54. Koczewski P., Ławniczak D., Shadi M. Późne powikłania septyczne związane z implantami u chorych leczonych stabilizatorami zewnętrznymi [Late pin track infection after external fixation] XVII Międzynarodowa Konferencja Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa – ASAMI. Zakopane, 4-6 IV 2008. s. 1.
  55. Koczewski P., Kotwicki T., Shadi M., Tomaszewski M, Atypowa postać hemimelii strzałkowej – ubytek promienia centralnego [Atypical fibula hemimelia – intermediate ray deficiency] 10 – 13. 09. 2008; XXXVII Zjazd PTOiTr. Poznań; Ortopedia, Rehabilitacja i Traumatologia 2008 Vol. 10, Supplement 2, 52-53. Abstrakt 86.
  56. Shad M., Paweł Koczewski Wolny przeszczep okostnej w leczeniu niepowodzeń metody Ilizarowa we wrodzonym stawie rzekomym goleni – doniesienie wstępne. -XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa ASAMI. 04-06.04.2008 Zakopana
  57. Shadi M., Koczewski P., Tomaszewski M, Aplazja kości strzałkowej – protokół wydłużenia [Fibula hemimelia – protocol of lengthening treatment] 10 – 13. 09. 2008; XXXVII Zjazd PTOiTr. Poznań; Ortopedia, Rehabilitacja i Traumatologia 2008 Vol. 10, Supplement 2, 114. Abstrakt 185.
  58. Koczewski P., Shadi M. Analiza czynników wpływających na indeks wydłużenia u chorych leczonych metodą Ilizarowa [Lengthening index analysis in patients treated with Ilizarov metod] 10 – 13 09. 2008 XXXVII Zjazd PTOiTr. Poznań; Ortopedia, Rehabilitacja i Traumatologia 2008 Vol. 10, Supplement 2, 53-54. Abstrakt 87.
  59. Koczewski P., Shadi M. Ocena efektywności procesu osteogenezy dystrakcyjnej u dzieci leczonych metodą Ilizarowa [Effectiveness of distraction osteogenesis in patients treated with Ilizarov metod] 28-30.05.2009 XIX Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr – Łódź. Abstract book p. 63.
  60. Shadi M, Koczewski P, Koch A, Napiontek M. Staheli acetabular slotted augmentation – results of treatment. Warszawa. 27th Meeting European Paediatric Orthopaedic Society
  61. Shadi M, Koczewski P, Tomaszewski M. Aplazja kości strzałkowej – protokół wydłużenia 10- – XXXVII Zjazd PTOiTr-13 .09.2008 Poznań
  62. Shadi M, Koczewski P. Uszkodzenia chrząstki wzrostowych. Wykład na zaproszenie na XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych.. Wisła 23-26 .09.2009r
  63. Koczewski P., Shadi M. Stabilizacja zewnętrzna w złamaniach kości piszczelowej i udowej – referat programowy – II Warsztaty praktycznego postępowania w polytraumie oraz obrażeniach miednicy i kończyn dolnych u dorosłych i u dzieci. 29-31.01 i 5-7.02.2010, Wąsowo
  64. Koczewski P., Shadi M. Stabilizacja zewnętrzna w leczeniu stawów rzekomych – referat programowy – II Warsztaty praktycznego postępowania w polytraumie oraz obrażeniach miednicy i kończyn dolnych u dorosłych i u dzieci. 29-31.01 i 5-7.02.2010, Wąsowo
  65. Shadi M., Koczewski P. Kompleksowe leczenie stawów rzekomych septycznych z zastosowaniem stabilizatorów zewnętrznych – referat programowy – II Warsztaty praktycznego postępowania w polytraumie oraz obrażeniach miednicy i kończyn dolnych u dorosłych i u dzieci. 29-31.01 i 5-7.02.2010, Wąsowo
  66. Shadi M., Koczewski P. Stabilizacja zewnętrzna w leczeniu złamań stawowych – referat programowy – II Warsztaty praktycznego postępowania w polytraumie oraz obrażeniach miednicy i kończyn dolnych u dorosłych i u dzieci. 29-31.01 i 5-7.02.2010, Wąsowo
  67. Koczewski P., Shadi M. Korekcje zniekształceń kończyn dolnych u chorych z dysplazjami kostnymi z zastosowaniem stabilizatorów zewnętrznych – IX Konferencja Naukowa, Postępy w ocenie zaburzeń rozwoju fizycznego, 14.05.2010 Warszawa
  68. Shadi M., Koczewski P. Zaburzenia wzrostu kości długich kończyn jako następstwa uszkodzenia chrząstek wzrostowych – IX Konferencja Naukowa, Postępy w ocenie zaburzeń rozwoju fizycznego, 14.05.2010 Warszawa
  69. Koczewski P., Shadi M. Zwichnięcie i podwichnięcie stawu kolanowego jako powikłanie wydłużenia uda metodą Ilizarowa – XVIII Konferencja Naukowa ASAMI – 04 – 06.11.2010 Krasiczyn
  70. Koczewski P., Shadi M. Analiza czynników wpływających na indeks wydłużenia u chorych leczonych metodą Ilizarowa – XVIII Konferencja Naukowa ASAMI – 04 – 06.11.2010 Krasiczyn
  71. Koczewski P., Shadi M. Osteotomia skracająca podkrętarzowa kości udowej z zespoleniem gwoździem śródszpikowym ryglowanym w leczeniu nierówności kończyn dolnych – analiza wyników leczenia – XVIII Konferencja Naukowa ASAMI – 04 – 06.11.2010 Krasiczyn
  72. Shadi M., Koczewski P. Zastosowanie transportu wewnętrznego w leczeniu rozległych ubytków kostnych kości piszczelowej – XVIII Konferencja Naukowa ASAMI – 04 – 06.11.2010 Krasiczyn
  73. Shadi M., Koczewski P. Ostre wydłużenie skrócenia IV kości śródstopia – XVIII Konferencja Naukowa ASAMI – 04 – 06.11.2010 Krasiczyn

 • Paweł Koczewski

  Dr n. med.Paweł Koczewski

  specjalista w ortopedii i traumatologii

  konsultacje:
  piątki 9:00-15:00

  Poczytaj opinie o lekarzu i podziel się swoją tutaj
 • Michał Walczak

  Dr n. med.Michał Walczak

  specjalista w ortopedii
  i traumatologii

  konsultacje
  wtorki 12:00-17.00
  czwartki 12:00-17:00
  piątki 11:00-15:00

  Poczytaj opinie o lekarzu i podziel się swoją tutaj
  życiorys

  życiorys

  • Urodzony w Poznaniu w roku 1973.
  • Absolwent Liceum Ogólnokształcącego nr VIII im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu ukończył w 1998 r.
  • W latach 1999 – 2003 uzyskał stypendium doktoranckie w Klinice i Katedrze Ortopedii Dziecięcej AM w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr. hab. med. Marka Napiontka, zakończone obroną pracy doktorskiej pt. „ Charakterystyka sił nacisku stopy na podłoże u dzieci zdrowych oraz ze stopami płaskimi statycznymi” (wyróżniona nagrodą Rektora Akademii Medycznej w Poznaniu).
  • W 2007 roku uzyskał tytuł specjalisty w ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
   Pracuje na stanowisku adiunkta w Klinice Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
  • W latach 2003-2012 lekarz sportowy klubów Amica Wronki oraz Lech Poznań.

  Języki obce:

  • angielski
  • francuski
  publikacje

  publikacje

  Rozprawa doktorska:

  Rozkład sił nacisku stopy na podłoże u dzieci zdrowych i ze stopą płaską statyczną. AM Poznań 2004

  Oryginalne opublikowane prace twórcze:
  Michał Walczak, Marek Napiontek – Stopa płaska statyczna dziecięca – kontrowersyjny temat, Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol. 68 (4), 261-267, 2003

  Napiontek M., Walczak M., Shadi M., Jóźwiak M.: Ocena wyników leczenia wrodzonej stopy końsko-szpotawej metodą uwolnienia podskokowego (Evaluation of treatment of congenital clubfoot by subtalar release). Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 2001; 66 (3), 285-291

  Jóźwiak, M. Walczak, M. Idzior:” Występowanie i rozwój dolegliwości bólowych kończyn dolnych u chorych z neurogenną niestabilnością stawów biodrowych u dzieci z postacią spastyczną mózgowego porażenia dziecięcego” Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 2005; 66 (3), 285-291

  M. Jóźwiak, M. Walczak, M. Idzior: „Spastic hip pain in children with cerebral palsy” Dev.Med. Child Neurol. 2000; 42; Supl. 83: 38 – 39

  M. Walczak M. Napiontek: “The variability of plantar presurre pattern distribution in healthy children and its relation to flexible flatfoot”. J. Orthop. Trauma Surg. Related Research 2007; 5(1), 4-9

  Prace inne:
  Pietrzak S., Walczak M.: Chondropatie. W: Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja, pod red. W. Marciniaka i A. Szulca, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa, 2003, t. II: 144-154

  Walczak M.: Fibropatie. W: Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja, pod red. W. Marciniaka i A. Szulca, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa, 2003, t. II: 154-156

  Kotwicki T., Walczak M.: Wady układu ekto i mezodermalnego. W: Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja, pod red. W. Marciniaka i A. Szulca, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa, 2003, t. II: 166-169

  Walczak M.: Choroby spichrzające. W: Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja, pod red. W. Marciniaka i A. Szulca, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa, 2003, t. II: 169-173

  Streszczenia wystąpień na zjazdach naukowych:
  A/ M. Jóźwiak, M. Walczak, M. Idzior: Appearance and development of hip pain in children with cerebral palsy 18 EPOS (European Paediatric Orthopedic Society Meeting) Goeteborg 1999 (Program and abstracts)

  B/ M. Jóźwiak, M. Walczak, M. Idzior:” Występowanie i rozwój dolegliwości bólowych kończyn dolnych u chorych z neurogenną niestabilnością stawów biodrowych u dzieci z postacią spastyczną mózgowego porażenia dziecięcego” Spotkania kliniczne Ortopedów Dziecięcych, Kraków 1998 r.

  M. Jóźwiak, M. Walczak, M. Idzior: „Spastic hip pain in children with cerebral palsy” 54 Meeting American Academy for Cerebral Palsy and Developmental Medicine, Washington DC. 2000; W: Dev.Med. Child Neurol. 2000; 42; Supl. 83: 38 – 39.

  Napiontek M., Walczak M. Ground pressure pattern of congenital vertical talus after open reduction. XXI Annual Meeting of the European Paediatric Society (EPOS), April 17-20th, 2002, Istanbul, Turkey

  Koczewski P. Walczak M., Idzior M., Malkowski M. Deformacja „pistol grip” (rękojeści pistoletu) w etiologii „idiopatycznych” zmian zwyrodnieniowych stawów biodrowych. [Pistol grip deformity in idiopathic coxarthrosis] Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr – Rzeszów – 12-14.06.2003

  Koczewski P., Urban F., Jóźwiak M., Idzior M., Walczak M. Możliwości zastosowania analizy kinetycznej chodu z zastosowaniem platform dynamograficznych u chorych leczonych metodą Ilizarowa – doniesienie wstępne. [Possibilities of gait kinetic analysis in patients treated with Ilizarov method – the preliminary report] – XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa ASAMI – Wrocław – 25-27.09.2003

  Jóźwiak M., Walczak M., Idzior M.: „Występowanie i rozwój dolegliwości bólowych stawów biodrowych u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym” XIV Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego; I Polsko-Czesko-Słowackie Spotkanie Ortopedów Warszawa 27 – 29 maj 2004 r. Streszczenia – Program Naukowy Sympozjum

  Walczak M., Napiontek M.: Operative treatment of the flexible flatfoot with shortened gastrocnemius muscle. 23rd Meeting of the European Paediatric Orthopaedic Society (EPOS), Geneva, 31st March 3rd April 2004.

  Koczewski P., Walczak M., Idzior M., Malkowski M. Pistol grip deformity – sign of idiopathic coxarthrosis or asymptomatic slipped capital femoral epiphysis – 23rd EPOS Meeting – 31.03. – 3.04. 2004, Geneva, Switzerland.

  Walczak M., Napiontek M.: The variability of plantar pressure pattern distributon in healthy children and its relation to flexible flat foot. 24rd Meeting of the European Paediatric Orthopaedic Society (EPOS), Palma Mallorca , 6th-9th April 2005.

  Walczak M., Napiontek M.: The variability of plantar pressure pattern distributon in healthy children and its relation to flexible flat foot. Annual Meeting of Pediatrc Orthopaedic Society of North America, Ottawa, Ontario, Canada, May 12-15 2005.

  Jóźwiak M., Idzior M., Urban F., Walczak M.: Wartość celowo – dobieranej rehabilitacji pooperacyjnej w uzyskiwaniu efektów funkcjonalnych jednoetapowej wielopoziomowej korekcji deformacji kucznej chodu u dzieci z diplegią spastyczną. XI Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Kazimierz Dolny n/Wisłą 8-10 września 2005

  Walczak M., Napiontek M.: Zmienność rozkładu sił nacisku stopy na podłoże u dzieci zdrowych oraz ze stopami płaskimi statycznymi. XI Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Kazimierz Dolny n/Wisłą 8-10 września 2005

  Walczak M., Kotwicki T.: Rozkład sił nacisku stóp na podłoże u chorych ze skoliozą idiopatyczną. XI Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Kazimierz Dolny n/Wisłą 8-10 września 2005

  Walczak M., Napiontek M., Piontek T., Dudziński W., Dzianach M., Owczarski T.: Operative treatment of severe ankle joint ligamentous injuries in adolescent professional soccer players. Annual Meeting of Pediatrc Orthopaedic Society of North America, San Diego, CA, USA, May 12-15 2006.

  Piontek T., Szulc A., Dudziński W., Ciemniewska K., Walczak M.:Ocena propriocepcji po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego u młodzieży. XVI Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Kraków 18-20 maj 2006 r.

  Walczak M., Napiontek M.: Zmienność rozkładu sił nacisku stopy na podłoże u dzieci zdrowych oraz ze stopami płaskimi statycznymi. XXXVI Zjazd Naukowy PTOiT Katowice 28-30 wrzesień 2006

  Walczak M. Epidemiologia i problemy lecznicze stopy płaskiej statycznej. XXXVI Zjazd Naukowy PTOiT Katowice 28-30 wrzesień 2006

  wybrane kursy i staże kliniczne

  wybrane kursy i staże kliniczne

  • Christian Albrechts Universitaet, Clinic fur Orthopaedie, Kiel, 2003
  • Clinical Gait Analysis, Gillette Childrens Hospital Minneapolis, USA, 2004
  • Hip in Cerebral Palsy, Palma Mallorca, Spain, 2005
  • POSNA Sports Medicine Symposium, Ottawa, Canada, 2005
  • Complications in Pediatric Orthopaedics, San Diego, USA 2006
  • Polio Corrective Surgery Camp w Jeevan Jyoti Hospital, Indore, Indie, 2003
  • Ultrasonografia stawów biodrowych niemowląt – Otwock
  • Leczenie wad i uszkodzeń narządu ruchu z zastosowaniem aparatów dystrakcyjnych, Poznań, 2001-2005
 • Tomasz Jaszczak

  Lek.Tomasz Jaszczak

  specjalista w ortopedii
  i traumatologii

  konsultacje
  poniedziałki 14.00-18.00
  środy 9.30-12.00

  Poczytaj opinie o lekarzu i podziel się swoją tutaj
  zakres usług

  zakres usług

  • ortopedia dorosłych
  • ortopedia onkologiczna (guzy kości kończyn górnych i dolnych)
  • chirurgia kręgosłupa
  życiorys

  życiorys

  • 2006-2012 Rezydentura z Ortopedii i Traumatologii w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi nr 4
   w Poznaniu, na Oddziale Chirurgii Kręgosłupa, Traumatologii i Ortopedii Onkologicznej
  • 2005-2006 Staż podyplomowy w Szpitalu HCP w Poznaniu
  • 1998-2005 Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski
  • 1994-1998 Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Turku, klasa o profilu biologiczno-chemicznym

  Doświadczenie zawodowe

  • od marca 2012 praca w Prywatnym Szpitalu MedPolonia w Poznaniu, w poradni oraz na oddziale ortopedycznym
   w zespole: prof. Marek Napiontek, dr Klaudiusz Kosowski, dr Jarosław Czarnota
  • 2010 – dziś praca na Oddziale Chirurgii Onkologicznej w Centrum Medycznym HCP w Poznaniu
  • 2007-2009 drugi lekarz w KS Amica Wronki
  • 2007-2009 drugi lekarz reprezentacji Polski w hokeju na trawie:
   lipiec 2007 – HC Rotterdam, Holandia
   sierpień 2007 – Turniej Czterech Narodów, Poznań
   luty 2008 – Halowe Mistrzostwa Europy w hokeju na trawie, Jekaterynburg, Rosja
   marzec 2008 – obóz przygotowawczy do kwalifikacji do IO Pekin 2008 – Sabadell, Hiszpania
  • 2007 – dziś dyżury ortopedyczne w Hair Clinic w Swarzędzu
  • 2006 – 2012 specjalizacja w ramach rezydentury z ortopedii i traumatologii w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi nr 4
   w Poznaniu, na Oddziale Chirurgii Kręgosłupa, Traumatologii i Ortopedii Onkologicznej
  • lipiec 2006 – Mistrzostwa Europy Mężczyzn U-19 w piłce nożnej, lekarz koordynator
  • marzec 2006 – lekarz na obozie przygotowawczym z klubem Groclin Grodzisk Wielkopolski, Antalya, Turcja
  • 2003-2006 – wolontariat w ORSK im. W. Degi w Poznaniu
  • 1-31 lipca 2002 – praktyka w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Turku na Oddziale Ortopedycznym
  • 1-31 lipca 2001 – praktyka w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Turku na Oddziale Ortopedycznym
  • 1-31 lipca 2000 – praktyka w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Turku na Oddziale Chorób Wewnętrznych
  • 1-31 lipca 1999 – praktyka w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Turku na Oddziale Chorób Wewnętrznych

  Z zamiłowania

  • zaangażowany kulturysta,
  • fan piłki nożnej,
  • amator dobrego filmu i muzyki

  Języki obce

  • angielski,
  • rosyjski,
  • niemiecki
  kursy

  kursy

  • 6-8 października 2011 – 4 Spotkanie na temat stopy i stawu skokowo-goleniowego, Jastarnia
  • 5-8 czerwca 2011 – AO Trauma Course – Principles in Operative Fracture Management, Poznań
  • 7-9 kwietnia 2011 – AO Trauma Europe Masters Workshop – foot and ankle with anatomical specimen, Lucerna, Szwajcaria
  • 12-14 kwietnia 2010 – Lower Extremity Meeting, Palma de Mallorca, Hiszpania
  • kwiecień 2010 – Kongres Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego, Jastarnia
  • maj 2009 – Adavnced Life Support Kurs
  • maj 2008 – 21st Annual Meeting of European Musculo-Skeletal Oncology Society, Warszawa
  • maj 2007 – Polish Spine Society Congress, Poznań
  • październik 2006 – Artroskopia stawu kolanowego, Bydgoszcz
  • listopad 2006 – Fractures of the spine and tumors in the spine, Bruksela, Belgia
  • maj 2006 – Postępowanie w przerzutach nowotworowych do kości, Lesko
  • maj 2006 – Schorzenia stawu kolanowego, Świebodzin
  • 2006 – 2012 – kursy i staże w ramach specjalizacji z ortopedii i traumatologii
 • Bartosz Musielak

  Dr n. med.Bartosz Musielak

  specjalista w ortopedii
  i traumatologii

  konsultacje:
  piątki od godz. 13:00

  zakres usług

  zakres usług

  • ortopedia dziecięca i dorosłych
  • urazy sportowe
  • wady wrodzone
  • usg stawów biodrowych u niemowląt
  życiorys

  życiorys

  • 2004 – 2010
   Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
   – kierunek lekarski na Wydziale lekarskim I
   – ukończył studia z wyróżnieniem za pracę naukową i społeczną oraz wyniki w nauce
  • 2010 – 2011
   Szpital im. Franciszka Raszei w Poznaniu
   – staż podyplomowy
  • 2011 – obecnie
   Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
  • 2011-2015: student studiów doktoranckich w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej (promotor: prof. Marek Jozwiak,)
  • 2011-obecnie: nauczyciel akademicki w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
  • 2015: otrzymał honorowy tytuł “Amicus Studentium” Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
  • 2011 – 2013
   Szpital Wojewódzki w Poznaniu
   – Rezydentura w Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (opiekun specjalizacji: lek. Marcin Paszyński)
  • 2013 – obecnie
   Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi w Poznaniu
   – Rezydentura w Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (opiekun specjalizacji: dr n.med. Milud Shadi)
  • 2017
   Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
   – obrona pracy doktorskiej pt. “Orientacja panewki stawu biodrowego w obrazie trójwymiarowej rekonstrukcji tomografii komputerowej miednicy” (promotor: prof. dr hab. Marek Jóźwiak)

  STYPENDIA

  • 2012 – American Academy for Cerebral Palsy and Developmental Medicine Student Travel Scholarship
  • 2016 – European Pediatric Orthopaedics Society BAT Course Scholarship
  • 2017 – American Academy for Cerebral Palsy and Developmental Medicine OrthoPediatrics Travel Scholarship

  GRANTY NAUKOWE

  • 2014 – Grant naukowy Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu nr: 502-14-01115158-41058.

  Prywatnie:

  • Zapalony koszykarz (wicemistrz Polski do lat 16 w 2001r.;
  • jako zawodnik uzyskał awans do II ligi z drużyną AZS Politechnika Poznańska w roku 2007;
  • dwukrotny złoty medalista,
  • jednokrotny brązowy medalista Akademickich Mistrzostw Polski Uczelni Medycznych w koszykówce;
  • wicemistrz Polski lekarzy w koszykówce w roku 2013;
  • w 2010 r. wybrany Sportowcem Roku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu)
  • Szczęśliwy ojciec Maksa i Marianny

  Języki obce:

  • angielski – zaawansowany
  • niemiecki – podstawowy
  publikacje

  publikacje

  1. P.Bąkowski, B.Musielak, P.Sip, G.Biegański „Wpływ masażu na powysiłkową bolesność mięśni” Chirurgia Narządu Ruchu i Ortopedia Polska 2008; 73(4):261-265;

  2. B. Musielak, P. Keczmer„Weryfikacja czynników wpływających na proces rehabilitacji chorych po alloplastyce całkowitej stawów biodrowych” Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 2009; 21(4):414-419;

  3. P. Keczmer, B. Musielak „Weryfikacja subiektywnych mierników skuteczności wczesnej fazy rehabilitacji u pacjentów po alloplastyce stawu biodrowego” Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 2009; 20(3):298-301;

  4. B. Musielak, M.Jozwiak, M Idzior. Evolution of the term and definition of dysplasia of the hip – a review of the literature. Arch Med Sci. doi:10.5114/aoms.2014.43008

  5. M.Jóźwiak, M.Rychlik, B.Musielak, BPJ.Chen, M.Idzior, A.Grzegorzewski. An accurate method of radiological assessment of acetabular volume and orientation in computed tomography spatial reconstruction. BMC Musculoskeletal Disorders 2015, 16:42 doi:10.1186/s12891-015-0503-8

  6. BPJ. Chen, A.Grzegorzewski, M. Józwiak, B.Musielak,J. Fabiszak. Social Attitudes Toward Cerebral Palsy and Potential Uses in Medical Education Based on the Analysis of Motion Pictures. Behavioural Neurology 2015:2015:341023. doi: 10.1155/2015/341023.

  7. B.Musielak, M.Jóźwiak, M.Rychlik, BP.Chen, M.Idzior, A.Grzegorzewski. Does hemipelvis structure and position influence acetabulum orientation? BMC Musculoskelet Disord. 2016 Mar 16;17(1):131. doi: 10.1186/s12891-016-0982-2.

  8. Musielak B, Rychlik M, Jóźwiak M. Sexual Dimorphism of Acetabular Anatomy Based on Three-dimensional Computed Tomography Image of Pelvises. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2016; 18:451-459; doi: 10.5604/15093492.1226275

  9. Shadi M, Musielak B, Koczewski P, Janusz P. Humeral lengthening in patients with achondroplasia and in patients with post-septic shortening: comparison of procedure efficiency and safety. International Orthopedics

  Udział w projektach naukowych:

  2010-2011: projekt pt.” The Continuous Electronic Thermometry [CET] Device” w, którym stworzono prototyp urządzenia do ciągłego pomiaru temperatury powierzchniowej, mającego zastosowanie przy replantacjach w obrębie kończyny górnej (Klinika Chirurgii Ręki UMP)

  2011- 2015 Ocena orientacji przestrzennej panewki stawu biodrowego w trójwymiarowych rekonstrukcjach miednicy (Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej UMP) – Grant naukowy Wydziału Lekarskiego I UMP nr: 502-14-01115158-41058.

  2017- obecnie: Leczenie zniekształceń kości długich prętami teleskopowymi Fassier – Duval u pacjentów z wrodzoną łamliwością kości (badanie wieloośrodkowe)

  Wystąpienia naukowe:

  1. B.Musielak, M.Andrzejczak, M.Jurkiewicz, D.Bartkiewicz
  „Comparison of the shoulder prioprioception: between dominant and minor limb” IX INTERNATIONAL CONGRESS OF YOUNG MEDICAL SCIENTISTS 2009, Poznan, Poland(3rd prize winner);

  2. B.Musielak, P.Janusz
  “The influence of former treatment on correction of Lever Arm Deformities” IX INTERNATIONAL CONGRESS OF YOUNG MEDICAL SCIENTISTS 2009, Poznan, Poland (2nd prize winner);

  3. M.Jurkiewicz, B.Musielak, M.Andrzejczak, D.Bartkiewicz
  “Continuous Electronic Thermometry of the fingers in the postoperative monitoring of replantations- selection of reference points” X INTERNATIONAL CONGRESS OF YOUNG MEDICAL SCIENTISTS 2010, Poznan, Poland (1st prize winner);

  4. P.Bąkowski, B.Musielak, P.Sip
  „Effects of massage on Delayed-Onset Muscle Soreness, swelling and muscle function”
  VIII INTERNATIONAL CONGRESS OF YOUNG MEDICAL SCIENTISTS 2008, Poznan, Poland;

  5. P.Keczmer, B.Musielak
  “Verification of subjective measures efficiency of the early rehabilitation in patients after total hip replacement” I Ogólnopolska konferencja naukowa: Fizjoterapia Badania- Edukacja- Praktyka 2009 (I Nationwide Polish scientific conference: Physiotherapy Reaserches-Education-Practice 2009), Poznan, Poland;

  6. B.Musielak, P.Keczmer:
  “Verification of factors influencing the rehabilitation process of patients after total hip replacement” I Ogólnopolska konferencja naukowa: Fizjoterapia Badania- Edukacja- Praktyka 2009 (I Nationwide Polish scientific conference: Physiotherapy Reaserches-Education-Practice 2009), Poznan, Poland;

  7. M.Jozwiak, B.Musielak: “Zaburzenia napięcia mięśniowego w teorii i sztuce” Akademia Neurologii Wieku Rozwojowego 2009 Poznań,Polska;

  8. M. Jozwiak, B. Musielak, P. Chen:
  “Cerebral palsy and movement disorders in the visual arts and movies” 65th AACPDM Annual Meeting, 2011, Las Vegas, USA.

  9. M. Jozwiak, B. Musielak, P. Chen:
  “Cerebral palsy and movement disorders in visual arts and movies” 66th AACPDM Annual Meeting, 2012, Toronto, Canada.

  10. M. Jozwiak, M. Rychlik, M. Idzior, P. Chen, B. Musielak:
  “Three-Dimentional Computer Evaluation of Orientation and Capacity of Dysplastic Acetabulum in Cerebral Palsy” 6th EEMCPDM Conference, St. Petersburg, Russia; 31.05-03.06.2012r.

  11. M. Jozwiak, B. Musielak, P. Chen:
  “Cerebral palsy in the world of motion pictures” 6th EEMCPDM Conference, St. Petersburg, Russia; 31.05-03.06.2012r.

  12. Jozwiak M., Musielak B., Rychlik M., Chen Brian Po-Jung, Idzior M.:
  Characteristic of Dysplastic Acetabulum in Neurogenic Hip Disease with Three – Dimensional Computer Evaluation, 7th EEMCPDM Meeting, Poznan, Poland , 17-20.06.2015 r. and EPOS 34th annual meeting, Marseille, France, 15-18.04.2015r.

  13. Musielak B., Józwiak M., Idzior M., Chen PJB.:
  Orientacja przestrzenna panewki w neurogennej chorobie stawu biodrowego w obrazach trójwymiarowych rekonstrukcji tomografii komputerowej miednicy. XXV Sympozjum Sekcji Ortopedii Dzieciecej PTOiTr, Zakopane, 21-23.05.2015 r.

  14. Shadi M., Koczewski P., Musielak B.:
  Wydłużanie i korekcja osi w hemimelii strzałkowej typu II. XXV Sympozjum Sekcji Ortopedii Dzieciecej PTOiTr, Zakopane, 21-23.05.2015 r.

  15. M. Shadi, P.Koczewski, B. Musielak:
  Clinical analysis of humeral lengthening with monolateral external fixator. 2015 International Limb Lengthening and Reconstruction Society Congress, Miami 4-7.11.2015 r.

  16. Musielak B., Jozwiak M., Rychlik M., Idzior M., Grzegorzewski A.:
  Wpływ kształtu i ustawienia kości miednicznej na orientację panewki stawu biodrowegoXXVI Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Poznań,19-21.05.2016 r.

  17. Musielak B., Patrzykąt M., Jozwiak M.:
  Multiminicore disease jako przyczyna „idiopatycznego” chodu na palcach – studium przypadku.XXVI Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Poznań,19-21.05.2016 r.

  18. Musielak B.:
  Hip joint geometry in normal and pathologic conditions. EFORT Autumn Travelling Fellowship 4-10.09.2016 r., Poznan, Poland

  19. M.Shadi, B.Musielak, P.Koczewski:
  Does the lateral malleolus reconstruction provide a stable ankle joint in patients with fibular hemimelia?. EPOSNA (EPOS 36th annual) meeting, 3-6.05.2017, Barcelona, Spain

  20. M.Shadi, B.Musielak, P.Koczewski:
  Complex Treatment of Pseudoartrhosis of the Tibia with the Periosteal Grafting and Intramedullary Fixation. EPOSNA (EPOS 36th annual) meeting, 3-6.05.2017, Barcelona, Spain

  21. M.Shadi, P.Koczewski, B.Musielak, P.Janusz:
  Wydłużanie ramienia u pacjentów z achondroplazją I pozapalnym skróceniem: porównanie skuteczności i bezpieczeństwa leczenia. International Symposium ‘30th Anniversary of Ilizarov Method in Poland”, Wroclaw 11-12.05.2017

  kursy

  kursy

  • EPOS Pre-Course in Limb Deformity Correction, Marsylia, Francja, 04.2015
  • The 25th Annual Baltimore Limb Deformity Course, Baltimore, USA 08.2015
  • 4th EPOS-EFORT BAT Instructional Course Trilogy Basic Course I, Wiedeń, Austria 16-18.03.2016
  • 4th EPOS-EFORT BAT Instructional Course Trilogy Paediatric Trauma, Wiedeń, Austria 5-7.04.2016
  • 4th EPOS-EFORT BAT Instructional Course Trilogy Basic Course II, Wiedeń, Austria 8-10.03.2017
  • Rubin Institute for Advanced Orthopaedics, Sinai Hospital, Baltimore, USA
   staż pod opieką dr. Johna Herzenberga- 10.2016 r.
  • Szkolenie w zakresie Taylor Spatial Frame System (TSF), 20-21.04.2017r. Poznań
 • Joanna Kraśny

  Lek.Joanna Kraśny

  specjalista w ortopedii i traumatologii

  życiorys

  życiorys

  • 2005 – 2011 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu; kierunek: lekarski
   Otrzymany tytuł: lekarz
  • 2008/2009 pobyt na Université Rennes I w ramach programu LLP Erasmus
  • 2000 – 2005 I LO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
   klasa dwujęzyczna polsko-francuska

  STAŻ PODYPLOMOWY

  • 2011 – 2012 111 Szpital Wojskowy/Specjalistyczny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Grunwaldzka 16/18, Poznań

  SPECJALIZACJA

  • 2012 – (2018) Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu
   Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi
   ul. 28 Czerwca 1956 135/147; Poznań 61-545

  ZATRUDNIENIE

  • 2016 – Stanowisko: asystent
   Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
  • 2016 – Laboratorium Chodu
   Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

  PRYWATNIE

  • miłośniczka sportu (bieganie, narciarstwo),
  • dobrej kuchni (także własnej)
  • oraz kina

  ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

  • j. angielski – poziom zaawansowany
  • j. francuski – poziom zaawansowany
  zakres usług

  • usg stawów biodrowych – preluksacja
  • ortopedia dziecięca
  • stopy końsko-szpotawe u niemowląt i małych dzieci
 • Piotr Harasymczuk

  Dr n. med.Piotr Harasymczuk

  specjalista w ortopedii i traumatologii

  konsultacje:
  wtorki 14.30-20.00
  życiorys

  życiorys

  • 1998 Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
  • 2004 Absolwent Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
  • 2006-2013 Rezydentura w Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Klinika Ortopedii Dziecięcej i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
  • 2013-specjalizacja z ortopedii i traumatologii narządu ruchu (najlepszy wynik w sesji)

  Doświadczenie zawodowe

  • 09/2004 – 10/2004 Lekarz stażysta, Szpital Wojewódzki w Poznaniu
  • 10/2005 – 05/2006 Studium doktoranckie, Klinika Ortopedii Dziecięcej
   i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
  • 05/2006 – 05/2013 Rezydentura w Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
   Klinika Ortopedii Dziecięcej i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
  • 11/2012 – nadal Asystent, Klinika Ortopedii Dziecięcej i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

  Członkostwo w towarzystwach naukowych

  • 05/2006 Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne
  • 06/2007 American Academy for Cerebral Palsy and Developmental Medicine
  publikacje

  publikacje

  1.Jóźwiak M, Harasymczuk P, Koch A, Kotwicki T. Incidence and risk factors of hip joint pain in children with severe cerebral palsy. Disabil Rehabil. 2011;33(15-16):1367-72

  2.Harasymczuk P, Kotwicki T, Koch A, Szulc A. The use of computer tomography for preoperative planning and outcome assessment in surgical treatment of idiopathic scoliosis with pedicle screw based constructs – case presentation. Ortop Traumatol Rehabil. 2009 Nov-Dec;11(6):577-85. English, Polish.

  3.M. Jóźwiak, P. Harasymczuk, A. Koch, A. Szulc: Etiopathogenesis of spastic hip pain and dislocation in children Chir Narzadow Ruchu Ortop Pol. 2007 Jan-Feb;72(1):5-8. Polish

  4. M. Jóźwiak, P. Harasymczuk, K. Ciemniewska: The use of botulinum toxin in the treatment of spastic hip joint instability in children with cerebral palsy Chir Narzadow Ruchu Ortop Pol. 2007 May-Jun;72(3):205-9. Polish

  5.M. Jóźwiak, P. Harasymczuk, A.Koch: Natural history of hip joint instability in cp children until the age of 7 years – Advances in Rehabilitation 2008 Polish

  DONIESIENIA ZJAZDOWE:

  1. “Unstable spastic hip treatment with use of botulinum toxinin children with cerebral palsy”  European Pediatric Orthopaedic Society Meeting 2004 Geneva

  2. Natural history of hip joint instability in cp children unt il the age of 7 years” European
  Pediatric Orthopaedic Society Meeting 2005 Palma de Mallorca

  3.“Soft tissue release versus botulinum toxin in the treat ment of spastic hip joint instability” European Pediatric Orthopaedic Society Meet ing 2005 Palma de Mallorca

  4.“Spastic hip instability treated with two stage procedure – soft tissue release combined with open reduction and dega transiliac osteotomy” European Pediatric Orthopaedic Society Meeting 2005 Palma de Mallorca

  5.„The influence of abduction treatment and horseback riding therapy on the hip joint instability and pain in cerebral palsy children” East European and Mediterranean Meeting on Cerebral Palsy and Developmental Medicine 2006 Warsaw

  6.“Dislocated Hip Joint Pain in Children with Severe Cere bral Palsy” 61st Annual Meeting of American Academy for Cerebral Palsy and Developmental Medicine 2007 Vancouver, Canada

  7.“Patient selection in genetic association studies” 7th SOSORT Meeting, 2012 Milan, Italy

  8.“Genetic association studies in idiopathic scoliosis – who was really tested?” 9th Biennial Meeting of the International Society of Spinal Deformities, 2012, Poznań, Polska

  strona WWW
 • Piotr Czarnecki

  Dr n. med.Piotr Czarnecki

  specjalista w ortopedii
  i traumatologii, chirurg ręki

  konsultacje
  poniedziałki 15.00-19.00
  czwartek 13.30-17.00

  Poczytaj opinie o lekarzu i podziel się swoją tutaj
  życiorys

  życiorys

  • 1993 – 1997 – Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach
  • 1997 – 2003 – Akademia Medyczna w Poznaniu
  • 2004 – 2008 – studia doktoranckie na Akademii Medycznej w Poznaniu zakończone uzyskaniem tytułu doktora nauk medycznych

  FUNKCJE

  • od 2013 – przewodniczący Sekcji Chirurgii Ręki Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego (PTOiTr)
  • od 2014 – sekretarz oddziału poznańskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego (PTOiTr)
  • od 2017 – prezydent elekt Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki
  • od 2017 – delegat krajowy do Federation of European Societies for Surgery of the Hand FESSH
  • od 2017 – członek Komitetu Urazów Kończyny Górnej – Hand Trauma Committee FESSH
  • od 2017 – egzaminator międzynarodowy Europejskiej Komisji Chirurgii Ręki – European Board of Hand Surgery FESSH

  DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

  • 2003 – 2004 – staż podyplomowy Szpital MSWiA w Poznaniu
  • 2004 – Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki w Poznaniu
  • 2005 – otwarcie specjalizacji z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  • marzec – kwiecień 2011 – Oddział chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej, Cluj-Napoca, Rumunia, w ramach FESSH Travelling Award

  UDZIAŁ W SZKOLENIACH

  • Kurs Barku, Łokcia i Nadgarstka – Poznań 2006
  • Kurs Barku, Łokcia i Nadgarstka – Poznań 2007
  • Kurs Artroskopii Barku – Klinika Św. Łukasza – Bielsko-Biała, 2008
  • Kurs zespoleń złamań w obrębie kończyny górnej – AO Synthes – Poznań, 2008
  • Kurs Artroskopii Barku – Kopenhaga, Dania 2008
  • Kurs Artroskopii Barku – Homer Stryker Centre – Mahwah, USA 2009
  • Certyfikat z wyróżnieniem European Examination in Hand Surgery – Bukareszt 2010
  • Annecy Live Surgery International Shoulder Advanced Course – Annecy, Francja 2011

  PRYWATNIE

  • amatorsko tworzy muzykę we własnym studiu nagrań
  • uprawia sztuki walki
  • odbywa dalekie egzotyczne podróże – chirurgiareki.org/o-mnie

  JĘZYKI OBCE

  • angielski – biegle
  • niemiecki – komunikatywnie
  publikacje

  publikacje

  Wystąpienia zjazdowe

  Piotr Czarnecki, Robert Spławski, Anna Wawrzyniak-Bielęda, Leszek Romanowski “Locking plates in upper extremity – tips and tricks”, Treatment of Injuries and Diseases of the Upper Extremity INTERNATIONAL RESEARCH CONFERENCE, Kijów 2012

  Piotr Czarnecki, Anna Wawrzyniak-Bielęda, Leszek Romanowski “Reconstruction possibilities in old flexor injuries”, Treatment of Injuries and Diseases of the Upper Extremity INTERNATIONAL RESEARCH CONFERENCE, Kijów 2012

  Piotr Czarnecki „Clinical evaluation of patient with rotator cuff tear”, 6th International Poznan Course in Shoulder, Elbow and Wrist Surgery, Poznan 2012

  Piotr Czarnecki „Złamania końca bliższego kości ramiennej”, Spotkanie Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Poznań marzec 2012

  Leszek Romanowski, Piotr Czarnecki „Neuropatie uciskowe – postępy w diagnostyce i leczeniu”” Top Medical Trends, Poznań 2012

  Piotr Czarnecki, Witold Lubiatowski, Mirosław Falis, Marcin Redman, Przemysław Lubiatowski, Jarosław Lubiatowski, Józek Wcisłek, Leszek Romanowski, „Porównanie wyników funkcjonalnych pacjentów leczonych z powodu złamania końca bliższego kości ramiennej”, V Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki, Bydgoszcz 2011

  Marcin Redman, Piotr Czarnecki, Leszek Romanowski, „Ocena wydłużania kości łokciowej we wrodzonym braku kości promieniowej”, V Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki, Bydgoszcz 2011

  Leszek Romanowski, Piotr Czarnecki „Mikrochirurgia doświadczalna”, V Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki, Bydgoszcz 2011

  Leszek Romanowski, Piotr Czarnecki “Late reconstructions in OBP – osteotomy and tendon transfer”, PreCongress WSRM, Bukareszt 2011

  Piotr Czarnecki, Marcin Redman, Leszek Romanowski „Evaluation of ulna leghtening in radial club hand” Combined XVIth FESSH CONGRESS and Xth EFSHT CONGRESS Oslo, Norwegia 2011

  Piotr Czarnecki Leczenie złamań końca dalszego kości promieniowej płytami blokowanymi I Białorusko-Polskie Spotkanie Ortopedyczne, Poznań 2011

  Leszek Romanowski, Piotr Czarnecki „Współczesne metody leczenia złamań” Top Medical Trends Poznań 2011

  Piotr Czarnecki „Treatment of scaphoid fractures” V Międzynarodowy Kursi Chirurgii Barku, Łokcia i Nadgarstka Poznań 2011

  Piotr Czarnecki, „Zaburzenia gojenia złamań kości łódeczkowatej”, Jesień ortopedyczna Tleń 2011

  Piotr Czarnecki „Total Wrist Replacement” 11th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand. Seoul, Korea 2010

  Leszek Romanowski, Piotr Czarnecki „Tissue expanders in reconstructive surgery of the upper limb” 11th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand. Seoul, Korea 2010

  Piotr Czarnecki „New concepts in nerve repair”, Zjazd ortopedyczny, Mińsk 2008

  Piotr Czarnecki, Leszek Romanowski, Aleksandr Astapov “Peroneal nerve regeneration after end-to-side repair in rat”, American Society for Peripheral Nerve Annual Meeting, Beverly Hills 2008

  Piotr Czarnecki, Leszek Romanowski, Marcin Redman „Radial palsy In humerus shaft fractures” Zjazd Słowackiego Towarzystwa Chirurgii Ręki, Rajecke Teplice 2008

  Piotr Czarnecki, Leszek Romanowski, Marcin Redman „Radial palsy In humerus shaft fractures” Zjazd Słowackiego Towarzystwa Chirurgii Ręki, Rajecke Teplice 2008

  Piotr Czarnecki, Leszek Romanowski, Władysław Manikowski “Lengthening in upper extremity congenital deformities”, 10th Triennial Congress of the International Federation of Societies for Hand Therapy, Sydney 2007

  Piotr Czarnecki, Przemysław Lubiatowski, Leszek Romanowski, Robert Spławski, Paweł Surdziel, Wladysław Manikowski „Arthroscopic treatment of TFCC lesions” Sydney 2007

  Leszek Kaczmarek, Piotr Czarnecki Leszek Romanowski, Władysław Manikowski “Middle toe phalanx transfer in hypoplasia and aplasia of the fingers”10th Triennial Congress of the International Federation of Societies for Hand Therapy, Sydney 2007

  Piotr Czarnecki, Leszek Romanowski, Aleksandr Astapov „Peroneal nerve regeneration after end-to-side repair in rat – preliminary report”, VII Ibero-American Meeting of Hand Surgery, Saragossa 2007

  Leszek Romanowski, Piotr Czarnecki „Wydłużanie w wadach wrodzonych kończyny górnej”, Rozpoznawanie i leczenie mnogich obrażeń ciała (MOC) oraz nowoczesne obrazowe techniki diagnostyczne, Kliczków 2007

  Piotr Czarnecki, Leszek Romanowski, Marcin Redman „Bone and soft tissue lengthening in upper extremity congenital deformities”, 9. sjezd České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí, Ceske Budejovice 2007

  Piotr Czarnecki, Leszek Romanowski, Aleksandr Astapov, Agnieszka Szukała, Juliusz Huber „Regeneracja nerwu strzałkowego szczura po zespoleniu koniec do boku – doniesienie wstępne”, V Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki, Konin 2007

  Piotr Czarnecki, Leszek Romanowski Koncepcje endoprotezoplastyki stawu ramiennego Międzynarodowy Kurs Chirurgii Barku, Łokcia i Nadgarstka Poznań 2007

  Piotr Czarnecki, Leszek Romanowski „Regeneracja nerwu strzałkowego szczura po zespoleniu koniec do boku – doniesienie wstępne”, IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki, Wrocław 2005

  Władysław Manikowski, Leszek Kaczmarek, Leszek Romanowski, Piotr Czarnecki „Toe phalanx transfer in aplasia and hypoplasia of the hand”, 8. sjezd České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí, Harrachov 2005

  Publikacje:
  Rozprawa doktorska: Piotr Czarnecki „Regeneracja nerwu strzałkowego szczura po zespoleniu koniec do boku” Promotor: prof. dr hab. med. Leszek Romanowski. 2008

  Leszek Romanowski, Piotr Czarnecki „Poland” W: Hand Surgery Worldwide. International reconstruction of a „Beautiful and ready instrument of the mind”. Ed.: James R. Urbaniak. Co-ed.: L. Scott Levin, Goo Hyun Baek, Panayotis N. Soucacos. Athens: Konstantaras Med. Publ., 2011 s. 159-160 il.

  Leszek Romanowski, Piotr Czarnecki, Maciej Bręborowicz „Benign and malignant hand tumors”, „Plastic and Reconstructive surgery”, Ed. Board:Maria Z. Siemionow, Marita Eisenmann-Klein, Springer-Verlag 2010, s.551-572

  Leszek Romanowski, Piotr Czarnecki „Zespół kanału nadgarstka.” W: Reumatologia. Pod red.: Mariusza Puszczewicza. Warszawa: Medical Tribune Polska, [2010] s. 401-405 il. tab.

  Leszek Romanowski, Piotr Czarnecki. „Complex fractures of the carpal bones” W: Primary care of complex injuries of the hand and wrist. Ed.: Thierry P. Dubert. Co-ed.: Alexandru V. Georgescu, Panayotis N. Soucacos. Athens: Konstantaras Med. Publ., 2010 s. 161-163 il.

  Michał Poniński, Maciej Tokarski, Tomasz Andrzejewski, Piotr Czarnecki, Robert Spławski „Wpływ treningu zespalania ścięgien na jakość założonego szwu” Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 75(5), 2010

  Leszek Romanowski, Piotr Czarnecki, Wiesław Wiśniewski „Nonpharmacological treatment of bone and joint diseases”, Fam. Med. 2009 Vol. 11 nr 3 s. 725-727

  Leszek Romanowski, Piotr Czarnecki „Tennis elbow”, FEESH 2009. Instructional Course Book. 10 „simple” procedures in hand surgery. Ed.Board: Alain Gilbert, Leszek Romanowski, Piotr Czarnecki. Ed. Assistant: Michał Karlik. Poznań, 2009 s. 159-163

  Leszek Romanowski, Piotr Czarnecki, Przemysław Lubiatowski „Wartość badań mikroangiograficznych w ocenie rewaskularyzacji nerwu kulszowego szczura rekonstruowanego wolnymi przeszczepami i neurotubą”, Pol. Hand Surg. 2006 T. 38 s. 19-26

  Wojciech Manikowski Jr., Leszek Romanowski, Władysław Manikowski, Piotr Smogur, Piotr Czarnecki „Siła chwytów ręki po rekonstrukcjach nerwu łokciowego i pośrodkowego”, Pol. Hand Surg. 2006 T. 38 s. 9-17

  Paweł Surdziel, Piotr Czarnecki, Leszek Kaczmarek, Robert Spławski „Dynamiczna korekcja niestabilności kości łódeczkowatej przeniesieniem ścięgna ECRB”, Ortop. Traum. Rehab. 2006 Vol. 8 nr 2 s. 134-138

  Maciej Jaruga, Władysław Manikowski, Maria Jaruga, Piotr Czarnecki „Postępowanie usprawniające po operacyjnym leczeniu niestabilności nadgarstka”, Ortop. Traum. Rehab. 2006 Vol. 8 nr 3 s. 282-287

  Leszek Romanowski, Piotr Czarnecki, Przemysław Lubiatowski, Robert Spławski, Paweł Surdziel „Niestabilność nadgarstka w reumatoidalnym zapaleniu stawów: przebieg i leczenie, Ortop. Traum. Rehab. 2006 Vol. 8 nr 3 s. 245-250

  Piotr Czarnecki „Nadgarstek w Internecie”, Ortop. Traum. Rehab. 2006 Vol. 8 nr 2 s. 134-

  Piotr Czarnecki, Marek Stawniak, Joanna Wiese „Testy diagnostyczne w niestabilności nadgarstka”, Ortop. Traum. Rehab. 2006 Vol. 8 nr 2 s. 134-138

  Jacek Zielke, Władysław Manikowski, Leszek Romanowski, Paweł Surdziel, Andrzej Kiciński, Piotr Czarnecki „Wyniki leczenia deformacji stawów aMP z zastosowaniem endoprotez typu Nicolle-Calnan, Swanson-Jakubowski, St. George i De-Puy”, Pol. Hand Surg. 2005 T. 37 s. 11-15

  strona WWW
 • Tomasz Zemlak

  Lek.Tomasz Zemlak

  specjalista w ortopedii i traumatologii
  USG narządu ruchu

  konsultacje:
  czwartki 9:00-14:00
  piątki 9:00-16:00

  Poczytaj opinie o lekarzu i podziel się swoją tutaj
  zakres usług

  zakres usług

  • diagnostyka ultrasonograficzna i leczenie dysplazji stawu biodrowego u noworodków i niemowląt
  • diagnostyka i leczenie wad postawy dzieci i młodzieży
  • diagnostyka ultrasonograficzna i leczenie urazów narządu ruchu u dzieci i dorosłych
  • iniekcje pod kontrolą USG
  życiorys

  życiorys

  • Urodzony w 1973 roku we Włocławku.
  • Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w 1998 roku i otrzymał tytuł lekarza.
  • W roku 2012 uzyskał tytuł specjalisty w ortopedii i traumatologii narządu ruchu po odbyciu specjalizacji pod kierunkiem dr hab. n. med. Piotra Rogali.

  Doświadczenie zawodowe:

  • 2010 do dziś Ortop Poliklinika
  • 2006-2012 specjalizacja z ortopedii i traumatologii narządu ruchu w ramach rezydentury w Klinice Chirurgii Kręgosłupa, Ortopedii Onkologicznej i Traumatologii
   Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego nr 4 im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
  • 2006-2010 Poradnia preluksacyjna, poradnia wad postawy, poradnia ortopedyczna NZOZ Amicus w Poznaniu
  • 2005-2006 wolontariat w Klinice Chirurgii Kręgosłupa, Ortopedii Onkologicznej i Traumatologii
   Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego nr 4 im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
  • 2002-2006 prywatna praktyka lekarska
  • 1999-2006 przedstawiciel medyczny e firmie farmaceutycznej odpowiedzialny za promocje leków, organizowanie konferencji naukowych i nadzór nad badaniami klinicznymi
  • 1997-1999 asystent w Pododdziale Transplantacji Nerek Oddziału Chirurgicznego A Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
  kursy

  kursy

  Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Akademii Medycznej w Warszawie

  • Dysplazja stawu biodrowego
  • Nowoczesne zagadnienia osteosyntezy
  • Zaburzenia metabolizmu tkanki kostnej

  Klinika Chirurgii Kręgosłupa, Ortopedii Onkologicznej i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

  • Chirurgia kręgosłupa
  • Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
   Artroza, alloplastyki stawów
  • Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
   Wady stóp
  • Klinika Reumoortopedii, instytut Reumatologiczny w Warszawie
   Reumoortopedia
  • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Klinika Ortopedii w Otwocku
   Zapalenia kości i stawów
  • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
   Artroskopia stawu kolanowego
  • Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii
   Diagnostyka ultrasonograficzna narządu ruchu
  • Sono-Medicus, Michał Kulej, Zakopane
   Badanie ultrasonograficzne dziecięcego stawu biodrowego wg prof. Grafa
 • Andrzej Krynicki

  Lek.Andrzej Krynicki

  specjalista w ortopedii i traumatologii

  konsultacje:
  środy 16:00-19:00

  Poczytaj opinie o lekarzu i podziel się swoją tutaj
  życiorys

  Życiorys, doświadczenie zawodowe

  • 1985– 1990 Wydział Lekarski I Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • 1998 – Tytuł specjalisty w Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
  • 1990- 2002 Oddział Ortopedyczno-Urazowy Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim
  • 2002- 2007 Klinika Chirurgii Urazowej Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej w Poznaniu
  • 2007- 2015 Oddział Ortopedii i Traumatologii Szpitala w Puszczykowie
  • od 2015 Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
  zakres usług

  Zainteresowania zawodowe

  •  artroskopia barku, stawu kolanowego i stawu skokowego
  • operacje uszkodzonych mięśni i ścięgien
  •  leczenie neuropatii uciskowych kończyn górnych i dolnych
  •  endoprotezoplastyka stawów biodrowych i kolanowych
  •  leczenie operacyjne zniekształceń palców stóp (paluch koślawy, palce młoteczkowate) i rąk
 • Krzysztof Pietrzak

  Dr n. med.Krzysztof Pietrzak

  specjalista w ortopedii i traumatologii

  konsultacje:
  środy 12.30-14.00

  Poczytaj opinie o lekarzu i podziel się swoją tutaj
  zakres usług

  zakres usług

  • ortopedia dziecięca (w tym USG bioder dziecięcych, metoda Ponsetiego, wady postawy)
  • ortopedia dorosłych (endoprotezoplastyka bioder i kolan, operacje artroskopowe, urazy)
  • chirurgia kręgosłupa
  życiorys

  życiorys

  • Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
  • 2001 – uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu
  • 2002 – laureat konkursu na debiut naukowy Komitetu Badań Naukowych
   Od 2005 praca w Klinice Ortopedii i Traumatologii UM w Poznaniu.

  Autor i współautor 24 prac opublikowanych w czasopismach naukowych.

  Zainteresowania zawodowe:

  • ortopedia dziecięca (w tym usg bioder dziecięcych) i ortopedia dorosłych (endoprotezoplastyka bioder i kolan, operacje artroskopowe, urazy, bóle kręgosłupa i inne).

  Hobby:

  • muzyka,
  • podróże,
  • tenis

  OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE:

  • współautor i autor prac wyróżnionych w konkursie na najlepszą pracę roku czasopisma Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja w 2008 i 2010 roku.
  • członek komitetu redakcyjnego (Editorial Board) i recenzent międzynarodowego czasopisma medycznego opisującego trudne przypadki kliniczne „Clinics and Practice”.
  kursy

  kursy

  • Nowoczesne zagadnienia osteosyntezy, Klinika Ortopedii Sosnowiec, 2005
  • Onkologia narządu ruchu, AM Lublin, 2007
  • Knee Endoprosthesis Course, Stolzalpe, Austria, 2007
  • Hospitation Columbus knee system, Klinika Ortopedii, Frankfurt n. Menem, 2007
  • Artroskopia stawu kolanowego, Klinika Ortopedii Bydgoszcz, 2007
  • Ultrasonografia stawów biodrowych u dzieci i niemowląt, CMKP, Otwock, 2008
  • Neuroortopedia dziecięca, Klinika Ortopedii Dziecięcej UM Poznań, 2008
  • Leczenie operacyjne uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego, Klinika Ortopedii, Bydgoszcz, 2008
  • Wrodzone i nabyte wady stóp, CMKP, Otwock, 2009
  • Metoda Ponsetiego w leczeniu wrodzonej stopy końsko-szpotawej, Poznań, 2009
  • Metoda Mc Kenzie w leczeniu chorób narządu ruchu i bólów kręgosłupa, CMKP, Otwock, 2009
 • Iwona Kraśny

  Dr n. med.Iwona Kraśny

  specjalista radiolog

  badania USG
  poniedziałki 11:00-19:00
  wtorki 12:00-19:00
  czwartki 12:00-19:00
  piątki 9:00-13:00

  życiorys

  życiorys

  Kształcenie podyplomowe:

  • 1992 uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Ultrasonograficzna ocena rozwoju stawów biodrowych dziecka w pierwszych trzech miesiącach życia”

  Doświadczenie zawodowe:

  • od 1986 asystent, następnie adiunkt, obecnie starszy specjalista naukowo-techniczny w Pracowni Radiologii Narządu Ruchu, Katedra Radiologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • 1981-1985 młodszy asystent w Zakładzie Radiologii Pediatrycznej Instytutu Pediatrii, Poznań, ul. Szpitalna
  zakres usług

  • USG narządu ruchu
  • USG stawów biodrowych u niemowląt – preluksacja
 • Arleta Witkowska-Łuczak

  Lek.Arleta Witkowska-Łuczak

  specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

  badania USG
  środy 14:00-19:00
  czwartki 14:00-17:00

  zakres usług

  zakres usług

  • usg narządu ruchu (u dzieci i osób dorosłych)
  • usg nerwów obwodowych (u dzieci i osób dorosłych)
  • usg jamy brzusznej (osoby dorosłe)
  • usg tarczycy, ślinianek, węzłów chłonnych szyi (osoby dorosłe)

  Specjalizuję się w badaniach :

  • usg stawów, ścięgien, mięśni, więzadeł
  • usg nerwów obwodowych – n. promieniowy, pośrodkowy, łokciowy, kulszowy, piszczelowy, podeszwowy boczny i przyśrodkowy, strzałkowy wspólny, głęboki i powierzchowny
  • nakłucia torbieli, krwiaków pod kontrolą usg

  Na badanie USG proszę zabrać zdjęcia RTG badanej okolicy, ewentualnie inne wykonane badania obrazowe, wypisy pooperacyjne. Na badania drobnych nerwów okolicy nadgarstka i stopy ze względu na dostępność specjalnej głowicy o wysokiej rozdzielczości zapraszam do Ortop Polikliniki.

  życiorys

  życiorys

  • Jest lekarzem specjalistą radiologii i diagnostyki obrazowej
  • Od 2008 roku pracuje w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi w Poznaniu
  • Na co dzień zajmuje się głównie badaniami USG układu mięśniowo-szkieletowego. Ważna jest dla niej współpraca i wymiana doświadczeń z lekarzami chirurgii urazowej i ortopedycznej oraz rehabilitantami
  • Bardzo ceni sobie praktyczne staże w Klinice Diagnostyki Narządu Ruchu w Genewie pod opieką dra Stefano Bianchiego i dra Renégo de Gautarda

  Wykształcenie:

  • Absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu

  Praktyka zawodowa :

  • Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi w Poznaniu – od 2008 r.
  • Ortop Poliklinika – Pracownia USG
  • Prywatny Szpital MedPolonia – Pracownia USG
  • Centrum Medyczne Diagnosis – Pracownia USG

  Przynależność do towarzystw :

  • Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne PLTR www.polradiologia.org
  • European Society of Musculoskeletal Radiology (ESSR) www.essr.org

  Prywatnie :

  • Wierny kibic UKS Lider Swarzędz 2003
  • Aktywny uczestnik Ogólnopolskich Radiologicznych Regat Żeglarskich (Przystań „Skagen” Nowe Warpno)
  kursy

  kursy

  Kursy i konferencje na temat diagnostyki układu mięśniowo-szkieletowego:

  • Sport Injuries European Society of Muscolosceletal Radiology (Hiszpania 2013)
  • Kolano dziecięce – staw rzepkowo-udowy (Warszawa 2013)
  • Kongres Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego (Jastarnia 2011)
  • MRI w diagnostyce Układu Mięśniowo-Szkieletowego – Cedus (Ciechocinek 2011)
  • Ankle and foot – ESSR (Lille, Francja 2011)
  • Współczesne zagadnienia diagnostyki obrazowej Układu Mięśniowo-Szkieletowego i Piersi – Medipage (Warszawa 2010)
  • USG narządu ruchu – Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii (Zamość 2009)
  • USG kończyny dolnej – Cedus (Ciechocinek 2009)
  • USG kończyny górnej – Cedus (Ciechocinek 2009)

  Staże zawodowe:

  • Cabinet Immagiere Medicale – staż w Kinice Diagnostyki Narządu Ruchu pod opieką: dr Stefano Bianchi, dr René de Gautard ( Szwajcaria X 2010, X 2011)
 • Emilia Szumińska-Napiontek

  Dr n. med.Emilia Szumińska-Napiontek

  specjalista pediatrii i nefrologii dziecięcej

  konsultacje
  poniedziałki 16:10-20:00
  wtorki 16:10-20:00
  piątki 14:10-20:00

  zakres usług

  zakres usług

  Pediatria

  • Choroby wieku dziecięcego
  • Nawracające infekcje gardła i dróg oddechowych
  • Profilaktyka zakażeń
  • Opieka nad zdrowym noworodkiem i niemowlęciem
  • Żywienie, szczepienia

  Choroby nerek i układu moczowego

  • Zakażenia układu moczowego
  • Refluksy pęcherzowo-moczowodowe
  • Inne choroby nerek i pęcherza moczowego
  życiorys

  życiorys

  Edukacja

  • 1974 – 1978, VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Poznaniu
  • 1978 – 1984, Wydział Lekarski Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

  Kształcenie podyplomowe

  • 1988, I stopień specjalizacji z pediatrii
  • 1992, II stopień specjalizacji z pediatrii
  • 1994, doktorat [Obraz kliniczny i przebieg choroby oraz zmiany morfologiczne w nerkach u dzieci z pierwszym rzutem zespołu nerczycowego. Akademia Medyczna w Poznaniu]
  • 2002, specjalizacja z nefrologii

  Doświadczenie zawodowe

  • 1984 – 1985, staż podyplomowy, Szpital MSWiA w Poznaniu
  • 1985 – 1986, młodszy asystent w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 5 w Poznaniu (II Klinika Chorób Dzieci)
  • 1986-1998, asystent w II Klinice Chorób Dzieci Akademii Medycznej im K. Marcinkowskiego w Poznaniu (praca kliniczna i dydaktyczna oraz specjalistyczna poradnia nefrologiczna dla dzieci)
  • od 1992 – praktyka prywatna: konsultacje z zakresu pediatrii, nefrologii, konsultacje chorych leczonych operacyjnie w Klinice Kolasiński, wizyty domowe
  • od 1998 – starszy asystent w Specjalistycznym Zespole Opieki nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny oraz konsultant nefrologiczny w obrębie SZOZ-u
  • 1999 – 2002 – wolontariat w Klinice Nefrologii Akademii Medycznej w Poznaniu (realizacja specjalizacji z nefrologii)
  • 1999 – 2001, współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Kadr Medycznych w zakresie prowadzenia szkolenia podyplomowego (kursy, wykłady) lekarzy nefrologów, pediatrów i lekarzy rodzinnych
  • od 2005 r. – pediatra i nefrolog w Centrum Medycznym Lux Med Oddział w Poznaniu

  Członkostwo w towarzystwach naukowych

  • od 1985 Polskie Towarzystwo Pediatryczne
  • od 1999 Polskie Towarzystwo Nefrologiczne Oddział w Poznaniu
  publikacje

  publikacje

  Prace oryginalne:

  Bortkiewicz E., Piątkowska M., Napiontek E., Krynicki T., Warzywoda A., Maciejewski J. Wyniki leczenia chorych na kłębkowe zapalenie nerek. Ped Pol 1993,68, 49.
  Jarmoliński T., Zachwieja J., Stefaniak E., Napiontek E. , Stachowski J., Warzywoda A., Ostra niewydolność nerek (ONN) w przebiegu zespołu nerczycowego. Ped Pol 1993, 68, 37

  Salwa-Żurawska W., Bortkiewicz E., Woźniak A., Szumińska-Napiontek E. Warzywoda A., Maciejewski J., Kaczmarek J., Dworacki G., Mesangial Glomerulonephritis (Gmes) in Children. Diagnostic problems, usefulness of reapeated biopsy. Pat Pol 1994, 45, 291.

  Szumińska-Napiontek E. Obraz kliniczny i przebieg choroby oraz zmiany morfologiczne w nerkach u dzieci z pierwszym rzutem zespołu nerczycowego. Streszczenie pracy doktorskiej w: Poznańskie Roczniki Medyczne AM w Poznaniu; Pozn.Tow.Przyj.Nauk i Pol.Akad.Nauk – Oddział w Poznaniu. 1995, 318

  Szumińska-Napiontek E., Salwa-Żurawska W., Bortkiewicz E. Korelacja kliniczno-morfologiczna i odpowiedź na leczenie u dzieci z pierwszym rzutem zespołu nerczycowego. Ped Pol, 1998, 73, 629

  Szumińska-Napiontek E. Krzywica. W Wiktora Degi Ortopedia i Rehabilitacja, pod red. W.Marciniaka i A.Szulca, PZWL Warszawa 2003, t.2, 178-184

  Szumińska-Napiontek E., Małecka I., Wysocki J. Ciężki przebieg zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci wywołanego pałeczką Haemophilus influenzae. Ped Pol 2002,

  Salomon-Słowińska D., Szumińska-Napiontek E., Wysocki J. Ciężki przebieg zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu wywołanych dwoinką Streptococcus pneumonice u dzieci – przebieg kliniczny, postępowanie i odległe powikłania. Ped Pol 2007, 2, 97-103

  Chrobak-Górna K. Wożniak A., Szumińska-Napiontek E., Wysocki J. Inwazyjne zakażenia meningokokowe u dzieci – przebieg choroby, leczenie i zasady profilaktyki – wysłano do druku

  Prace poglądowe:
  Szumińska-Napiontek E., Bortkiewicz E. Ostre kłębkowe zapalenie nerek u dzieci. Wiad Lek 1990, 15, 777

  Napiontek E., Bortkiewicz E., Maciejewski J., Znaczenie wybranych badań laboratoryjnych w diagnostyce kłębkowych zapaleń nerek. Przegl Pediatr 1993, 23, 297.

  Bortkiewicz E., Napiontek E., Salwa-Żurawska W. , Maciejewski J. Zespół nerczycowy u dzieci. Ped Prakt 1994, 2, 355

  Szumińska-Napiontek E., Bortkiewicz E. Nadciśnienie tętnicze (NT) w chorobach nerek u dzieci. Patogeneza i diagnostyka. Ped Prakt 1997, 4, 61

  Szumińska-Napiontek E., Wysocki J. Zapalenia gardła i migdałków podniebiennych a mononukleoza zakaźna u dzieci – implikacje terapeutyczne. Forum Ekspertów 8, Warszawa 2001.

  Szumińska-Napiontek E., Wysocki J. Antybiotyki w leczeniu zapaleń płuc u dzieci. Przewodnik Lekarza 2001, 7-8, 128-133

  Salomon-Słowińska D, Szumińska-Napiontek E., Wysoki J. Inwazyjne zakażenia Streptococcus pneumonice u dzieci. Przew Lek 2005, 8, 28-30

  Szumińska-Napiontek E. Wysoki J. Bakteryjne zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci – zasady postępowania profilaktycznego i leczniczego. Klin Ped 2006, 4, 404-409.

  Chrobak-Górna K. Wożniak A., Szumińska-Napiontek E., Wysocki J. Zakażenia meningokokowe u dzieci – wysłano do druku

  Prace kazuistyczne:

  Napiontek E., Bortkiewicz E., Skąpoobjawowa postać ostrego kłębkowego zapalenia nerek u dzieci. Pol Tyg Lek 1987, 47, 1483

  Małecka I., Szumińska-Napiontek E., Wysocki J., Ostra niewydolność wątroby u trojga dzieci w przebiegu zakażenia wirusem Epsteina Barr (EBV) . Przegl Pediatr 2000, 1, 46-50.

  Szumińska-Napiontek E., Małecka I., Wysocki J. Nieziarniczy chłoniak złośliwy a zakażenie wirusem Epsteina-Barr (EBV). Klin Ped 1999, 7, 437- 441.

  Jarmoliński T., Napiontek E., Warzywoda A., Bortkiewicz E., Białkowska-Puszczewicz G., Stachowski J. Zespół antyfosfolipidowy z powikłaniami zatorowo-zakrzepowymi u chorych z nefropatią toczniową – opis trzech przypadków. Ped Pol 1999, 74, 1111 – 1117.

  Szumińska-Napiontek E., Wysocki J., Krzysztofik E., Mikołajczak H., Bobrowska H. Trudności diagnostyczne u dziewczynki z reaktywowanym zakażeniem wirusem Epsteina-Barr (EBV ), limfadenopatią, nefropatią, niewydolnością nerek i pośmiertnie stwierdzonym chłoniakiem nieziarniczym (NHL). Ped Pol , 2000, 75, 327 – 331

  Szumińska-Napiontek E., Wysocki J. Aktywne zakażenie wirusem Epsteina-Barr u dwojga dzieci z nieziarniczym chłoniakiem złośliwym. Pol. Merk.Lek. 2000, 9, supl1, 51-53.

  Doniesienia zjazdowe:
  Szumińska-Napiontek E., Bortkiewicz E., Maciejewski J., Grzegorowski M., Soboczyński A. Poziom krążących kompleksów immunologicznych w surowicy krwi przed i po wyłuszczeniu migdałków podniebiennych u dzieci z kłębkowym zapaleniem nerek. Mat. nauk. XXII Ogólnopolskiego Zjazdu Pediatrów Kraków 22-24.09.1989, s. 152

  Stefaniak E., Szumińska-Napiontek E., Wójtowicz K., Maciejewski J. Badania katamnestyczne dzieci po przebytej ostrej niewydolności nerek w przebiegu zespołu hemolityczno-mocznicowego. Mat. nauk. IX Sympozjum Nefrologii Dziecięcej PTP 17-18.11.1989, s.29

  Bortkiewicz E., Warzywoda A., Napiontek E., Zachwieja J., Wyniki leczenia sterydozależnego i sterydoopornego zespołu nerczycowego w przebiegu kłębkowego zapalenia nerek. Mat. nauk. XI Sympozjum Nefrologii Dziecięcej PTP Katowice 31.05.-01.06.1991, s.18

  Napiontek E., Jarmoliński T., Walkowiak J., Piątkowska M., Maciejewski J. Obraz kliniczno-morfologiczny i wyniki leczenia pierwszego rzutu zespołu nerczycowego u dzieci. Mat. nauk. XI Sympozjum Nefrologii Dzieciecej PTP Katowice 31.05.-01.06. 1991, s. 7.

  Bortkiewicz E., Piątkowska M., Napiontek E., Krynicki T., Warzywoda A., Maciejewski J., Wyniki leczenia chorych z kłębkowym zapaleniem nerek. Mat. nauk. XII Sympozjum Nefrologii Dziecięcej PTP Kraków 29-30.05.1992, s.19

  Napiontek E., Kopczyk M., Bortkiewicz E., Maciejewski J. Kilkuletnia obserwacja dzieci z pierwszym rzutem zespołu nerczycowego – wyniki leczenia w zależności od zmian morfologicznych w kłębkach nerkowych. Mat. nauk. XIII Sympozjum Nefrologii Dziecięcej PTP Wrocław 28-29.05.1993, s.4

  Bortkiewicz E., Salwa-Żurawska W., Zabel E., Stefaniak E., Szumińska-Napiontek E., Maciejewski J. Toczniowe zapalenie nerek u dzieci. Mat. nauk. IX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej PTN Włocławek 10-12.10. 1996, s. 20

  Szumińska-Napiontek E., Żeromski J., Bortkiewicz E., Maciejewski J., Salwa-Żurawska W. Wartość badania immunologicznego skrawka nerki u dzieci z I rzutem zespołu nerczycowego. Mat. nauk. II Zjazdu Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej Poznań, 8-10.05.1997 w Ped Pol 1997, 5supl., 101

  Jarmoliński T., Szumińska-Napiontek E., Warzywoda A., Białkowska-Puszczewicz G. Zespół antyfosfolipidowy jako przyczyna powikłań zakrzepowo-zatorowych u chorych z nefropatią toczniową. Mat. nauk II Sympozjum Nefrologii Dziecięcej Nałęczów 29-30.05.1998

  Jarmoliński T., Szumińska-Napiontek E., Krynicki T.,Maciejewski J. Usefullness of cyclosporin A in a treatment of the first episode of nephrotic syndrome in children. 11-th Congress of the International Pediatric Nephrology Ass. London 12-16.09.1998 w Pediatr Nephrol 1998, 7, P 230.

  Jarmoliński T., Szumińska-Napiontek E., Warzywoda A., Warzywoda M. Atypical case of lupus nephritis with unilateral kidney enlargement and inferior caval thrombosis. 11-th Congress of the International Pediatric Nephrology Ass. London 12-16.09.1998 w Pediatr Nephrol 1998, 7, P288

  Małecka I., Szumińska-Napiontek E., Wysocki J. Ostra niewydolność wątroby u trojga dzieci z zakażeniem wirusem Epsteina-Barr (EBV). Mat. nauk. sympozjum „Zakażenia wirusem Epsteina-Barr” Instytut-Pomnik CZD Warszawa 05.03.1999, s.

  Szumińska-Napiontek E., Krzysztofik E. Nefropatia u dziewczynki z reaktywowanym zakażeniem wirusem Epsteina-Barr (EBV) i chłoniakiem nieziarniczym limfocytowym III Ogólnopolskie Sympozjum PTND 27-29.05.1999 w Przegl Pediatr 1999, 29, 187

  Szumińska-Napiontek E., Wysocki J. Aktywne zakażenie wirusem Epsteina-Barr u dwojga dzieci z nieziarniczym chłoniakiem złośliwym. XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pediatrów Wojskowej Służby Zdrowia „Problemy pediatrii u progu nowego tysiąclecia”. Djerba 14-21.września 2000.

  Szumińska-Napiontek E., Krzysztofik E.. Zawał nerki u 15-to letniej dziewczynki w przebiegu leczenia małopłytkowości. Mat. Nauk. IV Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej 3-5.05.2001, str.100 oraz VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego Kraków 5-8.09.2001 w Nefrologia i Dializoterapia Polska 2001, 5 supl1, 87.

  Chrobak-Górna K., Szumińska-Napiontek E., Wożniak A., Wysocki J. Inwazyjne zakażenie Neisseria meningitidis u dzieci – przebieg kliniczny i leczenie. Mat.nauk. XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów 16-18.06.2005, str. 46

  Szumińska-Napiontek E., Małecka I., Wysocki J. Ciężki przebieg zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci wywołanego pałeczka Haemophilus influenzae. Mat.nauk. XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów 16-18.06.2005, str. 46

  Szumińska-Napiontek E., Małecka I., Wysocki J. Serious course of bacterial meningoencephalitis caused by Haemophilus influenzae typ B (Hib) in children. Mat.Nauk. 4th world Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases – WSPID, Warszawa 104.09.2005, str. 42

  Salamon-Słowińska D, Szumińska-Napiontek E., Wysocki J. Serious course of miningoencephalitis caused by Streptococcus pneumoniae in children – clinical course, treatment, predisposing factors and long-term sequelae. Mat.Nauk. 4th world Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases – WSPID, Warszawa 104.09.2005, str. 41

  Małecka I., Szumińska-Napiontek E., Wysocki J. Acute liver failure in three children infected with Epstein – Barr virus. Mat.Nauk. 4th world Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases – WSPID, Warszawa 104.09.2005, str. 59

  Szumińska-Napiontek E. Skuteczne leczenie kamicy układu moczowego w przebiegu kwasicy cewkowej dystalnej typu trzeciego u dwumiesięcznego dziecka. Mat. Nauk. VII Sympozjum PTNefD Ustroń 21-23.04.2005, str.108.

 • Honorata Pietrzak-Kaczmarek

  Dr n. med.Honorata Pietrzak-Kaczmarek

  specjalista reumatolog
  specjalista chorób wewnętrznych

  konsultacje
  wtorki 14:00-16:00

  zakres usług

  zakres usług

  Rozpoznanie i leczenie

  • układowych chorób tkanki łącznej (np. toczeń rumieniowaty układowy, zespół Sjȍgrena, twardzina układowa, choroba Stilla dorosłych, polimialgia reumatyczna)
  • chorób zapalnych stawów (np. reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie stawów, reaktywne zapalenie stawów)
  • zapaleń naczyń
  • ZZSK (Zesztywniejące Zapalenie Stawów Kręgosłupa)
  • choroby zwyrodnieniowej stawów
  • dny moczanowej
  • osteoporozy
  • kwalifikacje chorych do leczenia biologicznego oraz monitorowanie chorych leczonych biologicznie
  • wykonywanie punkcji stawów diagnostycznych i leczniczych
  • kapilaroskopia
  • test Schirmera
  życiorys

  życiorys

  • 1988 Absolwentka VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • 1994 Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • 1999 specjalizacja I stopnia z zakresu chorób wewnętrznych
  • 2002 specjalizacja II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych
  • 2007 specjalizacja II stopnia z zakresu reumatologii
  • 2010 obrona pracy doktorskiej pt. „Test krystalizacji łez i śliny w rozpoznawaniu o monitorowaniu przebiegu zespołu Sjȍgrena”
  • od 2000 pracuje jako asystent, a od 2002 jako starszy asystent w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Uniwersytetu Medycznego Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi w Poznaniu
  • ,od 2014 – lekarz nadzorujący pracę w Oddziale Reumatologicznym ORSK im W. Degi
  • od 2000 – członek Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
  • w latach 2008-2011 pełniła funkcję sekretarza Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

  Języki obce:

  • angielski
  kursy

  • Stałe doskonalenie zawodowe – udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych np. EULAR (European League Against Rheumatism)
  • Kursy kapilaroskopii
  • USG narządu ruchu organizowane przez Polskie Towarzystwo Reumatologiczne
 • Katarzyna Łącka

  Prof. dr hab. n. med.Katarzyna Łącka

  specjalista endokrynolog

  konsultacje:
  wtorki 15.00-20.00
  zakres usług

  zakres usług

  • choroby tarczycy
  • otyłość
  • cukrzyca
 • Zespół fizjoterapeutyczny

 • Jacek Schroeder

  MgrJacek Schroeder

  fizjoterapeuta

  Wizyty:
  wtorki: 11.00-20.00
  czwartki 11.00-20.00

  zakres usług

  zakres usług

  Kompleksowa rehabilitacja sportowa i pourazowa:

  • stany po skręceniach, zwichnięciach stawów
  • stany po złamaniach kości
  • stany po urazach mięśni i więzadeł
  • stany po długotrwałych unieruchomieniach

  Rehabilitacja przed i po zabiegach ortopedycznych np.

  • rekonstrukcji więzadeł krzyżowych kolana,
  • rekonstrukcji więzadeł stawu skokowego,
  • usunięcia lub szycia łąkotek stawu kolanowego,
  • endoprotezy stawu biodrowego, kolanowego

  Zespoły bólowe:

  • kręgosłupa i odkręgosłupowe np. rwa kulszowa, bólu podłopatkowe, dyskopatia
  • miednicy i stawów krzyżowo-biodrowych,
  • przeciążeniowe zespoły bólowe stawów i mięśni.

  Masaż leczniczy i sportowy.

  Profesjonalny taping sportowy.

  Doradztwo w zakresie suplementacji diety osób aktywnych fizycznie.

  życiorys

  życiorys

  • Urodzony w Poznaniu w 1972 roku.
  • 1991 – 1993 Medyczne Studium Zawodowe, kierunek : Diagnostyka Elektroradiologiczna,
  • 1993 – 1997 Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, kierunek: Rehabilitacja Ruchowa, studia magisterskie.

  Doświadczenie zawodowe

  • VIII 2012 – do chwili obecnej – pełna opieka fizjoterapeutyczna nad zawodnikami poznańskich zespołów Akademii Piłkarskiej KKS Lech Poznań.
  • 2010 – 2012 – pełna opieka fizjoterapeutyczna nad zawodnikami drużyn juniorskich KKS LP (w sezonie 2011/2012 – vicemistrzostwo Polski Juniorów Starszych.
  • 2007 – 2010 Klub Sportowy „Lech” Poznań. Pełna obsługa fizjoterapeutyczna zawodników drużyny ME KKS Lech ( w sezonie 2009/2010 wywalczone 3 miejsce w kraju.)
  • 1997 – 2007 Klub Sportowy „Amica” Wronki. Pełna obsługa fizjoterapeutyczna zawodników drużyn I i III ligi.
  • 2005 – Prywatna praktyka- działalność gospodarcza w zakresie usług rehabilitacyjnych, do chwili obecnej.
  stosowane techniki

  stosowane techniki

  1. Terapia manualna

  • Mobilizacje i manipulacje stawów,
  • Terapia punktów spustowych i maksymalnie bolesnych,
  • Poizometryczna relaksacja mięśni,
  • Igłoterapia,
  • Terapia blizn,
  • Akupresura,
  • Masaż.

  2. Kinezyterapia

  • Bierne i czynne ćwiczenia fizyczne mające na celu np.
  • zwiększenie zakresów ruchów w stawie,
  • zwiększenie siły i wytrzymałości mięśni,
  • zapewnienie lepszej stabilizacji kręgosłupa.

  3. Propriocepcja i sensomotoryka stawów.

  • Ćwiczenia pozwalające odzyskać i/lub poprawić czucie głębokie i równowagę. Profilaktyka kolejnych urazów.

  4. Kinesiotaping

  • Naklejanie specjalnych elastycznych plastrów, wpływające na funkcjonowanie mięśni i stawów, wchłanianie się obrzęków itd.
  szkolenia i kursy doskonalenia

  szkolenia i kursy doskonalenia

  • TERAPIA MANUALNA KONCEPCJI HOLISTYCZNEJ – Centrum Terapii Manualnej dr Andrzeja Rakowskiego.
  • LECZENIE I REHABILITACJA URAZÓW ST. SKOKOWEGO I ACHILLESA
   – Kurs podstawowy – Polskie Towarzystwo Traumatologii Sportowej
   – Kurs zaawansowany – Polskie Towarzystwo Traumatologii Sportowej
  • METODA DIAGNOZOWANIA I TERAPII McKENZIEGO – Instytut McKenziego Polska – terapeuta certyfikowany.
  • KINESIOTAPING
   – Kurs podstawowy – Polskie Towarzystwo Fizjoterapii
   – Kurs zaawansowany – K-Active Association
  • MASAŻ
 • Anna Wojciechowska

  MgrAnna Wojciechowska

  fizjoterapeutka

  Wizyty:
  poniedziałki i środy 16.00-20.00
  piątki 13.00-15.00

  zakres usług

  zakres usług

  • Terapia zespołów bólowych kręgosłupa (dyskopatie, zmiany zwyrodnieniowe, rwa kulszowa, zaburzenia funkcjonalne; wady postawy)
  • Przywracanie funkcji w stanach pooperacyjnych (endoprotezy) i po przebytych urazach (złamaniach, amputacjach, uszkodzeniach OUN)
  • Leczenie stanów przeciążeniowych tkanek miękkich i stawów obwodowych (skręcenia, długotrwałe unieruchomienia, obrzęki, przeciążenia sportowe)
  • Rehabilitacja sportowa (masaż leczniczy i sportowy)
  • Edukacja pacjenta w zakresie profilaktyki i postępowania leczniczego w danym schorzeniu, dobór indywidualnych obciążeń treningowych dla każdego pacjenta.
  życiorys

  życiorys

  • Urodzona w Poznaniu w 1971 roku
  • 1990 – 1994 Akademia Wychowania Fizycznego Poznań – kierunek Wychowanie Fizyczne, studia magisterskie
  • 1994 – 1997 Akademia Wychowania Fizycznego Poznań – kierunek rehabilitacja ruchowa, studia magisterskie

  Doświadczenie zawodowe:

  • Od 1997 – Prywatna praktyka w zakresie usług rehabilitacji ruchowej
  • 1998 – Instruktor Sportu w Centrum Rekreacji NIKU w Poznaniu
  • 1991 – 2005 Instruktor aerobiku i stretchingu sportowego
  • 2000 – 2008 Starszy Terapeuta w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu
  • 2008 – 2010 Współpraca z Przychodnią Specjalistyczną LUX MED w Poznaniu
  • 2009 – 2010 Współpraca z Przychodnią Medycyny Pracy MEDICAL w Poznaniu
  • Od 2009 – Fizjoterapeuta w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu
  stosowane techniki

  stosowane techniki

  1. Diagnostyka i leczenie zaburzeń narządu ruchu

  • Terapia manualna (terapia tkanek miękkich; techniki powięziowe, terapia punktów
  • spustowych, poizometryczna relaksacja mięśni)
  • Terapia z wykorzystaniem metody McKenzie
  • Masaż leczniczy i sportowy
  • Kinesiotaping
  • Stretching

  2. Diagnostyka i leczenie zaburzeń neurologicznych

  • Metoda PNF
  • Neuromobilizacje
  szkolenia i kursy doskonalenia

  szkolenia i kursy doskonalenia

  • 1991 – Kurs masażu leczniczego
  • 1995 – Kurs doskonalący z zakresu masażu leczniczego
  • 2000 – 2002 diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych metodą McKenzie (Sesja I-IV)
  • 2005 – 2007 terapia manualna tkanek miękkich (Sesja I-V)
  • 2005 – PNF w rehabilitacji, kurs podstawowy i doskonalący
  • 2007 – Kurs podstawowy Kinesiology Taping (I stopień)
  • 2009 – Kurs doskonalący Kinesiology Taping (II stopień)
  • 2010 – Rehabilitacja stawu skokowego i ścięgna Achillesa kurs naukowo szkoleniowy (Sesja I-III)
  • 2010 – Warsztaty Ortopedyczne Terapii manualnej Kaltenborn – Evjenth (kończyna górna)
 • Osteopaci

 • logo Paweł Kasprzak

  MgrPaweł Kasprzak

  fizjoterapeuta - osteopata

  Wizyty
  poniedziałki 9.00-19.00
  wtorki 9.00-19.00
  środy 9.00-19.00
  czwartki 9.00-19.00
  piątki 8.30-15.00

  zakres usług

  zakres usług

  • specyficzne problemy przewodu pokarmowego np. zespół jelita drażliwego, nerwice żołądka, zaparcia itp. (osteopatia wisceralna)
  • zaburzenia czynnościowe narządów wewnętrznych np. bolesne miesiączki, wysiłkowe nietrzymanie moczu
  • zespoły bólu rzutowanego (osteopatia wisceralna)
  • obrzęki limfatyczne np. po mastektomii (drenaż limfatyczny)
  • wspomaganie leczenia schorzeń dziecięcych i rozwojowych np. mózgowe porażenia dziecięce, nadpobudliwość, autyzm, problemy z koncentracją, uczeniem się (osteopatia czaszkowo- krzyżowa)
  • wady postawy
  • problemy psychologiczne: stany lękowe, nerwice, stany depresyjne po traumach fizycznych, emocjonalnych, zaburzenia snu (osteopatia czaszkowo- krzyżowa
   Dolegliwości bólowe (również pourazowe):
   • kręgosłupa i odkręgosłupowe np. dyskopatia, rwa kulszowa, rwa ramienna,,
   • miednicy i stawów krzyżowo-biodrowych,
   • stawów obwodowych np. staw barkowy, biodrowy, kolanowy,
   • mięśni i ścięgien np.ścięgno Achillesa, rozcięgno podeszwowe
   • neuralgie
   • głowy np. napięciowe bóle głowy, migreny
   • dolegliwości stawów skroniowo- żuchwowych np. wady zgryzu, bruksizm
    (zgrzytanie zębami)
   • pooperacyjne
  • urazy okołoporodowe matki i dziecka
  • wspomaganie leczenia chorób układowych i narządów wewnętrznych np. astmy
  • terapia pacjentów neurologicznych np. po udarze mózgu, a także ze stwardnieniem rozsianym (SM), mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD)

  Dolegliwości bólowe (również pourazowe)

  • kręgosłupa i odkręgosłupowe np. dyskopatia, rwa kulszowa, rwa ramienna,,
  • miednicy i stawów krzyżowo-biodrowych,
  • stawów obwodowych np. staw barkowy, biodrowy, kolanowy,
  • mięśni i ścięgien np.ścięgno Achillesa, rozcięgno podeszwowe
  • neuralgie
  • głowy np. napięciowe bóle głowy, migreny
  • dolegliwości stawów skroniowo- żuchwowych np. wady zgryzu, bruksizm
   (zgrzytanie zębami)
  • pooperacyjne
  życiorys

  życiorys

  Urodzony w Poznaniu w 1979 roku

  • 2000 – 2003 Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne w Szczecinie- Sekcja Nauk o Rodzinie
  • 2001 – 2004 Medyczne Studium Zawodowe, kierunek: Fizjoterapia
  • 2004 – 2006 Akademia Medyczna w Poznaniu, kierunek: Fizjoterapia, studia licencjackie
  • 2006 – 2008 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, kierunek: Fizjoterapia, studia magisterskie

  Doświadczenie zawodowe

  • od 2014 – wykładowca w Akademii Osteopatii
  • 2008 – 2009 Wielkopolska Szkoła Medyczna, zajęcia dydaktyczne
  • od 2006 Prywatna praktyka – działalność gospodarcza w zakresie usług fizjoterapeutycznych
  • 2005 Staż w “Hospital Twee Steden Ziekenhuis”, Tilburg, Holandia
  • 2005 Staż w “Institution for Geriatric Care De Weerde”, Eindhoven, Holandia
  • 2004 – 2013 Medyczne Studium Zawodowe ul. Szamarzewskiego 99 Poznań, zajęcia dydaktyczne
  • 2004 Dom Pomocy Społecznej ul. Sielska 13 Poznań
  • 2004 Staż w Instytucie Ortopedii i Rehabilitacji im. Wiktora Degi ul. 28 Czerwca 1956 r.

  Praca w ramach wolontariatu

  • Instytut Ortopedii i Rehabilitacji im. Wiktora Degi ul. 28 Czerwca 1956 r.
  • Klinika Neurologii i Neurochirurgii AM w Poznaniu ul. Przybyszewskiego 49
  • Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/19
  • Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu ul. Garbary 15
  • Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu ul. Ugory 20 – rehabilitacja chorych na stwardnienie rozsiane
  • Obóz Fundacji Aktywnej Rehabilitacji w Spale- pacjenci z uszkodzeniem rdzenia kręgowego
  • Obóz Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Mrzeżynie
  stosowane techniki

  stosowane techniki

  1. Terapia manualna w koncepcji osteopatycznej
  2. Osteopatia parietalna/ narządu ruchu

  • mobilizacje stawów
  • manipulacje stawów
  • techniki Strain/ Counterstrain
  • techniki mięśniowo- powięziowe
  • terapia punktów spustowych Jonesa
  • techniki równoważenia napięć powięziowo-więzadłowych BLT
  • techniki Sutherlanda
  • techniki harmonizacji nerwowo- mięśniowej GOT- General Osteopathic Technique
  • techniki hamowania
  • techniki neurowegetatywne

  3. Osteopatia wisceralna/ narządów wewnętrznych
  4. Osteopatia czaszkowo-krzyżowa
  5. Kinezyterapia

  • Medyczny trening terapeutyczny- odpowiednio dobrane ćwiczenia fizyczne mające na celu np.
   zapewnienie lepszej stabilizacji kręgosłupa, zwiększenie siły i wytrzymałości mięśni, poprawienie równowagi i koordynacji
  • Programy profilaktyczne np. tzw. szkoły pleców

  6. Masaż

  • punktowy,
  • segmentarny,
  • sportowy,
  • drenaż limfatyczny,
  • mięśniowo-powięziowy (głęboki).

  7. Kinesiotaping

  • Naklejanie specjalnych plastrów w określonych miejscach ciała pacjenta. Stosowane aplikacje mogą korzystnie oddziaływać na stan czynnościowy mięśni, powięzi, stawów, układu limfatycznego czy nerwowego.

  8. Fizykoterapia

  • Elektrostymulacja TENS
  szkolenia i kursy doskonalące

  szkolenia i kursy doskonalące

  OSTEOPATIA – pięcioletnie szkolenie podyplomowe

  • Polska Akademia Osteopatii Osteon we współpracy z Sutherland College Of Osteopathic Medicine (Belgia) – 3 lata
  • Akademia Osteopatii we Wrocławiu we współpracy z Osteopathie Schule Deutschland (Niemcy) – 3 lata

  SZKOLENIA Z MEDYCYNY OSTEOPATYCZNEJ

  • Osteopatia w pediatrii The first Year: Development and how to enhance it,  III moduł – Claudia Knox, Erich Mayer-Fally,  Akademia Osteopatii (czerwiec 2019)
  • Osteopatia w pediatrii Physiology and patology of the newborn,  II moduł – Anna Żurowska, Łukasz Ciesielski, Akademia Osteopatii Poznań (marzec 2019)
  • Osteopatia w pediatrii The newborn baby – I moduł – Claudia Knox, Caroline Stone, Akademia Osteopatii Poznań (styczeń 2019)
  • Osteopatia pediatryczna (Master Course) Nancy Nunn BSc (Hons) Rehaintegro Warszawa (kwiecień 2018)
  • Anatomia sekcyjna – Plastinarium, Gubin (marzec 2018)
  • Anatomia sekcyjna – szkolenie podyplomowe dla osteopatów (Master Course) Plastinarium, Gubin (czerwiec 2016)
  • Anatomia sekcyjna – szkolenie podyplomowe dla osteopatów (Master Course) Plastinarium, Gubin (listopad 2016)
  • Mózg I – szkolenie podyplomowe dla osteopatów (Master Course) Bruno Chikly, M.D., D.O.
  • Mózg II – szkolenie podyplomowe dla osteopatów (Master Course) Bruno Chikly, M.D., D.O.
  • Śródpiersie w ujęciu osteopatycznym
  • Mózg i ośrodkowy układ nerwowy w ujęciu osteopatycznym
  • Kurs kliniczny z medycyny osteopatycznej- praca z pacjentem
  • Układ limfatyczny – szkolenie podyplomowe dla osteopatów (Master Course) Bruno Chikly. M.D., D.O., MSc
  • Uroginekologia – szkolenie podyplomowe dla osteopatów (Master Course) Caroline Stone D.O., MSc

  KURS TERAPII POWIĘZI FDM – FASCIAL DISTORTION MODEL

  PNF

  • kurs podstawowy
  • kurs rozwijający – dyplomowany terapeuta PNF

  ORTOPEDYCZNA TERAPIA MANUALNA KONCEPCJI KALTENBORN’a – EVJENTH’a (moduły 1-8)

  • Badanie i mobilizacje stawów kończyny dolnej- techniki podstawowe
  • Badanie i mobilizacje stawów kończyny górnej- techniki podstawowe
  • Badanie i mobilizacje stawów kończyny dolnej- techniki zaawansowane
  • Badanie i mobilizacje stawów kończyny górnej- techniki zaawansowane
  • Badanie i mobilizacje stawów kręgosłupa w odc. lędźwiowym- techniki podstawowe
  • Badanie i mobilizacje stawów kręgosłupa w odc. piersiowym i szyjnym- techniki podstawowe
  • Badanie i mobilizacje stawów kręgosłupa w odc. lędźwiowym – techniki zaawansowane
  • Badanie i mobilizacje stawów kręgosłupa w odc. piersiowym i szyjnym – techniki zaawansowane

  TERAPIA MANUALNA TKANEK MIĘKKICH (moduły 1-4)

  • Techniki energizacji mięśni- techniki podstawowe
  • Techniki energizacji mięśni- techniki zaawansowane
  • Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie
  • Techniki aktywnego rozluźniania

  KINESIOTAPING

  strona WWW
 • Wioleta Ostiak-Tomaszewska

  Dr n. med.Wioleta Ostiak-Tomaszewska

  fizjoterapeutka - osteopatka

  Wizyty:

  poniedziałki 13:00-16:00
  środy 13.00-19.00
  piątki 11.30-16.00

  Poczytaj opinie o lekarzu i podziel się swoją tutaj
  zakres usług

  zakres usług

  • Bóle i urazy kręgosłupa (dyskopatia, rwa kulszowa, rwa ramienna, inne)
  • Dolegliwości odkręgosłupowe (bóle głowy, migreny, bóle karku)
  • Dolegliwości bólowe i problemy funkcjonalne w ciąży i połogu
  • Bóle w obrębie miednicy; dolegliwości w obrębie miednicy, także pochodzenia ginekologicznego
  • Stany po urazach stawów: kolanowego, skokowego, barkowego, łokciowego (po złamaniach, zwichnięciach i skręceniach, po naderwaniach mięśni, stany przeciążeniowe)
  • Stany zapalne (zapalenie ścięgna Achillesa, ostroga piętowa, łokieć tenisisty, łokieć golfisty, kolano skoczka, inne)
  • Rehabilitacja po rekonstrukcji więzadeł stawu kolanowego i skokowego
  • Powrót do sprawności po operacjach i długotrwałym unieruchomieniu
  • Terapia przeciwobrzękowa (pooperacyjnych i pourazowych)
  • osteopatia i fizjoterapia uroginekologiczna (dolegliwości bólowe u kobiet w ciąży, po porodzie, terapia blizny po cesarskim cięciu lub nacięciu krocza, terapia dysfunkcji dna miednicy, m.in. nietrzymania moczu, kompleksowa terapia rozstępu mięśnia prostego brzucha…)
   Rehabilitacja po operacjach ortopedycznych (m. in. endoproteza stawu biodrowego i kolanowego, rekonstrukcja więzadeł stawu kolanowego i skokowego, operacje w obrębie stawu barkowego)
  • Wady postawy i skoliozy
  • Rehabilitacja sportowa
  • Zaburzenia psychosomatyczne (zaburzenia w których powstaniu istotny udział mają czynniki psychologiczne (głownie emocjonalne, stres)
  • Osteopatia stawowa, trzewna (zaburzenia czynnościowe narządów wewnętrznych brzucha), czaszkowo-krzyżowa
  • Profilaktyka i ergonomia dolegliwości bólowych kręgosłupa, nauka prawidłowego wykonywania czynności życia codziennego, dostosowanie otoczenia (stanowiska pracy i mieszkania) do aktualnego stanu zdrowia
  życiorys

  życiorys

  • Urodzona w 1979 w Poznaniu
  • 1998 Absolwentka V LO im. Klaudyny Potockiej
  • 2003 Absolwentka Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego, Wydział Nauk o Zdrowiu, kierunek fizjoterapia
  • 2008 – obrona pracy doktorskiej pt. „Funkcja kończyny dolnej,
   aktywność codzienna i jakość życia chorych leczonych metodą stabilizacji zewnętrznej”
  • 2013 – ukończenie pięcioletniego szkolenia osteopatycznego w Sutherland College of Osteopathic Medicine w Belgii i uzyskanie tytułu Osteopaty

  Doświadczenie zawodowe:

  • Od 2008 – Med Polonia
  • Od 2007 Ortop Poliklinika
  • Od 2007 – 2015 – Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego – Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej – adiunkt
  • 2006 – 2008 PozCeRO – Poznańskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
  • 2003-2007 Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Poznaniu – studia doktoranckie
  • 2006 Kriomedica – Poznańskie Centrum Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji
  • 2006 Rehasport – Ośrodek Rehabilitacji Ortopedycznej, Sportu, Diagnostyki i Treningu Propriocepcji, Poznań
  • 2003-2005 Hospicjum Domowe, Poznań
  stosowane techniki

  stosowane techniki

  • osteopatia
  • terapia manualna (mobilizacje i manipulacje stawów, terapia tkanek miękkich)
  • terapia kranio-sakralna (czaszkowo-krzyżowa)
  • terapia wisceralna (trzewna)
  • masaż klasyczny, masaż głęboki
  • metoda PNF
  • metoda McKenziego
  • techniki głębokiej stabilizacji kręgosłupa i stawów obwodowych
  • trening propriocepcji
  • Kinesiology Taping
  szkolenia i kursy doskonalenia

  szkolenia i kursy doskonalenia

  • Urogynaecology from an osteopathic perspective: diagnostics and treatment –  Sander Kales D.O.
  • Rozejście mięśnia prostego brzucha – terapia kompleksowa – dr Daniela Milka D.O., dr Małgorzata Jachacz-Łopata
  • Osteopatyczne podejście do przewlekłego bólu miednicy i obszaru krocza – Caroline Stone D.O.
  • Semiologia pediatryczna i endokrynologiczna – dr Victor Rodrigues de Castro D.O.
  • Funkcjonalna diagnostyka i terapia w dysfunkcjach dna miednicy z zastosowaniem telemedycyny – PelviFly
  • Zaawansowane techniki trzewne – Jean Pierre Barral D.O., MRO (F), PT
  • Zaawansowane manipulacje klatki piersiowej – Olivier Bazin D.O.
  • Osteopatia – Pięcioletnie zaoczne studia podyplomowe w Sutherland College of Osteopathic Medicine
  • Osteopatia w stanach ostrych, Thierry Colot D.O.
  • Terapia Powięziowa – Trendy i perspektywy – Laura Maroye D.O
  • Normalizacja Dynamiki Trzewnej wg teorii Fineta i Williame’a – Fabio Paravano D.O. i Lorenzo Carminati D.O
  • The strategic crossroads of the body – J.P. Barral D.O., MRO (F), PT
  • Odruchy Chapmana – Charles Beck D.O., F.A.A.O.
  • Osteopatia w pediatrii – Marie-Caroline Willieme D.O.
  • Osteopatia w reumatologii – dr Victor Rodrigues de Castro D.O.
  • Manual approach of the mandibular joint therapy – Pierre-Michel Dugailly Ph.D., D.O.
  • Nowe podejście do leczenia kręgosłupa – Rene Zweedijk D.O.
  • The Neuro Endocrine Immune System – Rene Zweedijk D.O.
  • Układ limfatyczny – Bruno Chikly. M.D., D.O.
  • Osteopatia ginekologiczna i położnicza z perspektywy osteopaty i ginekologa-położnika dr n. med. Piotr Siwek i Geraldine Vecoven D.O.
  • Uwalnianie mięśniowo-powięziowe w obrębie klatki piersiowej ze specjalnym uwzględnieniem pracy ze skoliozą idiopatyczną – dr Robert Schleip
  • Manipulation od the Urogenital System – Marc Naudin D.O.
  • Kinesiology Taping
  • Terapia kranio-sakralna (czaszkowo-krzyżowa)
  • PNF – terapeuta dyplomowany
  • PNF w Ortopedii
  • Głęboka stabilizacja
  • Terapia Manualna wg koncepcji Kaltenborna-Evjentha – badanie i leczenie stawów kończyny dolnej i górnej oraz kręgosłupa – techniki podstawowe
  • Masaż głęboki
  • Współczesne metody diagnozy i leczenia tkanek miękkich (relaksacja poizometryczna, techniki energizacji mięśni, mięśniowo-powięziowe rozluźnianie, techniki aktywnego rozluźniania, dysbalans mięśniowo-powięziowy, terapia punktów spustowych)
  • Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego (kurs A, B, C, D)
  • Diagnostyka i leczenie wrodzonych zniekształceń stóp i goleni
  • Leczenie wad i uszkodzeń narządu ruchu z zastosowaniem aparatów dystrakcyjnych
  • Integracja dynamicznych i posturalnych odruchów z całościowym systemem ruchu ciała człowieka
 • Podolog

 • Agnieszka Nowaczyk

  MgrAgnieszka Nowaczyk

  kosmetolog, specjalista ds. podologii

  Wizyty:
  czwartki 9.00-14.00

  zakres usług

  zakres usług

  • stopa cukrzycowa – profilaktyka i pielęgnacja
  • pedicure podologiczny
  • wrastające i wkręcające się paznokcie
  • klamry drutowe VHO-Osthald-Sponge
  • klamry korygujące B/S Quick
  • tamponada
  • usuwanie odcisków
  • usuwanie modzeli
  • pękające pięty
  • opatrunki ran na stopach
  • odciążenia
  • dobór ortez
  • Pedi Ort – indywidualne ortezy
  • badanie chorób płytki paznokciowej
  • grzybica paznokci
  • grzybica stóp
  • kurzajki
  • brodawki
  • nadpotliwość stóp
  • suchość skóry stóp
  życiorys

  życiorys

  • Kosmetolog , specjalista ds. podologii, właścicielka Instytutu Podologii w Poznaniu.
   Współpracuje z lekarzami wielu dziedzin.
  • W pracy zawodowej wykorzystuje nowoczesne techniki podologiczne,
   łącząc pasję z satysfakcją wynikającą z niesienia ulgi pacjentom cierpiącym z powodu procesów chorobowych w obrębie stóp.
  • Jest również pedagogiem. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu kosmetologii i podologii.
   Uczestniczka Powszechnego Programu Profilaktycznego „Zdrowe Nogi” oraz Instytutu Lesthezone „Pewny Zabieg” .
  • Członek Polskiego Towarzystwa Podologicznego.

  Wykształcenie:

  • 1995 r. – Absolwentka Liceum im. D. Chłapowskiego w Witkowie
  • 1997 r. – Absolwentka Policealnego Studium Kosmetycznego w Poznaniu
  • 2009 r. – Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
  • 2010 r. – Absolwentka Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu
   Kierunek: Kosmetologia, Specjalizacja: Podologia
  • 2013 r. – Członek Polskiego Towarzystwa Podologicznego
  • 2015 r. – Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na Wydziale Farmaceutycznym, na kierunku: kosmetologia

  Doświadczenie zawodowe:

  • 1997 r. do dziś – założycielka i właścicielka gabinetu Salon i Elegancja w Poznaniu
  • 2010 r. do dziś – założycielka i właścicielka Instytutu Podologii w Poznaniu
  • 2010 r. do dziś – wpisanie istniejących działalności do Rejestru Instytucji Szkoleniowych – prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu kosmetologii i podologii
  • 2010/2011 – wolontariat w Domu Pomocy Społecznej Sióstr Urszulanek w Pokrzywnie – wykonywanie zabiegów z zakresu podologii
  • od 2013 r. – Ortop Poliklinika
  strona WWW
 • Administracja

 • Ewa Filipiak

  MgrEwa Filipiak

  dyrektor
  prokurent samodzielny

 • Krzysztof Róg

  MgrKrzysztof Róg

  kierownik ds. medycznych

 • Beata Grobecka

  Beata Grobecka

  opiekun pacjenta, rejestratorka

 • Izabela Malepszak

  MgrIzabela Malepszak

  koordynator rejestracji

 • Obsługa

 • Natalia Woźniak

  Natalia Woźniak

  rejestratorka

 • Katarzyna Kromuła

  Katarzyna Kromuła

  pracownik call center,
  rejestratorka

 • Katarzyna Matuszewska

  Katarzyna Matuszewska

  rejestratorka

 • Joanna Jerzmanowska

  Mgr inż.Joanna Jerzmanowska

  technik elektroradiolog
  opatrunki gipsowe

 • Maria Nawrath

  Maria Nawrath

  opatrunki gipsowe
  pracownik techniczny

 • Marlena Drożdżyńska

  Marlena Drożdżyńska

  pracownik techniczny

 • Monika Drożdżyńska

  Monika Drożdżyńska

  pracownik techniczny

Dlaczego warto
wybrać Ortop Poliklinikę

Wieloletnie doświadczenie poparte faktami i nieustanny rozwój
 • 30-letnie
  doświadczenie

 • Wykwalifikowani
  specjaliści

 • Niezawodny
  sprzęt

Partnerzy

Zapraszamy do zapoznania się z szeroką gamą usług